Template tin tức đẹp (News) cho blogspot [SEO Blogger theme] V2

Hôm nay mình gửi tới các bạn 1 mẫu template dành cho blogger, Theme này phù hợp với những trang có nội dung như tin tức, du lịch, tin shock,...những template này hầu hết quản lý và sắp xếp nội dung theo Label (nhãn) trong blogspot.
Đây là Template mình đã lượm lặt được ở trên in tờ nét và có chỉnh sửa lại 1 chút về phần SEO onpage nên tạm thời cứ nói là template SEO còn tốt hay chưa thì chưa kiểm chứng hết ^_^
Demo tại blog: Hình ảnh đẹp Blog
link Download: https://itviet360.googlecode.com/files/temp-anhdep3.txt
Hướng dẫn sử dụng:
- Nội dung trong thẻ mình đã tối ưu theo từ khóa của trang, các bạn thay đổi theo nội dung trang của mình.<br />- Thay thế những link ở menu trên cùng, thay nội dung chữ như ở dưới đây:<br /><code><br /><ul class='menu'><br /><li><a href='/'><span>Home</span></a></li><br /><li><a href='/search/label/<span style="color: blue;">Label1</span>'><span> <b>Shock</b> </span></a></li><br /><li><a href='/search/label/<span style="color: blue;">Label2</span>'><span><b>Scandal</b></span></a></li><br /><li><a href='/search/label/<span style="color: blue;">Label3</span>'><span><b>Tuổi trẻ</b></span></a></li><br /><li><a href='/search/label/<span style="color: blue;">Label4</span>'><span><b>Ngắm</b></span></a></li><br /><li><a href='/search/label/<span style="color: blue;">Label5</span>'><span><b>Chuyện ấy</b></span></a></li><br /><li><a href='/search/label/<span style="color: blue;">Label6</span>'><span><b>Giải trí</b></span></a></li> <br /></ul><br /></code><br />- Thay thế các Label ở trang chủ theo Label của các bạn.<br />Ví dụ:<br /><code><br /><div style='clear:both;'/> <br /><div class='body-home'><br /><div class='boxtitle'><br /><h2><span class='boxtitle1'/><span class='boxtitle2'><a href='/search/label/<span style="color: blue;">doc-la-shock</span>' title='Tin shock giật từng cm'><span style="color: red;">Đọc và Shock</span></a></span><br /><span class='boxtitle3'/></h2><br /><ul class='subbox'><br /><li><a href='/search/label/<span style="color: blue;">tin-shock</span>'><span style="color: red;">Tin shock</span></a></li><br /><li>|</li><br /><li><a href='/search/label/<span style="color: blue;">doc-va-la</span>'><span style="color: red;">Độc - lạ</span></a></li><br /><li>|</li><br /><li><a href='/search/label/<span style="color: blue;">phi-thuong</span>'><span style="color: red;">Phi thường</span></a></li><br /></ul><br /></div><br /><div class='body-info'> <br /><script>document.write("<script src=\"/feeds/posts/default/-/<span style="color: blue;">doc-la-shock</span>?max-results="+7+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=helloximo02\"><\/script>");</script> <br /></div> <br /><div style='clear:both;'/> <br /></div> <br /></code><br />Chữ màu xanh được thay thế bằng Label. Trong đó Label trên cùng và dưới cùng là Label cha, 3 label giữa là Label con<br /><hr />Nếu có thắc mắc gì về temp thì các bạn để lại comments nhé. Bản quyền Temp đã được ghi trong Temp.<br />Chúc các bạn vui vẻ!</div> <br/> </div> <div class='clear'></div> <div class='post-footer'> <span class='post-author'> Posted by <span>Nguyen Dung</span> </span> <span class='post-icons'> <span class='item-control blog-admin pid-1910879698'> <a href='https://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=6347223943310836150&postID=6979046756661451161&from=pencil' title='Edit Post'> <img alt='' class='icon-action' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='post-share-buttons goog-inline-block'> <a class='goog-inline-block share-button sb-email' href='https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6347223943310836150&postID=6979046756661451161&target=email' target='_blank' title='Email This'><span class='share-button-link-text'>Email This</span></a><a class='goog-inline-block share-button sb-blog' href='https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6347223943310836150&postID=6979046756661451161&target=blog' onclick='window.open(this.href, "_blank", "height=270,width=475"); return false;' target='_blank' title='BlogThis!'><span class='share-button-link-text'>BlogThis!</span></a><a class='goog-inline-block share-button sb-twitter' href='https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6347223943310836150&postID=6979046756661451161&target=twitter' target='_blank' title='Share to Twitter'><span class='share-button-link-text'>Share to Twitter</span></a><a class='goog-inline-block share-button sb-facebook' href='https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6347223943310836150&postID=6979046756661451161&target=facebook' onclick='window.open(this.href, "_blank", "height=430,width=640"); return false;' target='_blank' title='Share to Facebook'><span class='share-button-link-text'>Share to Facebook</span></a><a class='goog-inline-block share-button sb-pinterest' href='https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6347223943310836150&postID=6979046756661451161&target=pinterest' target='_blank' title='Share to Pinterest'><span class='share-button-link-text'>Share to Pinterest</span></a><div class='goog-inline-block google-plus-share-container'><g:plusone source='blogger:blog:plusone' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/03/template-tin-tuc-ep-news-cho-blogspot.html' size='medium' width='300' annotation='inline'/></div> </div> <div class='post-labels'> Labels: <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Thu%20thuat' rel='tag'>Thu thuat</a> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Thu%20thuat%20blogspot' rel='tag'>Thu thuat blogspot</a> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat' rel='tag'>thu-thuat</a> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-blogger' rel='tag'>thu-thuat-blogger</a> </div> <div id='related-posts'> <script type='text/javascript'>//<![CDATA[ var ry='<h3 class="heading-border"><span>Related Articles</span></h3>';rn='<h3 class="heading-border"><span>No related article available</span></h3>';rcomment='comments';rdisable='disable comments';commentYN='yes'; var dw='';titles=new Array();titlesNum=0;urls=new Array();timeR=new Array();thumb=new Array();commentsNum=new Array();comments=new Array();function related_results_labels(c){for(var b=0;b<c.feed.entry.length;b++){var d=c.feed.entry[b];titles[titlesNum]=d.title.$t;for(var a=0;a<d.link.length;a++){if('thr$total' in d){commentsNum[titlesNum]=d.thr$total.$t+' '+rcomment}else{commentsNum[titlesNum]=rdisable};if(d.link[a].rel=="alternate"){urls[titlesNum]=d.link[a].href;timeR[titlesNum]=d.published.$t;if('media$thumbnail' in d){thumb[titlesNum]=d.media$thumbnail.url}else{thumb[titlesNum]='http://lh3.ggpht.com/--Z8SVBQZ4X8/TdDxPVMl_sI/AAAAAAAAAAA/jhAgjCpZtRQ/no-image.png'};titlesNum++;break}}}}function removeRelatedDuplicates(){var b=new Array(0);c=new Array(0);e=new Array(0);f=new Array(0);g=new Array(0);for(var a=0;a<urls.length;a++){if(!contains(b,urls[a])){b.length+=1;b[b.length-1]=urls[a];c.length+=1;c[c.length-1]=titles[a];e.length+=1;e[e.length-1]=timeR[a];f.length+=1;f[f.length-1]=thumb[a];g.length+=1;g[g.length-1]=commentsNum[a]}}urls=b;titles=c;timeR=e;thumb=f;commentsNum=g}function contains(b,d){for(var c=0;c<b.length;c++){if(b[c]==d){return true}}return false}function printRelatedLabels(a){var y=a.indexOf('?m=0');if(y!=-1){a=a.replace(/\?m=0/g,'')}for(var b=0;b<urls.length;b++){if(urls[b]==a){urls.splice(b,1);titles.splice(b,1);timeR.splice(b,1);thumb.splice(b,1);commentsNum.splice(b,1)}}var c=Math.floor((titles.length-1)*Math.random());var b=0;if(titles.length==0){dw+=rn}else{dw+=ry;dw+='<ul>';while(b<titles.length&&b<20&&b<maxresults){if(y!=-1){urls[c]=urls[c]+'?m=0'}if(commentYN=='yes'){comments[c]=' - '+commentsNum[c]}else{comments[c]=''};dw+='<li><div class="pthumb"><a href="'+urls[c]+'" rel="nofollow"><img alt="'+titles[c]+'" src="'+ thumb[c].replace("/s72-c/","/s300/")+'"/></a></div><a href="'+urls[c]+'" rel="nofollow">'+titles[c]+'</a><div class="clear"></div></li></div>';if(c<titles.length-1){c++}else{c=0}b++}dw+='</ul>'};urls.splice(0,urls.length);titles.splice(0,titles.length);document.getElementById('related-posts').innerHTML=dw}; //]]></script> <script src='/feeds/posts/default/-/Thu thuat?alt=json-in-script&callback=related_results_labels' type='text/javascript'></script> <script src='/feeds/posts/default/-/Thu thuat blogspot?alt=json-in-script&callback=related_results_labels' type='text/javascript'></script> <script src='/feeds/posts/default/-/thu-thuat?alt=json-in-script&callback=related_results_labels' type='text/javascript'></script> <script src='/feeds/posts/default/-/thu-thuat-blogger?alt=json-in-script&callback=related_results_labels' type='text/javascript'></script> <script type='text/javascript'>var maxresults=3;removeRelatedDuplicates();printRelatedLabels('http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/03/template-tin-tuc-ep-news-cho-blogspot.html');</script> </div> <div class='clear'></div> <span class='post-location'> </span> </div> </div> <div class='comments' id='comments'> <a name='comments'></a> <h4> 0 comments: </h4> <div id='Blog1_comments-block-wrapper'> <div class='avatar-comment-indent' id='comments-block'> </div> </div> <p class='comment-footer'> <div class='comment-form'> <a name='comment-form'></a> <p> </p> <a href='https://www.blogger.com/comment-iframe.g?blogID=6347223943310836150&postID=6979046756661451161' id='comment-editor-src'></a> <iframe allowtransparency='true' class='blogger-iframe-colorize blogger-comment-from-post' frameborder='0' height='210' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' width='100%'></iframe> <!--Can't find substitution for tag [post.friendConnectJs]--> <script src='https://www.blogger.com/static/v1/jsbin/2567313873-comment_from_post_iframe.js' type='text/javascript'></script> <script type='text/javascript'> BLOG_CMT_createIframe('https://www.blogger.com/rpc_relay.html', '0'); </script> </div> </p> <div id='backlinks-container'> <div id='Blog1_backlinks-container'> </div> </div> </div> <div class='blog-pager' id='blog-pager'> <span id='blog-pager-newer-link'> <a class='blog-pager-newer-link' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/03/truyen-cuoi-tieu-lam-tuc-tiu-18-hay.html' id='Blog1_blog-pager-newer-link' title='Newer Post'>Newer Post</a> </span> <a class='home-link' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/'>Home</a> <span id='blog-pager-older-link'> <a class='blog-pager-older-link' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/03/anh-bia-facebook-bong-cover-fb-timeline.html' id='Blog1_blog-pager-older-link' title='Older Post'>Older Post</a> </span> </div> <div class='clear'></div> <div class='post-feeds'> <div class='feed-links'> Subscribe to: <a class='feed-link' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/feeds/6979046756661451161/comments/default' target='_blank' type='application/atom+xml'>Post Comments (Atom)</a> </div> </div> <script type="text/javascript">window.___gcfg = {'lang': 'en'};</script> </div></div> </div> <div id='sidebar-mid'> <div class='sidebar section' id='side-mid'><div class='widget PlusOne' data-version='1' id='PlusOne1'> <div class='widget-content'> <g:plusone annotation='inline' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/' size='standard' source='blogger:blog:plusone' width='250'></g:plusone> <script type='text/javascript'> window.___gcfg = {"lang": "en"}; </script> </div> </div><div class='widget AdSense' data-version='1' id='AdSense2'> <div class='widget-content'> <script type="text/javascript"> google_ad_client = "ca-pub-2074780993245055"; google_ad_host = "ca-host-pub-1556223355139109"; google_ad_host_channel = "L0006"; google_ad_slot = "4500212722"; google_ad_width = 160; google_ad_height = 600; </script> <!-- i-thuthuat_side-mid_AdSense2_160x600_as --> <script type="text/javascript" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=6347223943310836150&widgetType=AdSense&widgetId=AdSense2&action=editWidget§ionId=side-mid' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("AdSense2"));' target='configAdSense2' title='Edit'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div> </div><div class='widget AdSense' data-version='1' id='AdSense1'> <div class='widget-content'> <script type="text/javascript"> google_ad_client = "ca-pub-2074780993245055"; google_ad_host = "ca-host-pub-1556223355139109"; google_ad_host_channel = "L0006"; google_ad_slot = "1546746322"; google_ad_width = 160; google_ad_height = 600; </script> <!-- i-thuthuat_side-mid_AdSense1_160x600_as --> <script type="text/javascript" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=6347223943310836150&widgetType=AdSense&widgetId=AdSense1&action=editWidget§ionId=side-mid' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("AdSense1"));' target='configAdSense1' title='Edit'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div> </div> <div class='widget Attribution' data-version='1' id='Attribution1'> <div class='widget-content' style='text-align: center;'> Powered by <a href='https://www.blogger.com' target='_blank'>Blogger</a>. </div> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=6347223943310836150&widgetType=Attribution&widgetId=Attribution1&action=editWidget§ionId=side-mid' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Attribution1"));' target='configAttribution1' title='Edit'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div></div> </div> <div id='sidebar-wrapper'> <div class='widget widget-counter'> <ul> <li class='rss-subscribers'> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/feeds/posts/default'> <strong></strong> <span>Subscribe</span> <small>To RSS Feed</small> </a> </li> <li class='twitter-followers'> <a href='http://www.twitter.com/'> <strong></strong> <span>2,056</span> <small>Followers</small> </a> </li> <li class='facebook-fans'> <a href='http://facebook.com/'> <strong></strong> <span>119,689</span> <small>Fans</small> </a> </li> <li class='youtube-subs'> <a href='http://www.youtube.com/'> <strong></strong> <span>4,002</span> <small>Subscribers</small> </a> </li> </ul> </div> <div class='sidebar section' id='sidebar'><div class='widget PopularPosts' data-version='1' id='PopularPosts1'> <h2>Popular Posts</h2> <div class='widget-content popular-posts'> <ul> <dd> <img alt='Ảnh bìa Facebook cho tình yêu dễ thương đẹp nhất - Cover FB' height='60' src='http://1.bp.blogspot.com/-wH49XuoE2fo/UXpAy8ize8I/AAAAAAAAHT0/_RYDnsXec4A/s72-c/Anh-bia-tinh-yeu-de-thuong-dep-nhat-+(1).jpg' width='60'/> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/04/anh-bia-facebook-cho-tinh-yeu-de-thuong.html' rel='bookmark' title='Bộ sưu tập những hình ảnh bìa Facebook cho tình yêu dễ thương đẹp nhất - Cover FB timeline Với những hình ảnh về chủ đề tình yêu này làm cho...'>Ảnh bìa Facebook cho tình yêu dễ thương đẹp nhất - Cover FB</a> <div style='clear: both;'></div> </dd> <dd> <img alt='Hình ảnh về tình yêu đẹp lãng mạn nhất [P2]' height='60' src='http://3.bp.blogspot.com/-ZGthl3_J8Qo/UZHB51bd-PI/AAAAAAAAIpw/r5jlWvP_agU/s72-c/tinh-yeu-dep-nhat-1.jpg' width='60'/> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/05/hinh-anh-ve-tinh-yeu-ep-lang-man-nhat-p2.html' rel='bookmark' title='Những Hình ảnh tình yêu đẹp lãng mạn nhất dưới đây tổng hợp qua những hình ảnh về tình yêu lãng mạn, đẹp và ý nghĩa. Hạnh phúc đôi khi đơn ...'>Hình ảnh về tình yêu đẹp lãng mạn nhất [P2]</a> <div style='clear: both;'></div> </dd> <dd> <img alt='Những câu nói hay về tình bạn đẹp [tri kỷ]' height='60' src='http://2.bp.blogspot.com/-NPhZkzGAtSw/UdqaQVryuKI/AAAAAAAAMvU/ubKvn7pFPxY/s72-c/cau-noi-hay-tinh-ban-1.jpg' width='60'/> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/07/nhung-cau-noi-hay-ve-tinh-ban-ep-tri-ky.html' rel='bookmark' title='Trong cuộc sống, những người bạn luôn là những người chia sẻ cùng ta. Những câu hói hay về tình bạn nhằm ca ngợi những tình bạn tri kỷ. Dù x...'>Những câu nói hay về tình bạn đẹp [tri kỷ]</a> <div style='clear: both;'></div> </dd> <dd> <img alt='Download game Hercules Full - Tải & game hay' height='60' src='http://2.bp.blogspot.com/-Rqf9osUKjFY/UczCsdI3RFI/AAAAAAAAMO8/bH3-MfaHDwU/s72-c/disneys_hercules_action.jpg' width='60'/> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/06/download-game-hercules-full-tai-game-hay.html' rel='bookmark' title='Game Hercules được nhiều bạn trẻ thế hệ 9x yêu thích, là 1 game hành động gọn nhẹ được chơi trên máy tính. Hercules hấp dẫn hơn khi nó gần g...'>Download game Hercules Full - Tải & game hay</a> <div style='clear: both;'></div> </dd> <dd> <img alt='Comment Facebook (FB) với ảnh hài hước VL' height='60' src='http://3.bp.blogspot.com/-8Fvp8rl7a74/UcmIjq9y17I/AAAAAAAAL20/8017dYOhylg/s72-c/comment-FB-hinh-anh-1.jpg' width='60'/> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/06/comment-facebook-fb-voi-anh-hai-huoc-vl.html' rel='bookmark' title='Mới đây, Facebook đã cho phép người dùng comment có tính năng thêm comment  hình ảnh. Dân chúng sử dụng FB đã săn lùng những hình ảnh hài h...'>Comment Facebook (FB) với ảnh hài hước VL</a> <div style='clear: both;'></div> </dd> <dd> <img alt='no image' height='60' src='http://lh4.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TTjruHJjcfI/AAAAAAAAAk0/i11Oj6i_bHY/s60/no-image.png' width='60'/> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/06/share-code-tu-leech-va-post-bai-cho.html' rel='bookmark' title='Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng code tự  leech bài viết cho blogspot Để sử dụng tool các bạn cần phải có email của blogger.   Nếu chư...'>Share Code tự Leech và Post bài cho Blogger.Com</a> <div style='clear: both;'></div> </dd> <dd> <img alt='Hình ảnh hài hước 18+ Vui nhộn nhất - Picture funny 18+' height='60' src='http://1.bp.blogspot.com/-LRx0OPUGxac/UUgvO8aIV9I/AAAAAAAAAFE/MedDPZ-wYrs/s72-c/anh-hai-huoc-18-pic-funny-10.jpg' width='60'/> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/02/hinh-anh-hai-huoc-18-vui-nhon-nhat.html' rel='bookmark' title='Bộ sưu tập hình ảnh hài hước 18+ này không thích hợp với trẻ em dưới 18 tuổi. Mục đích của bài viết là đem những hình ảnh vui nhộn này để tạ...'>Hình ảnh hài hước 18+ Vui nhộn nhất - Picture funny 18+</a> <div style='clear: both;'></div> </dd> <dd> <img alt='Hình ảnh chế hài hước của Obama - Cảm xúc vui' height='60' src='http://2.bp.blogspot.com/-MQ-ujPlTqyw/UVUQciBTTlI/AAAAAAAAFVI/bhO6ulmUrOo/s72-c/hinh-hai-huoc-obama-1.jpg' width='60'/> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/03/hinh-anh-che-hai-huoc-cua-obama-cam-xuc.html' rel='bookmark' title='Bộ sưu tập những hình ảnh hài hước của tổng thống Mỹ Barack Obama trong đó có những hình chế tiếng Việt của Việt Nam và những hình ảnh chụp ...'>Hình ảnh chế hài hước của Obama - Cảm xúc vui</a> <div style='clear: both;'></div> </dd> <dd> <img alt='Hình ảnh hài hước 18+: vui nhộn nhất - Picture funny 18+ [P2]' height='60' src='http://4.bp.blogspot.com/-Hf_WYzWi7F0/UVKJRkLxspI/AAAAAAAAAJA/py_kpVwEU2w/s72-c/hinh-anh-hai-uoc-18-23.jpg' width='60'/> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/03/hinh-anh-hai-huoc-18-vui-nhon-nhat.html' rel='bookmark' title='Những hình ảnh hài hước vui nhộn thích hợp với tuổi trên 18, Tất cả các bài viết khi có tiêu đề giới hạn nội dung, độ tuổi thì các bạn chú ý...'>Hình ảnh hài hước 18+: vui nhộn nhất - Picture funny 18+ [P2]</a> <div style='clear: both;'></div> </dd> <dd> <img alt='Hình ảnh thiên nhiên tuyệt đẹp [thơ mộng và lãng mạn nhất]' height='60' src='http://4.bp.blogspot.com/-tBiGHGv87y0/UbcA3jvxM-I/AAAAAAAAKuk/re8qsFLathw/s72-c/hinh-anh-thien-nhien-dep-1.jpg' width='60'/> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/06/hinh-anh-thien-nhien-tuyet-ep-tho-mong.html' rel='bookmark' title='Những hình ảnh thiên nhiên đẹp được vẽ lên qua những bức tranh hoặc qua những ống kính chuyên nghiệp của những nhiếp ảnh gia. Ngắm phong cản...'>Hình ảnh thiên nhiên tuyệt đẹp [thơ mộng và lãng mạn nhất]</a> <div style='clear: both;'></div> </dd> </ul> </div> </div><div class='widget Label' data-version='1' id='Label1'> <h2>Labels</h2> <div class='widget-content cloud-label-widget-content'> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/admin-tools'>admin-tools</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Anh%20bia%20Facebook'>Anh bia Facebook</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(49)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Anh%20bia%20FB'>Anh bia FB</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(49)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/anh%20dong%20nho%20xinh'>anh dong nho xinh</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(4)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/anh-bia-facebook'>anh-bia-facebook</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(49)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/anh-bia-zing-me'>anh-bia-zing-me</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/anh-dep'>anh-dep</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(46)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/anh-hot-girl'>anh-hot-girl</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(13)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/anh-tinh-yeu'>anh-tinh-yeu</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(9)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/anti-virus'>anti-virus</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/avatar-facebook-dep'>avatar-facebook-dep</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/cach-vao-Facebook'>cach-vao-Facebook</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/cau-chuyen-tinh-yeu'>cau-chuyen-tinh-yeu</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/cau-do-meo'>cau-do-meo</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/cau-noi-vui'>cau-noi-vui</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/cham-ngon-danh-ngon'>cham-ngon-danh-ngon</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(4)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/cuoc%20song'>cuoc song</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(35)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Dich-vu'>Dich-vu</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(6)</span> </span> <span class='label-size label-size-5'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/download'>download</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(165)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Download-IDM'>Download-IDM</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(11)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Facebook'>Facebook</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(25)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/font-chu'>font-chu</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/game'>game</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(24)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/giai-tri'>giai-tri</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(13)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/girl-xinh'>girl-xinh</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/hinh%20hai%20huoc'>hinh hai huoc</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(24)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/hinh-anh-nen'>hinh-anh-nen</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/hinh-hai-huoc'>hinh-hai-huoc</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(24)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/hinh-thien-nhien-phong-canh'>hinh-thien-nhien-phong-canh</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(7)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/ho-tro-may-tinh'>ho-tro-may-tinh</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(12)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/html-css'>html-css</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(27)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/img'>img</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/javascript'>javascript</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(16)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Key%2BCrack'>Key+Crack</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Kien%20thuc'>Kien thuc</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(70)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Kien-thuc'>Kien-thuc</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(71)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/kinh-nghiem'>kinh-nghiem</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(5)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/kinh-nghiem-SEO'>kinh-nghiem-SEO</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(38)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/ky-nang-viec-lam'>ky-nang-viec-lam</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(3)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/linux'>linux</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(4)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/ltC'>ltC</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(13)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/mang-can-ban'>mang-can-ban</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(4)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/may-tinh'>may-tinh</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/N-Linux'>N-Linux</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(6)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/N-Windows'>N-Windows</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Network'>Network</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(12)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/nhac-Trinh'>nhac-Trinh</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/nhung-cau-noi-hay'>nhung-cau-noi-hay</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/office'>office</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/phan-mem'>phan-mem</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(13)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/phan-mem-do-hoa'>phan-mem-do-hoa</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(3)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/phan-mem-SEO'>phan-mem-SEO</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/phim-online'>phim-online</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Plugin-wordpress'>Plugin-wordpress</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(10)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/router%20Cisco'>router Cisco</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/SEO'>SEO</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(58)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/seo-blog-wordpress'>seo-blog-wordpress</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(12)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/seo-blogspot'>seo-blogspot</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(17)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/share-key-and-crack-idm'>share-key-and-crack-idm</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(3)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/share-key-and-crack-phan-mem-anti-virus'>share-key-and-crack-phan-mem-anti-virus</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(4)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/share-key-and-crack-win-7'>share-key-and-crack-win-7</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/share-key-and-crack-win-8'>share-key-and-crack-win-8</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/share-key-and-crack-win-xp'>share-key-and-crack-win-xp</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/soft-mobile'>soft-mobile</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(13)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/softwares'>softwares</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(63)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Source%20code'>Source code</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(35)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Su-dung-internet'>Su-dung-internet</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(32)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/su-dung-softwares'>su-dung-softwares</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(25)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/tai-game-dien-thoai'>tai-game-dien-thoai</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(32)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/tai-lieu'>tai-lieu</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(6)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/template-blogspot'>template-blogspot</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/th%E1%BA%BB%20alt'>thẻ alt</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/theme-blog-wordpress'>theme-blog-wordpress</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(5)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/theme-blogspot'>theme-blogspot</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(12)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/tho-vui'>tho-vui</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(19)</span> </span> <span class='label-size label-size-5'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Thu%20thuat'>Thu thuat</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(137)</span> </span> <span class='label-size label-size-5'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Thu%20thuat%20blogspot'>Thu thuat blogspot</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(143)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-gian'>thu-gian</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(57)</span> </span> <span class='label-size label-size-5'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat'>thu-thuat</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(139)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-bao-mat'>thu-thuat-bao-mat</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(5)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-blog-wordpress'>thu-thuat-blog-wordpress</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(34)</span> </span> <span class='label-size label-size-5'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-blogger'>thu-thuat-blogger</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(142)</span> </span> <span class='label-size label-size-5'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-blogspot'>thu-thuat-blogspot</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(94)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-facebook'>thu-thuat-facebook</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(23)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-facebook-fb'>thu-thuat-facebook-fb</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(32)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-it'>thu-thuat-it</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-may-tinh'>thu-thuat-may-tinh</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(21)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-mobile'>thu-thuat-mobile</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(3)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-office'>thu-thuat-office</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(6)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-seo'>thu-thuat-seo</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(4)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-webmasters'>thu-thuat-webmasters</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(23)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-windows'>thu-thuat-windows</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(12)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-windows-8'>thu-thuat-windows-8</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thuat-ngu-trong-SEO'>thuat-ngu-trong-SEO</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(10)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Tin%20hoc%20can%20ban'>Tin hoc can ban</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(25)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Tin%20hoc%20van%20phong'>Tin hoc van phong</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(26)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/tin-cong-nghe'>tin-cong-nghe</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(18)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Tin-hoc-van-phong'>Tin-hoc-van-phong</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(25)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/tin-tuc-cong-nghe'>tin-tuc-cong-nghe</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(3)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/truyen-cuoi'>truyen-cuoi</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(11)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/t%E1%BB%B1%20%C4%91%E1%BB%99ng'>tự động</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/tu-hoc-SEO'>tu-hoc-SEO</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(15)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/VoIP'>VoIP</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/windows'>windows</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(19)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/xe-zongshen'>xe-zongshen</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/y-nghia-cuoc-song'>y-nghia-cuoc-song</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(4)</span> </span> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=6347223943310836150&widgetType=Label&widgetId=Label1&action=editWidget§ionId=sidebar' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Label1"));' target='configLabel1' title='Edit'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div> </div> </div> </div> <div class='clear'></div> </div> </div> <div id='footer'> <div class='container' id='footer-widget-area'> <div class='footer-widgets-box no-items section' id='footer-first'></div> <div class='footer-widgets-box no-items section' id='footer-second'></div> <div class='footer-widgets-box no-items section' id='footer-third'></div> <div class='footer-widgets-box no-items section' id='footer-fourth'></div> </div> <div class='clear'></div> </div> <div class='footer-bottom'> <div id='credit'><a href='http://www.soratemplates.com/2013/03/jarid-blogger-template.html'>Premium Blogger Themes</a></div> <div class='container'> Copyright © 2013 <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/' id='copyright'>Thủ thuật internet</a> and <a href='http://www.mybloggerthemes.com/' style='color: #CD2122'>blogger themes</a>. </div> </div> </div> <script type='text/javascript'>//<![CDATA[ var posts=3, num=2, previous="«", next="»"; eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('58((2Z(x){11 d="";11 p=0;31(p<x.18){12(x.1Z(p)!="`")d+=x.1Z(p++);16{11 l=x.21(p+3)-28;12(l>4)d+=d.23(d.18-x.21(p+1)*96-x.21(p+2)+59-l,l);16 d+="`";p+=4}}1f d})("11 G = \\"/\\", C = 5a.1i, H, D, B, F;I();2Z 32(5b) {11 1g = \\"\\";5c = 5d(24 / 2);12 (` 7\'= 24 - ` *%) {24 =` (& * 2 + 1;}5e = B` E(` m!` 4\\"< 1) {` >$1;}5f`!>(`!p& / 34)` y!` b!` H$- 1 == ` 80{` j\'` D(;}5g = `!;\\"+`\\"3#` t\\"` 6\\">` I%) {` F%` ,#;}`#?!+= \\"<1F 1G=\'5h\'>5i \\" + B + \\" 5j` (!`!9%+ \\"</1F>\\";11 1I`\\"!`\\"P(B)`!H%B >`#)!` &\\"== 2` &#D == \\"5k\\") {`!I&a 1i=\\\\\\"\\" + G + \\"\\\\\\">\\" +`!%!5l`!=\\"a>\\";} 16` 5m/5n/5o/\\" + F + \\"?&35-5p=` q!5q` n!` 5r`! #`!5s#\\\\\\" 5t=\\\\\\"5u(` v$`#(\\"+ \\");1f 1r`!5v` 5w`\\"O!` 5x}27 (11 1j`&>$; 1j <= `&\'!; 1j++`$h(1j`\\"a)`&+\'\\\\\\"5y`!)#1j`%u)`#P\'1j ==`%b%`%5z`$5A` o$`$5B`\\"Y\\"`#38`\\"r$`$T[` 5C}11 1s`)5D`,@$B <`+>(`!~``!)&`!5E`\\"&a` 5F`\\"o!5G = 2b.5H(`\\"]!5I\\")`-B!5J`#E!` D/5K(\\"5L-5M\\");`(}%p = 0; p <`!3%.18; p`)#!` /$[p].5N =`2g!;}12 (`!l%&&` U, > 0`$B$`33!` L!`!g%) {` #%` p)\\"<17`)}%5O`#2#`$(\\" \\"</17`+/\\"`4V$5P(3a`4U#2c = 3a.2c`#5!` A%`&X(2c.5Q`)s!$` @!R`)b\\".$t, 10);32(` ]%);`!A&I(`!2#5R = C`\'S!` )#.5S(`*p,) != -`,$$` =-?5T-35` A\'F =`!\\"$.5U` i?+ 14,` Q%` 5V)`(!%` 7l&` x$`%T!` ..q=\\") == -1 &&` N..1g` :$`\\"5W`!<-` F$D `+F$`$4!C` IX=`#V\'B = C`\\"I\'` 82+ 8, C`\'w#`#-&B = 1;}`)T%5Y(\\"<5Z 2e`60(61/`0)!/62?`0@(1&63=64-1t-` ^\\"&66=`\'u+\\\\\\"></` >\\">\\"`!H&`\\"W!`\\"m!`\\"W\\"`#%-`1P*`#+&`67\\"= 20`*\'\\"`\\"4~`\\"\\\\V/-`3d\'`\\"68`\\"O)1\\\\\\" `#5*`+f\'`6a)6b) {6c = ` /\' - 1) * `!c!;H = ` 2&`,.!6d`/6e`/}\\"6f\\")[0]` O\\"6g` N(6h` V#(\\"`!|\\"\\");` D&.6i = \\"2f/6j` >#` 8(6k(\\"2e\\",`&6l`\\"N!-`% !=\\" + `\\"]&+ `&&*`\'(:6m`!n!6n.6o(`!W&`.J(`3{*`#/~`#/~`#R[`\'v)`#;~`$ 9` K(`43$6p`4+(.6q`#?$6r =`$=!.6s.$t`+M\'0, 19) +` (6t, 29)` l* = 6u(`!/&)`-Z!D =`6v$) {11 6w = `6x$`3\'(`#Y!` y&`#N,\\"`!b#s + `->& + H`-3%` 6y`1{$`$h%` 6z.1i =`!1#;}1J(`\'7$).6B(`$g%(`3k#` A#\\"#6C\\")`/E$ {` 6$<a 6D=\\\\\\"` <%3c\\\\\\" 3g=\\\\\\"2i: 6E !6F; 6G: 6H` 1*3h:` &\\"l` 2*z`\'l\\": 6I` -)6J-6K: 6L` /)6M: #6N` /(\\\\\\" 1i=\\\\\\"6O://6P.6Q.6R\\\\\\">. T` +# by <1F`\\"G%` v%6S` q*>6T` S$s</1F></a>\\").6U`#c*`\'\\"!`#x.3c\\").3i(\\":2j\\")) {`,(%`%*,`!6V\\"`%I%\\".3j\\")` \\"\'({6W` n!:\\"1v\\", ` 5!6X:3m, ` >%` /\\"3n, 3o:1r, 6Y:1d, `,I!:`&X&`!1\\"`)L#` (!6Z = 20;`!j)-` :#-2k 15\\").2l(\\"` J!`!g$` V++ \\"%\\");}})` c$1K).3p`\'70` =$3q() > 1L`(+\'#1k`!&#`!C#{71:\\"72\\"})`*j%` 0?-1L` N#`!b&` A,73`!d*` A$1g, 3r\\").`$=\\"e({`!v%:\\"` x!, 74);1f `$G!;`!#\'.76 , .77-n\\").3s({1v`$c#2m:\\"s\\"` P)78` U\'s` B:n` O-`!0!w` 7;w` 79` 8;e` 7a` n;` 7b` l;` 7c` 7d` `H#2n`(9!1h > 15 > 1h, ` \\"2 > 15 > 1h, ` \\"<` @\'.1k-7e` T+` \\"2` y(` \\"<` )&\\").7f(\\"`*C!2o(\\"` 1\\"-7g\\"`#$\'` *).1M(\\"a:7h` +!3t(\\"`/C#1G=\\\\\\"7i-7j\\\\\\">&7k;`/0#` t\'`\\"t&15`(:\\"`\\"!#`!X!2q`)H*11 $7m = `+F)`!V\\"1h`!U$` }$` 8\\"3u` 13*` a$.3v(`+0#3w:\\"`7n#, 2r:\\"7o\\", `4/$\\"7p`\'v!.`-Z!7q(2s, `+30`!>\\"` r+`42#` r,});});}` Z+`!],`!0!7r` 7s`\\"+%`!u,`!.!`!4!`%1%7t-7u-7v\\").3y(` ,7w 1h 15`%P&`&0%2t\\").2u` 7x` P%` -5` {(`.v:` ;7y`!I+`%Z*`!f.`\\"Q=11 ` G\\"7z`&`2a\\").2v(\\"1i` j&` N%`%z(`7A#7B-7C .`$$7` <+1h.34-7D`#7E` |5`$;4` B+15` N!`$5:`!P;`#{]`\\"w?`#e~}`$a&1K).7F`,q.7G`*q!`!@&`-d&\\").3B().1k`!v!2n` A\'.7H-3D`!a&`!1$3p`!-*H`(I!S` 4\\"`*a(`!7I` A.` 6%` -*`\\"3\\"`!0\\"Y`!^&`!A*3q();12 (2n.18 > 0) {12 (` W$>`\\"t*+ 75) {` O!`-X#`%A&`\\"b\\"`#0!;} 16 ` 13(<` 7J`&E)` Z)}}`\\"=(7K`\\"A$t` )!3E`$\'(7L-7M 1h\\").7N();` M\\"7O = 1m 7P` 1#3E`2`,7Q) {` K\'.7R(`2H*7S()`$3!i = 0;7T`!a\';}` e%` +*`#i\\"i ==`\\"##` {\\"`$+\\") {` g\\"}` 6\\"2x ` <)[i];c` >!7U();2y(\\"`! *\\", 7V);i++;}11 7W =`(V#`!^%` f&`#a#7X`!7%2x.23(c, 1`&)\\"` =&= \\"<\\") {` x&1d;}` 5->` 8*`)~#`$7Y`#h!`!4.0, c++)`!C\\"c <`!](`\'[#+ 1`#k$`!+\\") {`#/\'`\'0#{`#6(` 5&\\", 28);}` >$c = 1`%o#`$4#\\"\\";}`!t#.1w.7Z`&u%` /$` 1!`*P#.2z`&+#` ;#, {3H:\\"81\\", ` R!:`&q&a, b, c, d, e) {`-C#` ])[`!,*3H]` I+;}, 83` ]>d * (b /= e) * b + c` \\\\$`!e#` C>-` W,(b - 2)` a(3I` M>12 (` 13# / 2) <`% !`!b%/ 2`!13!`!13%`!5\'` 6\\"(--b`!5\'- 1`!6+85`\\"86`\\"i.` >H(b = b / e`!M\\"` h&`!P,` V?`\\"88`\\"z,`\\"%(b -= 2`!?(`$@,89`\\"8a`%38` J@`&$#`\\"8b* b`$b/` \\\\?`\\"8c`&(7`#*-`!O\\"`#-.1t`\\"cX`#/0` 8d`#%8`&8e` a<`\\"8f`&8F`&8g`%8h.8i(`\\"W\\"* (` -!3J`!m!) + d`#H+` 8j` s%8k` b6`#B*`!8l`\\"m#`!t%` p$*`$^\\"`,8m` [>b == 0 ? c :`!z&8n(2, 10`&V#`%13#` u)1x` 8o` ~!+ d`! #(-` })-`!&!`\\"%#`&3K` m;12 (`\\"&\\"`!/&c;}` .%`!E\'`!B!` 5\\"`&k>`\\"[0`\\"`\'`\'%,`\\"\\"0--b)`\'\\"/8p`/|?`-)#`&4\\"8q(1 -`*c)`%).1x` 8r`\')&` n\'`*f,`1-/` 13:`#::`\'=,`!2%`*7!`\\"!(`#K,`!Y-`*u%`%^8s`8t f = 1.8u;11 g = 0` %!h = d;`%{7`#{%==`\\"4(`&2\'!g) {g =`*e!0.3` 0\\"h <`#o\\"3L(d)) {`!%\\"`!G$g / 4;} 16`![&g / (`&g%3J)` #$8v(d / h)`1A\'(h`\'#4=`\'7!`,@\'(b *`%*!f) *`\'i&`,O!g`*@.`\\"U~`\\"U~`# S`#D,`,M#`##G`8w,`,s\\"`\\"Q~`)B\'=`(P!`#4? * 1.5`\\"[~`!s\\"`*v*0.5 *`#13-`&8x`+B)`$8y` 8z* 0.5`$`.8A`$8B, f`-Z#f == 8C) {`$t(`-1&`3x\\"`/c$ * ((f`-\'\\"* b`!T\\"`)R*` 8D`/~/`!6,+`!@\\"`4@/` i``4 B`8E!`!T!(f *= 1.8G`!O#`\\"|*`8H,`0\\\\(` 8I`\\">#`4T,8J`3F@- 1J.1w.`$H$` \\\\!(a,`#\\\\!b, 0` S$`$i+` i<`-o)< 0.8K` \\"\\"5`!B(* 7.8L`#2%`!)!`)z\\"`)I$0.8M` \\"\\"3` T*(` Z%`#>\\"0.8N` \\"\\"`#3$0.7`#G!` p/8O` \\"\\"`$n)` 8P` \\"\\"`$Q#+ 0.93` v+` K:9`!]*6` ^\'84` a&`\'B)`#`@b <`\'\\"$`!9$`%\'.`%q$` ]! * 2`%-\'`+O$`\'\\"&`%Z;` \\\\! - e` R/d` c(});(`!r\') {` %%b` d!`!i&3M a == \\"` >$\\" ? a.3N(b) : a;}` X%c` k!31 ((a = a.8Q)`\\"v#` k!2b`!#\'8R;}`\\"G$1r` p\'d(b, c) {1y.$8S = a(b);` 0!8T = c` +\\"3D =` v\\"` /!8U();}d.8V = {2u`$m\'`3l#c = ` U!8W` R$12 (c &&` 3\\"`! #` I#`!*!8X.1z();d.1M(\\".3s-3P\\")[`!e(.1g ? \\"1g\\" : \\"2f\\"](c);d[0].8Y = \\"` c!\\";d.8Z().2l({1k:0, 2A:0, 3h:\\"2j\\", 2i:\\"3Q\\"}).90(`$($.3r);11 e`$[!2z({},`\\"1\\"`#s$.3B(), {1N:` 2)[0]` ;#91, 2r` -4H` 9!}`!3\\"f = `\\"T!` T)g` (*` L\\", h = b(`#C)2m`!b+[0]` y\\"i;1O (h.1Z(0)) {1Q \\"n\\":i = `#L!e.1k + e.`!x\\" +` m\\"`!!$`!D\\"`#o#e.2A` I!`\\"k!`92!- f / 2};2B;` }\\"s` r-- g -` 94`!c8` P\\"g / 2` k*- f`!*2` o*w` 95`!l&`#*1` {$3S:;}12 (h.18 =`43!`+4!`$F%1)`,.!w\\") {i` \\"= `\\"97`0\\"%` +<f +` J!}d`(o!i).2o(`)1\\"-\\" + h`*$-98\\")`)99` 8\\" ` ?\'` `\\"`&Q&`+J!`\\"l)` ]%) {d`!;&`\'X+` =%`\'V/)`#@\\"` C)9a` k\\"3v`+0$3U:0`*n-`+7*` \'!9b\\"}).9c` R&`$g*` /\\"})`#n%`#H\\"{` 9d, ` D<}}, 9e`3e(`%G#`\\"(0`.O&`\\"=$3V`2H\') {a` X!)`-z%;`!c\'` X\'` 5&}, `9f$`40.a`/j$`#y$`$l!a.2v(\\"9g\\") ||`3G%` 3#9h-` ;$!= \\"9i\\") {` 9j,` W%` o\'\\"\\"`!f$A` /(`!t!`1p$`!f/, b`!l,,`2G&`#U#`3\'-` T#` 7-`$0!`\\"=\\"c.`!=!`)a!`\\"\'\' = b`!w\\"` 5(`!g\\" ? `\\";, :` a$`$6%` 9k`\\"3$` ~$` 5#.3N(b`/u!}a = (\\"\\" + a).45(/(^\\\\s*|\\\\s*$)/, \\"\\");1f a || c.9l;}, 1z`&U.!`#9\\"1z`&X$$1z = a(\\"<17 `)b!=\\\\`*h\\"\\\\\\"></17>\\").1g` 40`+ \\"` A%` ./3P` `\'`$=\\"$1z.1B`,F$9m\\"`9n}`\\"@#` Q%;}, 9o`(z/`\\"?#`4M\'9p`).&3y(`!D$` C# = 2D` /\\"`%b#` ,$}}, 9q`&k,` G!` 3\\"d = 1d;}`,:!` +=9r` H!9s` 3\\"` 69`\\"4\\"` )#;}};a.9t`/S\\" = ` P&b) {` %%e(c`(]#e = a`#p\\"c,`/l#\\"`/M\\"!e) {e = 1m d(c, ` q&.`\\"y#O`\\"m\\"(c, b));` Y-, e`$B&e;}`!9%f`+r(e`,j\\";a.9u`1<!1t\\"`!E!b.9v == 0`+W!2u(`-,&a`*5(9w`-g,`,q\\"` w(` ~\\"` d)}, `!&%);}`!h&g`!N@9x`!f)1x`!j&`&:#`!l$`!:9y`!b\\"` ]$`!^&1x);}`3+!b ==`&L\\") {`(6(`(l\'\\"`+9z`,|+11`-W&` O*12 `%y!c[b](`);*;}b`&*!2z({}`%f)46, b`&:#b.2F`)7%2q`\\"\\\\*`#^$});`\\"9\\".9A`1&!9B`!f$h`.x!47 ? \\"2F`.[!\\"2I\\", i` 9!` V$== \\"`#[!`/1!9C` M!48\\", j` 3<9D` }$9E\\"`*![h](i, f)[h](j, g`\\"q,`)T\'`\\"h% = {`-\\\\!9F:2D, `&[#:0` $#1x:0, 1v:`+!!, `/S$:\\"\\", 2m:\\"n\\", 1g` >$2F` I%9G` c!3U:0.8, `1\'!:`2!#, `\\"L#:`\\"I#`!f)9H`.<$`+P)) {a(\\"` >\\"\\")`$W/11`4G!`*z#1y`*|$`/^%`%M$ || !c(b)` q!`%=!.49`\'r\\")`#7*`+{*`-%*, c`\'~&a.9I ?`&v*c, a(b)` 7%()) : c` z*9J`\\"F,` t$`!`#`#[\\"().1k > a(2b).9K() + a(1K).2r() / 2 ? \\"s`&-!n\\"`!,.9L` 9M`!*9N`!1+1N`!5&`\'K\\"w`!,/9O`#9P`% -d = {9Q:c[0], 4a:c.18 > 1 ? c[1] :`2O\\"},`1E\\"`\\"9R, f` ,1`\\"+%b, g` =!`+/\\"12 (g`$$*< e) {d.`%c!`#13!` 6+`#4!< f` A!4a =`\\"e\\"`.m!`#!-+`!36- ` c.b` j\'e` d-`%>%` b0`\\"^\\"` h)`\\")\\"` n\\"`\\")\\"s\\"`+b%` .!+ (`!*!? ` \\"!: \\"\\");};};})(1J);`)Z\'d` f!3j`$|)h, k`2S\'d(h),`0;!d`(\\\\(` S(`/c\'k)`$v\\"c.4c, o`3)!9S\\" 1t `\\"h\\" ||` ##.D`\\"c#9T && `\\"s$ 9U ` 8), s = o ? \\"` x!1R`\'N!4d\\", l = \\"9V\\"`3+!c.2K`\\"F!, m`!e!2L`9W\\"0 < c.4e, p = \\"1v` X$9X` Z\\"r = \\"\\" !` 2\\"9Y`\'6\\"{};d`-:\\"h, \\"`#\\"&\\", a);` =!2M:`.**` u$9Z =`(F\\";a.a0`#U\\"`#?!a1;` D\'2P`.L!` ?(;a.4f`\\"0!==` /, ||` \\",` ?\\"4g;a.a2`!5\\"` &#.23(0,` ()a3(\\" \\"));a.`\\"M!s`%!` ;&`\\"[!` t\'` :!` |/` ?%a4`\\"7!` h\\"`+O#;a.a5`3O!0 <`! \\"4h)` <$\\"` N!`$G- && (` $(= \\"4i\\");a.4j = l`&/\\"p`&+!a6\\";a.a7`4b!};a.a8`3 !`$K#a9`1]$!c.4k && !p && c.4l`!E!`3\'1`\'s$.aa`2S\\"(\\"17\\"`)H#[\\"ab\\", \\"ac` 3&\\", \\"ad` #+O` 3+ae` %(], d;27 (d 1t`/v!12 (b.3g[c[d]]`\'t!2Q 0`\'8!4m = c[d].45(\\"` v+\\").af(`#f\'\\"-\\" + ` 13\\"+ \\"-`#?!ag\\";`-##1d;}`-0$`#f\\"})();`):%ah`&4%&& `&6#` **`%h&` +-`%w$`+}!` ,1`!\'\'`%:\\"C` <#`!(#` &+`!\\"&` +*` y,` /+);c.3o` s#`\'}#ai`%j*`\\"n#1S.aj(` %\\"` [!()) - 0.5;}), `)!\'.4n().3t` x%`)y!2R();`#A!f`,z\\".4o`$S!` $\\"\\"2M\\");`\\"%4p` J\\"` &&` L%`.R\'` >%` &(` >\'4q`\\"T!1`)~!`*ak`#<%|| c.4r` W#)`#V\\"`3Z&2I(\\"al\\",`2J\'b) {b = b.am;12 (!`.e(&& (b`!D!39 || ` %#7)` S$` 4$? a.1T(\\"1s\\") :` H%` 1,1I` <!`+7$4s`!3!e(b, c.4t`!h!);}});c.4u && a`\\"4#` ,&`\\"2*, g) {b.an`4L\\"();11 d = g < 0`!c5`!^/`!Z+d`!ao);` -#1U`%*\\"` &%`%\\"\'`&P\\"2T`.t#` `#aq`)}\\"a.3u`\'e*a` A\\"();}`\\">(` 5!`.k(`2C!1e()`\'{!0 < c.4v ? 2y(` D\\",` 5(`\\"Y\\"` [\\");`/A!c.ar`)t!f` %\\"();(!p || `/Z#4w`&13#1K`&\\\\$as 48\\", f.` +\\");`!C\'`\\"))c.at(a`\\"L!2s` #!`)Q!:{`#G!:`\\"W+` 7! =`-s\\"`\'@\'2P =`+%\\"2U(a.4x / a.1n`3z!` 3\\"1V`4 !` =(;`,\'%au(e + \\"a`/l!-`3z\\").1o` z&1V).1q` 65` n&4d`\\"[\'`)a!`\'-2`30!(1y), g`*%!4y();!d(c`\\"f\\"4z).1B(\\"1C`!!!r\\")`*7*!b.av`!X\\"`!S#\\"`$]!(a`,C&`\\"a(`\\"x!< g ? `(K\\" : `(>\\", `(6*g`(3-,`*O\\",`$?!,`$E!)`(S!}}, `-x&`$aw`4A+?`.C/M` >!(`+Z!` ,-ay`(\\\\\\"` &\'` y*`#V$1, g;`3C%az`#u!\\"<4B 1G=\\\\\\"\\" + `$t!` F#-2k ` -$(\\"aA\\"`-N!`aB)?` L&` C!s`#J!` +$p`!\\\\!\\") + \\"\\\\\\"></4B>\\")`/(!1 < a.` ;\\"aC) {27 (11 q = 0; q` 4,; q++) {g = `!7=<2V 2e`\\";#`&~%1o(q).2v(\\"1B`!s\\"`!]$/>`!}!<a>\\" + b + \\"</a>`%X!`#;.`4#$\\"<15` L!g` K\\"15>\\"), b++;}}` P%4D`2h$ ?`2w%` +))` i$` aD`,u\\"` %8;`%e,(` $+`(;\\"(`+\'!`!{.aE(\\"a, 2V\\", s`3f-`)aF` u(`*5#b);`)b\'`+@\'\\") ||`)a,g >`,S+`)>P`)Y\\"`0\\"!`\\"3<\\", \\"`,^! `0?!`/:!`4))a`2!\\"`\\"O,}`)G&`)y\\"`*H,`&l\'= `*W,`#}?.47(`#(~`$ &`#aG`$1+`$%\\") :` (-`$6!)`#cU`\\"I\\"`#aH`#aI(\\".`,aJ`-2!`,q>2V`&`!a`\\"A\\"`*+0` \\"0: a`!\\\\!`#f\\"`!aK`4*4`44$`2X%2P`4&2\\"`!\\"!aL` {(b, c) {`.J- && \\"1q`\\"G\\"b`!r(`,y/`-\'#`-[#a.c` ^!`-a#`-4#) : 1` i!` {*` aM(\\"15\\")`\\"T#`2]!`\\"f)1o(c).aN` =+`-#0`\\"aO` #*!`!Z!`&M(aP`!`!`#6\\"(c, b`3|-`)\\\\%}}, `\'q%4p:{`*a!`3{2d(\\"<u`3b/` X%-2k\\\\\\">`#V\\"` 6.1I\\\\\\" 1i=\\\\\\"#\\\\\\"`#z!c`( !aQ`#t*` aR` aS` S./u`4J!`\'aT(`1c:b`(5!`\\"r(`)*,`\\"L) 15 a`3Y(` h\'`+]#` :[));f` J)`$|$);` a*.2I`.*A`.@\'`-+`-U#? a.1T(`-h&` ))`-i\\";`-`*b`-\\\\.`-b\'`!].`-4W`*v-`\'*\'`#I#aU\\";c`+s$aV`aW!`*/4`!W)`,<%`(i!0` L#`,]\'` A.`-8(b).4E`${(`#2\\"` l+` g*`!!\\"aX`!@/` 13=`$H\\"` o-` aY`*l\\"`$Q!1U`*N=17`*5/aZ\\\\\\"><a>`)H\\"17`)/7` $/`(@*`!J%`(;,`!$%`(b1` b2`).!` D%`.+%.b3 ?` M\'\\" :` \'#1W`\\"H!` Q&`)*b4 (`)=2` ~\\")`($\\"4F`*S\\"b5 = 1d;} 16` B!1W` 3/1r;}`)E&`!Y+`(`b7) {`\\"k\\"`41\'`!&&`&T(`\\":(`\',&`#G\'.2f(c`\\"2!2x`\'J\\"` 4I` Q\\"` ]+` {#` e$4K` i!`\'x!`\\"P!`\'d*` $%b`\\")!j = l ? d - b.` K!b8[0].b9 :` #2X;o` Q#1S.3L(j) <` $&` @. - e) :` (ba` L!`%}!!o || bb < bc(1m bd) - k`&3K, !p`%J\\"4O && (`-be /=`-@%4x && 0 > j ||` +,`,e\'` A!< j`\\"c+/ n + 2 : 1`)f!bf(f + j, \\"4P\\"`,I!`$3%g() {12`*F!`-p-`!O,!`\'s!2D !== j`,p#i = m ? - j : j, l =`!`!i`2:bg(l)`#=!bh >`#bi && 20`$m(i) ||` \\")> n / 2`4*\\"`3Z(l`3T.`!P!` 8(`\\"Q*` @-,`+0!);}h`(Y#bj(\\"`&@!1n\\", b,`+6\\");` bk\\", g` C%f = j`4\'!= d =`#s!;}11 d, e, f, n, j, k, o`,6%h.1q` bl`, .j`,-!`%.% ? j`\'L- : 1`%I!j`(O$.18`$:!`.)%, n`)`#a.h`#F!w, k =`$J-, f = i && m`(O\\"`4?50 :` A$? a.bm - (a.4Q + c` %!1Y) * a.1n` $!` j(` `#`(bn` u&:`\'/!` ]B` a):`!a!(` j#-` /,+ a.2W) * n`3[\\"` &=,`%8!l`$9!`-c/` $-X,`%m!` <1X` =bo, `%\\\\5`\'1,` bp`\'0+`22!`\'C#}, bq`25() {!`&Q(`$<!3i(\\":4R\\"`*\\\\\\"i`-I\\"2R(), p ? f.br`\' \\"`$Q#bs.1N(a.4S`-P!`3`\\"`\'1!bt`-`*)) :`#6!(a.4X.h`! \\"a.h` ?*a.h`.1$4Y\\"` W!(c`!N) &&`!\\\\-, a.1m`%-!`!bu` y\'` 0%` ~*`#Q!` m(`#Q\'b`/M#!l || p`/ #c =`#8!a`)[!`\\"6$;b ? `1a$e({`\\"G\\":`#A%1o`0-*)`\\"g$)}, b) : c`\\"w&` 3=);}}, 2Y`!`+11 g = d(c.2Y).1B(\\"1C` q!r\\")`\'S\\"` m);1O` ^\\"1Q \\"`\\"##\\":g`/B)`/.0`&z!`/A$2B;` ^\\"1e\\":!g.1e`&w#!g.bv && ` 3\\"(` F+4F`!2!`-M#;d`-\\":;}}};`bw) =`.\\\\\'b`(Q!q, h, k`$R$`(,+(`2p)b`2E!q`(<!`(E,` Z#r && h` &#q`#R#`!{!4z`#bx.4f`4W!=== b || b`-a#bz - 1, q`#K)b`#:\\"`#@), k` k!2K`\\"?\\"` ^!`-$\\"1V < b ? \\"1s\\" : \\"1I\\", q` D+` %%, 1S.4Z((b + 1) /`\'A!`\\"R!) - 1 !`!d\\"`.%(&& 0` 3!b`2G!`!7(= b`)%!`\'-\\"`41\\"bA(e + \\"2t-` :!\\").1o(b).1q` *5, b =`!a\\"2U(b`!U);} 16 {1f`\\"a+` [n`$*!;}}`%}(=`$9!;`3e+ b;c.51(a);`.d#`\'=$a`)J!bB`(\\"!k`,m#4h(`)$%);c.bC`(<#f` %\'.`!W\\"();`/G#`!bD;`&bE;c`%|&`!R%` &(`0.$);` K(`)0!c.1R(a),`-X%bF`\\" \\"`\\"|#);12 (p`&<!`-5(`&]().3V(` 13\'52, c.1w`/s\\"` X%b` N\\"3I` 87, a.bG`&6&11 n =`2!!` g%4E(\\":53\\"`.g&`0\'!`4A%;`3A!b = c.4e > a.w ? 2 *` 1#1Y`/w!` %&`\'{\\"(a` T\\" + b) * a.1n` $!`&K\'` F\\"b` v!bH`#k!`)z$`(L#`!{!` 7\\":`1$\\"`!U!`%\\"\\"`*6.`,9- &&`$G-&&`+m$`!%\\"`+e&? m ?`.C!` [!+ a.2W) * n : 0`#*\\"`!/(`%f*`&^$`!%3`-#!`!%30 :`!4(1`!,$`!K)- 1 - b`!bI`-W!` (.`*\\"!bJ(b, \\"\\"`\'F)`&1!`\'A\\"a.4O`1E$`\'k/!`)2#`\'q!`+V(`0 #`\\"u,`4H+}a`*z!bK.bL(\\"bM`!7%bN `!D&1R`*K!` N&` .D,`3b\'`!k!`(M\\"(n);}`(N&` n(`,p#(a.bO`\\"z.`)6(` bP}c.bQ`)+!`-t#` \'\'`*,-);}};` 13$ =` t\'b) {!`&\\"!!i`,:!`\'bR`/Q+`&s)`$[,`*!`%N(bS\\"`*s#`\'J<` ~*`\'`2` o/bT\\")`/;!`%m,;`%];c.54(a);}` W%e` G!s`#$)`&m+`//!4s`$u%1T(`*p\\")` m\\"`/T!` [,bU(`!/%d`!3\\");a.1e`!|(c` c\\"1U`%3\\"` &%`1,$\\"1e`\'Q!`3W*`3W$` L!\\"`!N#1W`\\"\'4`!>$ = bV`!S.` 8\\", c`0)#2T`&F#`!j(bW`!bX`!O#`!]5`\\"/\\"};a.bY`#A*b)`1b\\"d = r`&13!bZ`,{%:`4W$1f r`&G(`%X#1V`/n(` T,`/4I`$=! :`c0&`(U+!r` :\'`(C.1d`!13!`-@!`!I/`1H+` >!`!,=` d\'`)(/` |\'`0{!` h#`!1\\"` [0`$k!};`\'\\\\\'`#t-` M(= b`#f$` p\'b`$:!`*c1`1p\\"` 1++`$[!`\\"\\\\1?` Q$` D-- 1`!g!`+#$`!]*, d, e`%o#f = (`\'{)11 e `!g\\"b`3A\\"4Q + c` %!1Y) * a.1n` $!`+I(`\\"R#-1 *` m+12 (i) {`\\"s$4P`\\"y\\"d`!+#`&d!`.@5`#!\\"m`\\"Y\\"c2 -`!2N`%[\\"` c3` q$: e;}1O (d) {1Q`!o#4Y\\":`\\"!#m ? (a.c`(E%-`$U.a.2W) *`#T$` &=;`!*\'c4`!,%` 1$`0}$`!A(b`%N\\"`!K!` Y&`c6&` @(` =\' : b;3S` }&}})() + \\"c7\\";})();a.c9`,I!(f = l ? \\"` 4!ca(0,\\" + f + \\",0)\\" :` 1*` 2\',0)\\",`&Q!2Q 0`*3!e ? e / cb + \\"s` ]!cc\\",`!o!cd.2l(\\"-\\"`#7!4m + \\"-`!U&-ce`+h!\\", e`2~\\"cf[a.4j] = f;(`\\"!*||`!=$=== e)`+;#`!#)` `\\"`.q\\"4o`*\\\\-12 (p`*p!`0@\\"` R!{1N:\\"1L%\\", \'cg\':\\"2A\\", m`\'0!ch:\\"-` >#ci`!S\\":\\"cj\\"}), \\"ck`+M%`!]!`!!#1o`&&+).55(`.O\'`1l!, c.1w)`2)!cl`1;#` \'\'();} 16`*{\\"g, h;`!4,(a.4X = d(\\"<17 1G=\\\\\\"1C-` 8$\\\\\\"></17>\\")`\\"t\\"3w:\\"2j`\\"cm.cn(a` $$`)5!`$7#)`%W!co`1u\\"= 0` )%`(n\\"` -\\"`+^!(h = d.cp(`#=$).2L(` k!` /\\"`\\".!h` {\\"`%D%4n(`!?\'` Z#));`29,&& !i`# #`!U)2`!P.1`$x%!`$w&`!,&1M(\\"` N\\"\\").49`!e#` ;&`!D+.53()` P\\"().2o(\\"` a#).cq` F*cr` 4;);a.1m`&D!`\\"|\\"c.56, a);g =`+Y)`-:@`cs` 4);l`#G#`.P#`\\"K$h`\'%\\"2s *`.g&` T%`#l!`,e!%`&P#\\"`&<$\\", \\"ct\\").`)c!(`)b\\"), 2y`2!*`\\"Q\'`\'@\\"2i:\\"3Q\\"});a.2R`-q!`\'v$`!a$a.h)`4<\'(g`1b!h`%5$);}`*:+? 1L : 0))`cu#`\\"S%`!m\\"`\\"6A`\'O!`!&*4S`!3%`\\":8`\\"(\'`\\"R+`,{\\"` c)`,v,`\\"r.`+X@`\\"cv;}i ||`-7&`((\\"`\'\\"\\"e + \\"2t-` :!\\")`-cw`\'O%` =/`/13!`\\"K\\"`/X))`-C\\"b =`!1&`(|#, d = c.cx`/O!`26\\"c.57, f` *\\"ax` +!;a.w` d!`$`\\");a.h = b`%a$);a.cy` 5!cz` I\\" - b` R%`(/#cA`!>%` D! + d, a.cB `3X$* ` D$: a.w` ;!cC = f ? f` ,0` l!`!j!` e!> a.w`!/\\"w - d * e) / e` M!` h!<` 1.f) / f :`!T)` c$a.w` ,*, a.4R = 1S.2U` l!/`\\"H$W + d)`\'[!1n = 0 < c` \'\\"&&` \\"$<` b\'?` -$:` +&, a.cD`.{$`!,!4Z(`(r%-` F&) /`!*$+ 1`!:!4g`\\"}!` \\\\(- 1` 7!cE`/`!`\'G!` 5*? 0`\\"\\\\3`\\"8\'2 * d)`)q#`!D$`#R\\"`*p!`\\"a&` 4,`+/#`$W&`$k!`\\">*` J#`!y)`/3%);`*1\'` 6!` f\\"- `&u(`(O!cF`(G)b, d`+3*`)v!(b`$.!`/e)`/T\\"`/w)= 1) : b <`!N!` 0(&& 0`3!&` J,-=`$/#`4*#cG`\\"1\\"`*Z(;12 (c`.-!cH`0!a.cI` 1\\"s) {12 (\\"1q`,&\\"d`1D#`+~!`#>(>`4\'#` g\\".18) {f` *(`\\"\\"` i\\");} 16 ` |!`,a\\"` e;`#2!` q/i &&`\\"t,>`$i$`\\"cJ`\\"q,`#/#`!cK`!V#`%\\\\$);}}c.2K`%$!`#5#f` %)` T$`.+\\"1q`!4\\"`%P+e`.0#f = d(b`&I\\"`2%!= 1;`&^0;l && m ? 2Q`%@#e`+?!`.o#`/k\\"` I#e).54(f)`*N!`37&cL` 3\\"` cM).51` Q.ap` [#`\'v%(e, `$v#` \\\\$`\\"5!c.56 + \\":cN(`4C\\")\\", a` H!cO();c.cP(a`#3\\"`#t\\"`#)/`#2#e = cQ(b)`!m(4y(d(b)`(13!`#O%-`#?5` [\'d(b,` b%)`!=#() : `#t%`#`*`%P!` <(` 3(b` 0&`3R%` &!`#(\'`&:#`\\"[W` \\\\\\"`#1#f.2M`&W!d.1C` p!r.46 = {4c:\\"1C-\\", `!&$:\\"`!>$> 15\\", `(A#cR:\\"1v\\", 1w:\\"4i\\", `\'r%:\\"cS\\", 2L:1r` ^\'cT:1d, 4w` @$cV:0, `!D\\"2T` G$` ($52:3m` m\'` /\\"3n, 4v:0, cW`!A%4t`!o\\"` u\\"` -#cY` @$4l` :#cZ` %#4k` >$`+*&` 7#`*13(` v$d0:\\"d1\\", 1s` /\\"d2\\", 4q` N#4r` /$`!*#4u`\\"$)1U` $)`!*#4K\\", 1e` +#1W\\"`!o%4D`*,$:\\"\\", `/u*` .!2Y` $!d3` C\\"`4N%:0` \'\\"1Y:0, 57` \'!ax` \\"&d4`$r!d5:`*\'&) {}, `+d\\"` &-`,^!` %-1R` 8.d6` $.`(6#` )+`(8!n`(5\'`+U)h) {h = h || {}`3*!\\"d7`1`\\"3M h) {1f 1y.2q(` |)11 a`*,!1y), c`+v!1M(h`*9&? ` \\"\': `)6*);1`!0!c`2N# ? (c.55(d8), h.`#O! &&` #$(a`-9!`/V#=== a.1B(`*M!`\\"N\\"\\") && 1m `*~(`!e!, h);});}11 k`!w&` Q/;1O`#0\\"1Q \\"1e\\":k.1e();2B;` 4#`&j!:k.` $!` .+1s\\":k`!H!A`*2!e(k.1T(` ;\\"), 1d` i+d9\\":` \\"&`(!` da` L!` \\\\+`-]#:\\"db`$~* && ` b*h` V$}};})(1J);$.dc();"))',62,819,'|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||var|if|_||li|else|div|length|||||true|play|return|html|ul|href|jj|top||new|move|eq||add|false|next|in||fade|easing|Out|this|tip||data|flex|||span|class||prev|jQuery|window|100|find|width|switch||case|end|Math|getTarget|Play|Item|lay||Margin|charAt||charCodeAt||substr|num|||for||||document|feed||src|text|||display|hidden|nav|css|gravity|main|addClass||each|height|200|active|show|attr||Text|setTimeout|extend|left|break||null||liv|||bind||dire|reverse|init|||To|void|doMath||how|floor|img|cloneOffset||sync|function||while|loophalaman||posts|max|||u1||root||ed||||style|visibility|is|flexslider|||7000|600|randomize|scroll|Top|body|tipsy|append|hover|stop|overflow||hide|||offset||enabled|LIs|||def|In|PI|G1|abs|typeof|call||inner|block||default||opacity|fadeOut|||||00|||||replace|defaults|live|focus|remov|ew||namespace|click|itemWidth|atEnd|last|ync|swing|prop|video|useCSS|pfx|empty|setup|Nav|keyboard|multipleK|flexA|pauseOnA|mousewheel|initDelay|smoothHeight|currentSlide|index|For|0z|ol||sC|filter|aus|||Q8||ause||||transitions|setTouch|itemW|visible|computedW|||||viewport|tal|ceil||before|Speed|first|after|fadeIn|selector|minItems|eval|3104|location|banyakdata|nomerkiri|parseInt|mulai|maksimal|akhir|pages|Page|of|page|ious|H1|search|label|results|ost|l6|PA|onclick|redirectpage|rP|x2|UV|current|1I1|Yr|Ug|ZD|i0|O4next|ZM|pageArea|getElementsByName|Area|blogPag|ById|blog|pager|innerHTML|pagenavi|hitungtotaldata|openS|thisUrl|indexOf|updated|substring|o3|z4|PageNo|write|script|0j|feeds|summary|alt|json||callback|1_|iG||0v|numberpage|jsonstart|nBody|g5Tag|head|ewInclude|create|type|java|setAttribute|n6|finddatepos|Body|appendChild|post|entry|timestamp1|published|923|encodeURIComponent|0D|alamat|0x|n1|Mblocation||ready|copyright|id|inline|important|position|relativ|9999|font|size|12px|color|CCCCCC|http|www|soratemplates|com|D2122|Sora|insertAfter|u9|anim|showSpeed|pauseOnHover|_control_width|z5this|bottom|15px|lick|800||ttip|tooltip|ooldown|A2e|B1|v2|t2s|VQs|menu|parent|list|fir|sub|indicator|raquo||sublist|06|auto|no|Down|Up|dK|cat|tabs|wrap|0header|L1wrap|5remove|Tab|0N6|tabbed|widget|taps|zJ|load|hedaerH|fixed|T6|Q6|createTicker|breaking|news|children|Items|Array|el|push|tml|rot|typetext|5000|isInTag|hisChar|P8|jswing||easeOutQuad||easeInQuad||Cubic|DO||ZH|Quart|TS|y4|eL|HF|A5|qP|P6Sine|SDMath|cos|XB|sin|NF|V0Expo|pow|XGe|Cir|qrt|VB|0Elast|2j9var|70158|asin|0m|lT|O2|BP|Back|T4|undefined|Nl|0X||525|0f|F7|Bounce|3636363636|5625|727272727|5454545454|909090909|o0818181818|parentNode|rue|element|options|fixTitle|prototype|get|his|className|remove|prependTo|Width|0w||7ae|HQ||m315|arrow|U2|fad|le|animate|Z0|hid|0Q|title|original|string|03|m3|fallback|pointee|2U0|validat|parentNo|enab|fals|toggleE|fn|hoverStat|delayIn|setTimeo|out|Iout|y0b|trigger|manual|mouseenter|lea|lur|Name|offse|re|metadata|autoNS|scrollTop|WE|vDleft|1Left|Bound|E8|ns|y5b|ntouchstart|Touch|instanceof|vertical|0S|anima|sNavFor|ng|currentSlid|At|containerSelector|earch|unt|syncExis|marginLeft|arg|manualPaus|transi|createE|perspectiveProperty|WebkitP|Moz|ms|toLowerCase|form|controlsC|sort|round|r1|keyup|keyCode|preventD|U0||Hov|touc|resize|start|removeClass|has|j3||Paging|NavScaffold|thumbnails|0O|Count|y0|delegate|jC|g1|MZ|f9d|1li|J6|updat|c3find|closest|01|ength|Tex|M4next|Q0next|K2|sabled|onLoop|0G|las|J7|auseplay||pI|GD|slideshow|Eif|manualPause||hb|es|pageY|EY|500|Number|Date|c0j|setProps|KcanAdvance|550|v1|EventListener|18end|k0|limit|Z6|0Y|07|resiz|smoothHeigh|slides|gingCount|R4|asNav|0p|G2a||count|Class|Exists|control|_e|x9last|ionLoop|wrapup|limi|H4|etProps|ainer|unbind|webkitT|End|args|_9|smoothH|r4|jumpEnd|Start|clearInterval|set|tru|OB|canAdvanc|pagingC|0L|P4|imit|i4|uch||0C|px||transition|late3d|1000|0s|ntainer|dur|rgs|float|Right|po|relative|ini|moothHeight|B4|appendTo|lone|makeArray|pre|la|2R0|absolute|0W|O6|M0|itemM|boxPadding|outerW|itemT|minW|axW|paging|imi|update|ngTo|rolNav|manualC|k3|Z1|prepend|Q7e|not|etup|added|isNaN|on|horizontal|Loop||startAt|randomiz||Hover|touch|revText|Previous|Next|asNavFo|ove|tart|dde|object|400|rev|O8|number|noConflict'.split('|'),0,{})) //]]></script> <script src='https://apis.google.com/js/plusone.js' type='text/javascript'></script> <script type="text/javascript" src="https://www.blogger.com/static/v1/widgets/1859629982-widgets.js"></script> <script type='text/javascript'> window['__wavt'] = 'AOuZoY52-h1fsffiOS_PX9bVduYCk5LxrQ:1537678978159';_WidgetManager._Init('//www.blogger.com/rearrange?blogID\x3d6347223943310836150','//i-thuthuat.blogspot.com/2013/03/template-tin-tuc-ep-news-cho-blogspot.html','6347223943310836150'); _WidgetManager._SetDataContext([{'name': 'blog', 'data': {'blogId': '6347223943310836150', 'title': 'Thủ thuật internet', 'url': 'http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/03/template-tin-tuc-ep-news-cho-blogspot.html', 'canonicalUrl': 'http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/03/template-tin-tuc-ep-news-cho-blogspot.html', 'homepageUrl': 'http://i-thuthuat.blogspot.com/', 'searchUrl': 'http://i-thuthuat.blogspot.com/search', 'canonicalHomepageUrl': 'http://i-thuthuat.blogspot.com/', 'blogspotFaviconUrl': 'http://i-thuthuat.blogspot.com/favicon.ico', 'bloggerUrl': 'https://www.blogger.com', 'hasCustomDomain': false, 'httpsEnabled': true, 'enabledCommentProfileImages': true, 'gPlusViewType': 'FILTERED_POSTMOD', 'adultContent': false, 'analyticsAccountNumber': '', 'encoding': 'UTF-8', 'locale': 'en', 'localeUnderscoreDelimited': 'en', 'languageDirection': 'ltr', 'isPrivate': false, 'isMobile': false, 'isMobileRequest': false, 'mobileClass': '', 'isPrivateBlog': false, 'feedLinks': '\x3clink rel\x3d\x22alternate\x22 type\x3d\x22application/atom+xml\x22 title\x3d\x22Thủ thuật internet - Atom\x22 href\x3d\x22http://i-thuthuat.blogspot.com/feeds/posts/default\x22 /\x3e\n\x3clink rel\x3d\x22alternate\x22 type\x3d\x22application/rss+xml\x22 title\x3d\x22Thủ thuật internet - RSS\x22 href\x3d\x22http://i-thuthuat.blogspot.com/feeds/posts/default?alt\x3drss\x22 /\x3e\n\x3clink rel\x3d\x22service.post\x22 type\x3d\x22application/atom+xml\x22 title\x3d\x22Thủ thuật internet - Atom\x22 href\x3d\x22https://www.blogger.com/feeds/6347223943310836150/posts/default\x22 /\x3e\n\n\x3clink rel\x3d\x22alternate\x22 type\x3d\x22application/atom+xml\x22 title\x3d\x22Thủ thuật internet - Atom\x22 href\x3d\x22http://i-thuthuat.blogspot.com/feeds/6979046756661451161/comments/default\x22 /\x3e\n', 'meTag': '', 'adsenseClientId': 'pub-2074780993245055', 'adsenseHostId': 'ca-host-pub-1556223355139109', 'adsenseHasAds': true, 'view': '', 'dynamicViewsCommentsSrc': '//www.blogblog.com/dynamicviews/4224c15c4e7c9321/js/comments.js', 'dynamicViewsScriptSrc': '//www.blogblog.com/dynamicviews/eda6d9c242053a1d', 'plusOneApiSrc': 'https://apis.google.com/js/plusone.js', 'sharing': {'platforms': [{'name': 'Get link', 'key': 'link', 'shareMessage': 'Get link', 'target': ''}, {'name': 'Facebook', 'key': 'facebook', 'shareMessage': 'Share to Facebook', 'target': 'facebook'}, {'name': 'BlogThis!', 'key': 'blogThis', 'shareMessage': 'BlogThis!', 'target': 'blog'}, {'name': 'Twitter', 'key': 'twitter', 'shareMessage': 'Share to Twitter', 'target': 'twitter'}, {'name': 'Pinterest', 'key': 'pinterest', 'shareMessage': 'Share to Pinterest', 'target': 'pinterest'}, {'name': 'Google+', 'key': 'googlePlus', 'shareMessage': 'Share to Google+', 'target': 'googleplus'}, {'name': 'Email', 'key': 'email', 'shareMessage': 'Email', 'target': 'email'}], 'googlePlusShareButtonWidth': 300, 'googlePlusBootstrap': '\x3cscript type\x3d\x22text/javascript\x22\x3ewindow.___gcfg \x3d {\x27lang\x27: \x27en\x27};\x3c/script\x3e'}, 'hasCustomJumpLinkMessage': false, 'jumpLinkMessage': 'Read more', 'pageType': 'item', 'postId': '6979046756661451161', 'postImageThumbnailUrl': 'http://3.bp.blogspot.com/-dhoV04ouBu0/UUP37mEeAeI/AAAAAAAACR4/qfzTaycJ5L0/s72-c/template-tin-tuc-pro.JPG', 'postImageUrl': 'http://3.bp.blogspot.com/-dhoV04ouBu0/UUP37mEeAeI/AAAAAAAACR4/qfzTaycJ5L0/s1600/template-tin-tuc-pro.JPG', 'pageName': 'Template tin tức đẹp (News) cho blogspot [SEO Blogger theme] V2', 'pageTitle': 'Thủ thuật internet: Template tin tức đẹp (News) cho blogspot [SEO Blogger theme] V2'}}, {'name': 'features', 'data': {'cmt_anon_warn': 'false', 'sharing_get_link_dialog': 'true', 'sharing_native': 'false'}}, {'name': 'messages', 'data': {'edit': 'Edit', 'linkCopiedToClipboard': 'Link copied to clipboard!', 'ok': 'Ok', 'postLink': 'Post Link'}}, {'name': 'template', 'data': {'name': 'custom', 'localizedName': 'Custom', 'isResponsive': false, 'isAlternateRendering': false, 'isCustom': true}}, {'name': 'view', 'data': {'classic': {'name': 'classic', 'url': '?view\x3dclassic'}, 'flipcard': {'name': 'flipcard', 'url': '?view\x3dflipcard'}, 'magazine': {'name': 'magazine', 'url': '?view\x3dmagazine'}, 'mosaic': {'name': 'mosaic', 'url': '?view\x3dmosaic'}, 'sidebar': {'name': 'sidebar', 'url': '?view\x3dsidebar'}, 'snapshot': {'name': 'snapshot', 'url': '?view\x3dsnapshot'}, 'timeslide': {'name': 'timeslide', 'url': '?view\x3dtimeslide'}, 'isMobile': false, 'title': 'Template tin tức đẹp (News) cho blogspot [SEO Blogger theme] V2', 'description': 'Hôm nay mình gửi tới các bạn 1 mẫu template dành cho blogger, Theme này phù hợp với những trang có nội dung như tin tức, du lịch, tin shock,...', 'featuredImage': 'http://3.bp.blogspot.com/-dhoV04ouBu0/UUP37mEeAeI/AAAAAAAACR4/qfzTaycJ5L0/s1600/template-tin-tuc-pro.JPG', 'url': 'http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/03/template-tin-tuc-ep-news-cho-blogspot.html', 'type': 'item', 'isSingleItem': true, 'isMultipleItems': false, 'isError': false, 'isPage': false, 'isPost': true, 'isHomepage': false, 'isArchive': false, 'isLabelSearch': false, 'postId': 6979046756661451161}}]); _WidgetManager._RegisterWidget('_HeaderView', new _WidgetInfo('Header1', 'header', null, document.getElementById('Header1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_BlogView', new _WidgetInfo('Blog1', 'main', null, document.getElementById('Blog1'), {'cmtInteractionsEnabled': false, 'useNgc': false, 'lightboxEnabled': true, 'lightboxModuleUrl': 'https://www.blogger.com/static/v1/jsbin/2542892146-lbx.js', 'lightboxCssUrl': 'https://www.blogger.com/static/v1/v-css/368954415-lightbox_bundle.css'}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_PlusOneView', new _WidgetInfo('PlusOne1', 'side-mid', null, document.getElementById('PlusOne1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_AdSenseView', new _WidgetInfo('AdSense2', 'side-mid', null, document.getElementById('AdSense2'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_AdSenseView', new _WidgetInfo('AdSense1', 'side-mid', null, document.getElementById('AdSense1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_AttributionView', new _WidgetInfo('Attribution1', 'side-mid', null, document.getElementById('Attribution1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_PopularPostsView', new _WidgetInfo('PopularPosts1', 'sidebar', null, document.getElementById('PopularPosts1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_LabelView', new _WidgetInfo('Label1', 'sidebar', null, document.getElementById('Label1'), {}, 'displayModeFull')); </script> </body> </html>