Tối ưu title tốt nhất cho blogspot - SEO blogger 2013

iThuthuat -
Có rất nhiều bạn thắc mắc vấn đề về title như thế nào để đạt SEO tốt nhất cho blogger ? Vấn đề đó qua tìm hiểu và tham khảo những cách trên mạng để áp dụng vào blogger của mình cũng đã đạt được hiệu quả như mong muốn. Thẻ title, description  luôn chiếm vị trí quan trọng trong SEO Google. Còn keywords hiện tại (năm 2013) Google đã lãng quên nhưng có thể nó vẫn có tác dụng với những công cụ tìm kiếm khác.
- Trong bài SEO blogger toàn tập mình có nói đến vấn đề tối ưu title nhưng cách đó chỉ đem lại đạt kết quả khi SEO từ khóa chung. Còn đối với bài viết và Label thì còn hạn chế. Có nhiều bài viết về thủ thuật tối ưu title, meta description được chia sẻ nhưng dường như nó vẫn còn bị che giấu. Xem hình Title của mình  dưới đây đối với 1 label trên blogger:
SEO blogger 2013, toi uu hoa title
Trong đó:
Thu thuat blogspot là tên Label
Thu thuat may tinh Từ mình thêm
Hoặc ở bài viết các bạn cũng có thứ tự như thế: tiêu đề bài viết + từ khóa chung
- Còn về vấn đề description + keywords thì mình cũng cho thêm tương tự. Blogger có 1 thế mạnh là đã thêm description tùy chỉnh theo bài viết.
DƯỚI ĐÂY LÀ CODE TITLE TỐT NHẤT CHO SEO BLOGGER 2013
(DEMO tại itviet360.com)
Code:<span style="color: red;"><data:blog.pageTitle/>, tin hoc can ban</span><span style="color: blue;"><data:blog.pageName/>, Thu thuat may tinh <</span>/title><br /><meta expr:content='data:blog.pageName + " , <span style="color: blue;">Từ khóa thêm cho bài viết, label</span> "' name='description'/> <br /><meta expr:content='data:blog.pageName + " <span style="color: blue;">, mô tả thêm cho bài viết, label</span> "' name='keywords'/> <br /></b:if><br /><!-- Ket thuc --><br /></code><br />Trong đó:<br />Phần Code màu đỏ: dành cho SEO trang chủ<br />Phần Code màu xanh: Dành cho SEO label + bài viết<br />các bạn thay thế theo từ khóa mô tả của các bạn<br /><hr />Chúc các bạn thành công !</div> <br/> </div> <div class='clear'></div> <div class='post-footer'> <span class='post-author'> Posted by <span>Nguyen Dung</span> </span> <span class='post-icons'> <span class='item-control blog-admin pid-1910879698'> <a href='https://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=6347223943310836150&postID=1534524234108259495&from=pencil' title='Edit Post'> <img alt='' class='icon-action' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='post-share-buttons goog-inline-block'> <a class='goog-inline-block share-button sb-email' href='https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6347223943310836150&postID=1534524234108259495&target=email' target='_blank' title='Email This'><span class='share-button-link-text'>Email This</span></a><a class='goog-inline-block share-button sb-blog' href='https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6347223943310836150&postID=1534524234108259495&target=blog' onclick='window.open(this.href, "_blank", "height=270,width=475"); return false;' target='_blank' title='BlogThis!'><span class='share-button-link-text'>BlogThis!</span></a><a class='goog-inline-block share-button sb-twitter' href='https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6347223943310836150&postID=1534524234108259495&target=twitter' target='_blank' title='Share to Twitter'><span class='share-button-link-text'>Share to Twitter</span></a><a class='goog-inline-block share-button sb-facebook' href='https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6347223943310836150&postID=1534524234108259495&target=facebook' onclick='window.open(this.href, "_blank", "height=430,width=640"); return false;' target='_blank' title='Share to Facebook'><span class='share-button-link-text'>Share to Facebook</span></a><a class='goog-inline-block share-button sb-pinterest' href='https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6347223943310836150&postID=1534524234108259495&target=pinterest' target='_blank' title='Share to Pinterest'><span class='share-button-link-text'>Share to Pinterest</span></a><div class='goog-inline-block google-plus-share-container'><g:plusone source='blogger:blog:plusone' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/01/toi-uu-title-tot-nhat-cho-blogspot-seo.html' size='medium' width='300' annotation='inline'/></div> </div> <div class='post-labels'> Labels: <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/kinh-nghiem-SEO' rel='tag'>kinh-nghiem-SEO</a> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Thu%20thuat' rel='tag'>Thu thuat</a> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Thu%20thuat%20blogspot' rel='tag'>Thu thuat blogspot</a> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat' rel='tag'>thu-thuat</a> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thuat-ngu-trong-SEO' rel='tag'>thuat-ngu-trong-SEO</a> </div> <div id='related-posts'> <script type='text/javascript'>//<![CDATA[ var ry='<h3 class="heading-border"><span>Related Articles</span></h3>';rn='<h3 class="heading-border"><span>No related article available</span></h3>';rcomment='comments';rdisable='disable comments';commentYN='yes'; var dw='';titles=new Array();titlesNum=0;urls=new Array();timeR=new Array();thumb=new Array();commentsNum=new Array();comments=new Array();function related_results_labels(c){for(var b=0;b<c.feed.entry.length;b++){var d=c.feed.entry[b];titles[titlesNum]=d.title.$t;for(var a=0;a<d.link.length;a++){if('thr$total' in d){commentsNum[titlesNum]=d.thr$total.$t+' '+rcomment}else{commentsNum[titlesNum]=rdisable};if(d.link[a].rel=="alternate"){urls[titlesNum]=d.link[a].href;timeR[titlesNum]=d.published.$t;if('media$thumbnail' in d){thumb[titlesNum]=d.media$thumbnail.url}else{thumb[titlesNum]='http://lh3.ggpht.com/--Z8SVBQZ4X8/TdDxPVMl_sI/AAAAAAAAAAA/jhAgjCpZtRQ/no-image.png'};titlesNum++;break}}}}function removeRelatedDuplicates(){var b=new Array(0);c=new Array(0);e=new Array(0);f=new Array(0);g=new Array(0);for(var a=0;a<urls.length;a++){if(!contains(b,urls[a])){b.length+=1;b[b.length-1]=urls[a];c.length+=1;c[c.length-1]=titles[a];e.length+=1;e[e.length-1]=timeR[a];f.length+=1;f[f.length-1]=thumb[a];g.length+=1;g[g.length-1]=commentsNum[a]}}urls=b;titles=c;timeR=e;thumb=f;commentsNum=g}function contains(b,d){for(var c=0;c<b.length;c++){if(b[c]==d){return true}}return false}function printRelatedLabels(a){var y=a.indexOf('?m=0');if(y!=-1){a=a.replace(/\?m=0/g,'')}for(var b=0;b<urls.length;b++){if(urls[b]==a){urls.splice(b,1);titles.splice(b,1);timeR.splice(b,1);thumb.splice(b,1);commentsNum.splice(b,1)}}var c=Math.floor((titles.length-1)*Math.random());var b=0;if(titles.length==0){dw+=rn}else{dw+=ry;dw+='<ul>';while(b<titles.length&&b<20&&b<maxresults){if(y!=-1){urls[c]=urls[c]+'?m=0'}if(commentYN=='yes'){comments[c]=' - '+commentsNum[c]}else{comments[c]=''};dw+='<li><div class="pthumb"><a href="'+urls[c]+'" rel="nofollow"><img alt="'+titles[c]+'" src="'+ thumb[c].replace("/s72-c/","/s300/")+'"/></a></div><a href="'+urls[c]+'" rel="nofollow">'+titles[c]+'</a><div class="clear"></div></li></div>';if(c<titles.length-1){c++}else{c=0}b++}dw+='</ul>'};urls.splice(0,urls.length);titles.splice(0,titles.length);document.getElementById('related-posts').innerHTML=dw}; //]]></script> <script src='/feeds/posts/default/-/kinh-nghiem-SEO?alt=json-in-script&callback=related_results_labels' type='text/javascript'></script> <script src='/feeds/posts/default/-/Thu thuat?alt=json-in-script&callback=related_results_labels' type='text/javascript'></script> <script src='/feeds/posts/default/-/Thu thuat blogspot?alt=json-in-script&callback=related_results_labels' type='text/javascript'></script> <script src='/feeds/posts/default/-/thu-thuat?alt=json-in-script&callback=related_results_labels' type='text/javascript'></script> <script src='/feeds/posts/default/-/thuat-ngu-trong-SEO?alt=json-in-script&callback=related_results_labels' type='text/javascript'></script> <script type='text/javascript'>var maxresults=3;removeRelatedDuplicates();printRelatedLabels('http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/01/toi-uu-title-tot-nhat-cho-blogspot-seo.html');</script> </div> <div class='clear'></div> <span class='post-location'> </span> </div> </div> <div class='comments' id='comments'> <a name='comments'></a> <h4> 0 comments: </h4> <div id='Blog1_comments-block-wrapper'> <div class='avatar-comment-indent' id='comments-block'> </div> </div> <p class='comment-footer'> <div class='comment-form'> <a name='comment-form'></a> <p> </p> <a href='https://www.blogger.com/comment-iframe.g?blogID=6347223943310836150&postID=1534524234108259495' id='comment-editor-src'></a> <iframe allowtransparency='true' class='blogger-iframe-colorize blogger-comment-from-post' frameborder='0' height='210' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' width='100%'></iframe> <!--Can't find substitution for tag [post.friendConnectJs]--> <script src='https://www.blogger.com/static/v1/jsbin/2567313873-comment_from_post_iframe.js' type='text/javascript'></script> <script type='text/javascript'> BLOG_CMT_createIframe('https://www.blogger.com/rpc_relay.html', '0'); </script> </div> </p> <div id='backlinks-container'> <div id='Blog1_backlinks-container'> </div> </div> </div> <div class='blog-pager' id='blog-pager'> <span id='blog-pager-newer-link'> <a class='blog-pager-newer-link' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/01/jquery-gooey-menu-ep-cho-web-blogger.html' id='Blog1_blog-pager-newer-link' title='Newer Post'>Newer Post</a> </span> <a class='home-link' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/'>Home</a> <span id='blog-pager-older-link'> <a class='blog-pager-older-link' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/01/inh-dang-powerpoint-2007-2003-2010-2013.html' id='Blog1_blog-pager-older-link' title='Older Post'>Older Post</a> </span> </div> <div class='clear'></div> <div class='post-feeds'> <div class='feed-links'> Subscribe to: <a class='feed-link' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/feeds/1534524234108259495/comments/default' target='_blank' type='application/atom+xml'>Post Comments (Atom)</a> </div> </div> <script type="text/javascript">window.___gcfg = {'lang': 'en'};</script> </div></div> </div> <div id='sidebar-mid'> <div class='sidebar section' id='side-mid'><div class='widget PlusOne' data-version='1' id='PlusOne1'> <div class='widget-content'> <g:plusone annotation='inline' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/' size='standard' source='blogger:blog:plusone' width='250'></g:plusone> <script type='text/javascript'> window.___gcfg = {"lang": "en"}; </script> </div> </div><div class='widget AdSense' data-version='1' id='AdSense2'> <div class='widget-content'> <script type="text/javascript"> google_ad_client = "ca-pub-2074780993245055"; google_ad_host = "ca-host-pub-1556223355139109"; google_ad_host_channel = "L0006"; google_ad_slot = "4500212722"; google_ad_width = 160; google_ad_height = 600; </script> <!-- i-thuthuat_side-mid_AdSense2_160x600_as --> <script type="text/javascript" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=6347223943310836150&widgetType=AdSense&widgetId=AdSense2&action=editWidget§ionId=side-mid' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("AdSense2"));' target='configAdSense2' title='Edit'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div> </div><div class='widget AdSense' data-version='1' id='AdSense1'> <div class='widget-content'> <script type="text/javascript"> google_ad_client = "ca-pub-2074780993245055"; google_ad_host = "ca-host-pub-1556223355139109"; google_ad_host_channel = "L0006"; google_ad_slot = "1546746322"; google_ad_width = 160; google_ad_height = 600; </script> <!-- i-thuthuat_side-mid_AdSense1_160x600_as --> <script type="text/javascript" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=6347223943310836150&widgetType=AdSense&widgetId=AdSense1&action=editWidget§ionId=side-mid' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("AdSense1"));' target='configAdSense1' title='Edit'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div> </div> <div class='widget Attribution' data-version='1' id='Attribution1'> <div class='widget-content' style='text-align: center;'> Powered by <a href='https://www.blogger.com' target='_blank'>Blogger</a>. </div> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=6347223943310836150&widgetType=Attribution&widgetId=Attribution1&action=editWidget§ionId=side-mid' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Attribution1"));' target='configAttribution1' title='Edit'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div></div> </div> <div id='sidebar-wrapper'> <div class='widget widget-counter'> <ul> <li class='rss-subscribers'> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/feeds/posts/default'> <strong></strong> <span>Subscribe</span> <small>To RSS Feed</small> </a> </li> <li class='twitter-followers'> <a href='http://www.twitter.com/'> <strong></strong> <span>2,056</span> <small>Followers</small> </a> </li> <li class='facebook-fans'> <a href='http://facebook.com/'> <strong></strong> <span>119,689</span> <small>Fans</small> </a> </li> <li class='youtube-subs'> <a href='http://www.youtube.com/'> <strong></strong> <span>4,002</span> <small>Subscribers</small> </a> </li> </ul> </div> <div class='sidebar section' id='sidebar'><div class='widget PopularPosts' data-version='1' id='PopularPosts1'> <h2>Popular Posts</h2> <div class='widget-content popular-posts'> <ul> <dd> <img alt='Ảnh bìa Facebook cho tình yêu dễ thương đẹp nhất - Cover FB' height='60' src='http://1.bp.blogspot.com/-wH49XuoE2fo/UXpAy8ize8I/AAAAAAAAHT0/_RYDnsXec4A/s72-c/Anh-bia-tinh-yeu-de-thuong-dep-nhat-+(1).jpg' width='60'/> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/04/anh-bia-facebook-cho-tinh-yeu-de-thuong.html' rel='bookmark' title='Bộ sưu tập những hình ảnh bìa Facebook cho tình yêu dễ thương đẹp nhất - Cover FB timeline Với những hình ảnh về chủ đề tình yêu này làm cho...'>Ảnh bìa Facebook cho tình yêu dễ thương đẹp nhất - Cover FB</a> <div style='clear: both;'></div> </dd> <dd> <img alt='Download game Hercules Full - Tải & game hay' height='60' src='http://2.bp.blogspot.com/-Rqf9osUKjFY/UczCsdI3RFI/AAAAAAAAMO8/bH3-MfaHDwU/s72-c/disneys_hercules_action.jpg' width='60'/> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/06/download-game-hercules-full-tai-game-hay.html' rel='bookmark' title='Game Hercules được nhiều bạn trẻ thế hệ 9x yêu thích, là 1 game hành động gọn nhẹ được chơi trên máy tính. Hercules hấp dẫn hơn khi nó gần g...'>Download game Hercules Full - Tải & game hay</a> <div style='clear: both;'></div> </dd> <dd> <img alt='Hình ảnh về tình yêu đẹp lãng mạn nhất [P2]' height='60' src='http://3.bp.blogspot.com/-ZGthl3_J8Qo/UZHB51bd-PI/AAAAAAAAIpw/r5jlWvP_agU/s72-c/tinh-yeu-dep-nhat-1.jpg' width='60'/> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/05/hinh-anh-ve-tinh-yeu-ep-lang-man-nhat-p2.html' rel='bookmark' title='Những Hình ảnh tình yêu đẹp lãng mạn nhất dưới đây tổng hợp qua những hình ảnh về tình yêu lãng mạn, đẹp và ý nghĩa. Hạnh phúc đôi khi đơn ...'>Hình ảnh về tình yêu đẹp lãng mạn nhất [P2]</a> <div style='clear: both;'></div> </dd> <dd> <img alt='Comment Facebook (FB) với ảnh hài hước VL' height='60' src='http://3.bp.blogspot.com/-8Fvp8rl7a74/UcmIjq9y17I/AAAAAAAAL20/8017dYOhylg/s72-c/comment-FB-hinh-anh-1.jpg' width='60'/> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/06/comment-facebook-fb-voi-anh-hai-huoc-vl.html' rel='bookmark' title='Mới đây, Facebook đã cho phép người dùng comment có tính năng thêm comment  hình ảnh. Dân chúng sử dụng FB đã săn lùng những hình ảnh hài h...'>Comment Facebook (FB) với ảnh hài hước VL</a> <div style='clear: both;'></div> </dd> <dd> <img alt='Những câu nói hay về tình bạn đẹp [tri kỷ]' height='60' src='http://2.bp.blogspot.com/-NPhZkzGAtSw/UdqaQVryuKI/AAAAAAAAMvU/ubKvn7pFPxY/s72-c/cau-noi-hay-tinh-ban-1.jpg' width='60'/> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/07/nhung-cau-noi-hay-ve-tinh-ban-ep-tri-ky.html' rel='bookmark' title='Trong cuộc sống, những người bạn luôn là những người chia sẻ cùng ta. Những câu hói hay về tình bạn nhằm ca ngợi những tình bạn tri kỷ. Dù x...'>Những câu nói hay về tình bạn đẹp [tri kỷ]</a> <div style='clear: both;'></div> </dd> <dd> <img alt='Hình ảnh hài hước 18+ Vui nhộn nhất - Picture funny 18+' height='60' src='http://1.bp.blogspot.com/-LRx0OPUGxac/UUgvO8aIV9I/AAAAAAAAAFE/MedDPZ-wYrs/s72-c/anh-hai-huoc-18-pic-funny-10.jpg' width='60'/> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/02/hinh-anh-hai-huoc-18-vui-nhon-nhat.html' rel='bookmark' title='Bộ sưu tập hình ảnh hài hước 18+ này không thích hợp với trẻ em dưới 18 tuổi. Mục đích của bài viết là đem những hình ảnh vui nhộn này để tạ...'>Hình ảnh hài hước 18+ Vui nhộn nhất - Picture funny 18+</a> <div style='clear: both;'></div> </dd> <dd> <img alt='no image' height='60' src='http://lh4.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TTjruHJjcfI/AAAAAAAAAk0/i11Oj6i_bHY/s60/no-image.png' width='60'/> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/06/share-code-tu-leech-va-post-bai-cho.html' rel='bookmark' title='Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng code tự  leech bài viết cho blogspot Để sử dụng tool các bạn cần phải có email của blogger.   Nếu chư...'>Share Code tự Leech và Post bài cho Blogger.Com</a> <div style='clear: both;'></div> </dd> <dd> <img alt='Ảnh bìa Facebook đẹp: mùa thi cử - Cover FB timeline' height='60' src='http://1.bp.blogspot.com/-g-MgoIJ-Ty0/Uc0RogJkT-I/AAAAAAAAMQc/hhOAYxwMw7o/s72-c/anh-bia-facebook-1.jpg' width='60'/> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/06/anh-bia-facebook-ep-mua-thi-cu-cover-fb.html' rel='bookmark' title='Những hình ảnh bìa Facebook mùa thi cử - Cover FB timeline Mùa thi đại học đang đến gần, tất cả các bạn đang tấp nập lên đường "hành qu...'>Ảnh bìa Facebook đẹp: mùa thi cử - Cover FB timeline</a> <div style='clear: both;'></div> </dd> <dd> <img alt='Hình ảnh chế hài hước của Obama - Cảm xúc vui' height='60' src='http://2.bp.blogspot.com/-MQ-ujPlTqyw/UVUQciBTTlI/AAAAAAAAFVI/bhO6ulmUrOo/s72-c/hinh-hai-huoc-obama-1.jpg' width='60'/> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/03/hinh-anh-che-hai-huoc-cua-obama-cam-xuc.html' rel='bookmark' title='Bộ sưu tập những hình ảnh hài hước của tổng thống Mỹ Barack Obama trong đó có những hình chế tiếng Việt của Việt Nam và những hình ảnh chụp ...'>Hình ảnh chế hài hước của Obama - Cảm xúc vui</a> <div style='clear: both;'></div> </dd> <dd> <img alt='Download DraftSight - phần mềm đọc file đuôi DWG (Autocad) Free (miễn phí)' height='60' src='http://4.bp.blogspot.com/-PnOrphMbZCU/UUpsYKdiTtI/AAAAAAAADW8/6b375kfYC0c/s72-c/draftsight-phan-mem.jpg' width='60'/> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/01/download-draftsight-phan-mem-oc-file.html' rel='bookmark' title='iThuthuat - DraftSight là phần mềm hoàn toàn miễn phí, dùng DraftSight chúng ta có thể đọc, xem và chỉnh sửa các file Autocad .DWG. Chương t...'>Download DraftSight - phần mềm đọc file đuôi DWG (Autocad) Free (miễn phí)</a> <div style='clear: both;'></div> </dd> </ul> </div> </div><div class='widget Label' data-version='1' id='Label1'> <h2>Labels</h2> <div class='widget-content cloud-label-widget-content'> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/admin-tools'>admin-tools</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Anh%20bia%20Facebook'>Anh bia Facebook</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(49)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Anh%20bia%20FB'>Anh bia FB</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(49)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/anh%20dong%20nho%20xinh'>anh dong nho xinh</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(4)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/anh-bia-facebook'>anh-bia-facebook</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(49)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/anh-bia-zing-me'>anh-bia-zing-me</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/anh-dep'>anh-dep</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(46)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/anh-hot-girl'>anh-hot-girl</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(13)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/anh-tinh-yeu'>anh-tinh-yeu</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(9)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/anti-virus'>anti-virus</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/avatar-facebook-dep'>avatar-facebook-dep</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/cach-vao-Facebook'>cach-vao-Facebook</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/cau-chuyen-tinh-yeu'>cau-chuyen-tinh-yeu</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/cau-do-meo'>cau-do-meo</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/cau-noi-vui'>cau-noi-vui</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/cham-ngon-danh-ngon'>cham-ngon-danh-ngon</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(4)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/cuoc%20song'>cuoc song</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(35)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Dich-vu'>Dich-vu</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(6)</span> </span> <span class='label-size label-size-5'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/download'>download</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(165)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Download-IDM'>Download-IDM</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(11)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Facebook'>Facebook</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(25)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/font-chu'>font-chu</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/game'>game</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(24)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/giai-tri'>giai-tri</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(13)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/girl-xinh'>girl-xinh</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/hinh%20hai%20huoc'>hinh hai huoc</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(24)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/hinh-anh-nen'>hinh-anh-nen</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/hinh-hai-huoc'>hinh-hai-huoc</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(24)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/hinh-thien-nhien-phong-canh'>hinh-thien-nhien-phong-canh</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(7)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/ho-tro-may-tinh'>ho-tro-may-tinh</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(12)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/html-css'>html-css</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(27)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/img'>img</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/javascript'>javascript</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(16)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Key%2BCrack'>Key+Crack</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Kien%20thuc'>Kien thuc</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(70)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Kien-thuc'>Kien-thuc</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(71)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/kinh-nghiem'>kinh-nghiem</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(5)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/kinh-nghiem-SEO'>kinh-nghiem-SEO</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(38)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/ky-nang-viec-lam'>ky-nang-viec-lam</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(3)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/linux'>linux</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(4)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/ltC'>ltC</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(13)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/mang-can-ban'>mang-can-ban</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(4)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/may-tinh'>may-tinh</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/N-Linux'>N-Linux</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(6)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/N-Windows'>N-Windows</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Network'>Network</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(12)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/nhac-Trinh'>nhac-Trinh</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/nhung-cau-noi-hay'>nhung-cau-noi-hay</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/office'>office</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/phan-mem'>phan-mem</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(13)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/phan-mem-do-hoa'>phan-mem-do-hoa</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(3)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/phan-mem-SEO'>phan-mem-SEO</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/phim-online'>phim-online</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Plugin-wordpress'>Plugin-wordpress</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(10)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/router%20Cisco'>router Cisco</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/SEO'>SEO</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(58)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/seo-blog-wordpress'>seo-blog-wordpress</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(12)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/seo-blogspot'>seo-blogspot</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(17)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/share-key-and-crack-idm'>share-key-and-crack-idm</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(3)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/share-key-and-crack-phan-mem-anti-virus'>share-key-and-crack-phan-mem-anti-virus</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(4)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/share-key-and-crack-win-7'>share-key-and-crack-win-7</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/share-key-and-crack-win-8'>share-key-and-crack-win-8</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/share-key-and-crack-win-xp'>share-key-and-crack-win-xp</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/soft-mobile'>soft-mobile</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(13)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/softwares'>softwares</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(63)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Source%20code'>Source code</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(35)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Su-dung-internet'>Su-dung-internet</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(32)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/su-dung-softwares'>su-dung-softwares</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(25)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/tai-game-dien-thoai'>tai-game-dien-thoai</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(32)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/tai-lieu'>tai-lieu</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(6)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/template-blogspot'>template-blogspot</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/th%E1%BA%BB%20alt'>thẻ alt</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/theme-blog-wordpress'>theme-blog-wordpress</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(5)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/theme-blogspot'>theme-blogspot</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(12)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/tho-vui'>tho-vui</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(19)</span> </span> <span class='label-size label-size-5'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Thu%20thuat'>Thu thuat</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(137)</span> </span> <span class='label-size label-size-5'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Thu%20thuat%20blogspot'>Thu thuat blogspot</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(143)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-gian'>thu-gian</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(57)</span> </span> <span class='label-size label-size-5'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat'>thu-thuat</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(139)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-bao-mat'>thu-thuat-bao-mat</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(5)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-blog-wordpress'>thu-thuat-blog-wordpress</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(34)</span> </span> <span class='label-size label-size-5'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-blogger'>thu-thuat-blogger</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(142)</span> </span> <span class='label-size label-size-5'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-blogspot'>thu-thuat-blogspot</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(94)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-facebook'>thu-thuat-facebook</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(23)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-facebook-fb'>thu-thuat-facebook-fb</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(32)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-it'>thu-thuat-it</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-may-tinh'>thu-thuat-may-tinh</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(21)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-mobile'>thu-thuat-mobile</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(3)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-office'>thu-thuat-office</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(6)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-seo'>thu-thuat-seo</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(4)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-webmasters'>thu-thuat-webmasters</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(23)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-windows'>thu-thuat-windows</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(12)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-windows-8'>thu-thuat-windows-8</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thuat-ngu-trong-SEO'>thuat-ngu-trong-SEO</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(10)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Tin%20hoc%20can%20ban'>Tin hoc can ban</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(25)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Tin%20hoc%20van%20phong'>Tin hoc van phong</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(26)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/tin-cong-nghe'>tin-cong-nghe</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(18)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Tin-hoc-van-phong'>Tin-hoc-van-phong</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(25)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/tin-tuc-cong-nghe'>tin-tuc-cong-nghe</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(3)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/truyen-cuoi'>truyen-cuoi</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(11)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/t%E1%BB%B1%20%C4%91%E1%BB%99ng'>tự động</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/tu-hoc-SEO'>tu-hoc-SEO</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(15)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/VoIP'>VoIP</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/windows'>windows</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(19)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/xe-zongshen'>xe-zongshen</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/y-nghia-cuoc-song'>y-nghia-cuoc-song</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(4)</span> </span> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=6347223943310836150&widgetType=Label&widgetId=Label1&action=editWidget§ionId=sidebar' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Label1"));' target='configLabel1' title='Edit'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div> </div> </div> </div> <div class='clear'></div> </div> </div> <div id='footer'> <div class='container' id='footer-widget-area'> <div class='footer-widgets-box no-items section' id='footer-first'></div> <div class='footer-widgets-box no-items section' id='footer-second'></div> <div class='footer-widgets-box no-items section' id='footer-third'></div> <div class='footer-widgets-box no-items section' id='footer-fourth'></div> </div> <div class='clear'></div> </div> <div class='footer-bottom'> <div id='credit'><a href='http://www.soratemplates.com/2013/03/jarid-blogger-template.html'>Premium Blogger Themes</a></div> <div class='container'> Copyright © 2013 <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/' id='copyright'>Thủ thuật internet</a> and <a href='http://www.mybloggerthemes.com/' style='color: #CD2122'>blogger themes</a>. </div> </div> </div> <script type='text/javascript'>//<![CDATA[ var posts=3, num=2, previous="«", next="»"; eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('58((2Z(x){11 d="";11 p=0;31(p<x.18){12(x.1Z(p)!="`")d+=x.1Z(p++);16{11 l=x.21(p+3)-28;12(l>4)d+=d.23(d.18-x.21(p+1)*96-x.21(p+2)+59-l,l);16 d+="`";p+=4}}1f d})("11 G = \\"/\\", C = 5a.1i, H, D, B, F;I();2Z 32(5b) {11 1g = \\"\\";5c = 5d(24 / 2);12 (` 7\'= 24 - ` *%) {24 =` (& * 2 + 1;}5e = B` E(` m!` 4\\"< 1) {` >$1;}5f`!>(`!p& / 34)` y!` b!` H$- 1 == ` 80{` j\'` D(;}5g = `!;\\"+`\\"3#` t\\"` 6\\">` I%) {` F%` ,#;}`#?!+= \\"<1F 1G=\'5h\'>5i \\" + B + \\" 5j` (!`!9%+ \\"</1F>\\";11 1I`\\"!`\\"P(B)`!H%B >`#)!` &\\"== 2` &#D == \\"5k\\") {`!I&a 1i=\\\\\\"\\" + G + \\"\\\\\\">\\" +`!%!5l`!=\\"a>\\";} 16` 5m/5n/5o/\\" + F + \\"?&35-5p=` q!5q` n!` 5r`! #`!5s#\\\\\\" 5t=\\\\\\"5u(` v$`#(\\"+ \\");1f 1r`!5v` 5w`\\"O!` 5x}27 (11 1j`&>$; 1j <= `&\'!; 1j++`$h(1j`\\"a)`&+\'\\\\\\"5y`!)#1j`%u)`#P\'1j ==`%b%`%5z`$5A` o$`$5B`\\"Y\\"`#38`\\"r$`$T[` 5C}11 1s`)5D`,@$B <`+>(`!~``!)&`!5E`\\"&a` 5F`\\"o!5G = 2b.5H(`\\"]!5I\\")`-B!5J`#E!` D/5K(\\"5L-5M\\");`(}%p = 0; p <`!3%.18; p`)#!` /$[p].5N =`2g!;}12 (`!l%&&` U, > 0`$B$`33!` L!`!g%) {` #%` p)\\"<17`)}%5O`#2#`$(\\" \\"</17`+/\\"`4V$5P(3a`4U#2c = 3a.2c`#5!` A%`&X(2c.5Q`)s!$` @!R`)b\\".$t, 10);32(` ]%);`!A&I(`!2#5R = C`\'S!` )#.5S(`*p,) != -`,$$` =-?5T-35` A\'F =`!\\"$.5U` i?+ 14,` Q%` 5V)`(!%` 7l&` x$`%T!` ..q=\\") == -1 &&` N..1g` :$`\\"5W`!<-` F$D `+F$`$4!C` IX=`#V\'B = C`\\"I\'` 82+ 8, C`\'w#`#-&B = 1;}`)T%5Y(\\"<5Z 2e`60(61/`0)!/62?`0@(1&63=64-1t-` ^\\"&66=`\'u+\\\\\\"></` >\\">\\"`!H&`\\"W!`\\"m!`\\"W\\"`#%-`1P*`#+&`67\\"= 20`*\'\\"`\\"4~`\\"\\\\V/-`3d\'`\\"68`\\"O)1\\\\\\" `#5*`+f\'`6a)6b) {6c = ` /\' - 1) * `!c!;H = ` 2&`,.!6d`/6e`/}\\"6f\\")[0]` O\\"6g` N(6h` V#(\\"`!|\\"\\");` D&.6i = \\"2f/6j` >#` 8(6k(\\"2e\\",`&6l`\\"N!-`% !=\\" + `\\"]&+ `&&*`\'(:6m`!n!6n.6o(`!W&`.J(`3{*`#/~`#/~`#R[`\'v)`#;~`$ 9` K(`43$6p`4+(.6q`#?$6r =`$=!.6s.$t`+M\'0, 19) +` (6t, 29)` l* = 6u(`!/&)`-Z!D =`6v$) {11 6w = `6x$`3\'(`#Y!` y&`#N,\\"`!b#s + `->& + H`-3%` 6y`1{$`$h%` 6z.1i =`!1#;}1J(`\'7$).6B(`$g%(`3k#` A#\\"#6C\\")`/E$ {` 6$<a 6D=\\\\\\"` <%3c\\\\\\" 3g=\\\\\\"2i: 6E !6F; 6G: 6H` 1*3h:` &\\"l` 2*z`\'l\\": 6I` -)6J-6K: 6L` /)6M: #6N` /(\\\\\\" 1i=\\\\\\"6O://6P.6Q.6R\\\\\\">. T` +# by <1F`\\"G%` v%6S` q*>6T` S$s</1F></a>\\").6U`#c*`\'\\"!`#x.3c\\").3i(\\":2j\\")) {`,(%`%*,`!6V\\"`%I%\\".3j\\")` \\"\'({6W` n!:\\"1v\\", ` 5!6X:3m, ` >%` /\\"3n, 3o:1r, 6Y:1d, `,I!:`&X&`!1\\"`)L#` (!6Z = 20;`!j)-` :#-2k 15\\").2l(\\"` J!`!g$` V++ \\"%\\");}})` c$1K).3p`\'70` =$3q() > 1L`(+\'#1k`!&#`!C#{71:\\"72\\"})`*j%` 0?-1L` N#`!b&` A,73`!d*` A$1g, 3r\\").`$=\\"e({`!v%:\\"` x!, 74);1f `$G!;`!#\'.76 , .77-n\\").3s({1v`$c#2m:\\"s\\"` P)78` U\'s` B:n` O-`!0!w` 7;w` 79` 8;e` 7a` n;` 7b` l;` 7c` 7d` `H#2n`(9!1h > 15 > 1h, ` \\"2 > 15 > 1h, ` \\"<` @\'.1k-7e` T+` \\"2` y(` \\"<` )&\\").7f(\\"`*C!2o(\\"` 1\\"-7g\\"`#$\'` *).1M(\\"a:7h` +!3t(\\"`/C#1G=\\\\\\"7i-7j\\\\\\">&7k;`/0#` t\'`\\"t&15`(:\\"`\\"!#`!X!2q`)H*11 $7m = `+F)`!V\\"1h`!U$` }$` 8\\"3u` 13*` a$.3v(`+0#3w:\\"`7n#, 2r:\\"7o\\", `4/$\\"7p`\'v!.`-Z!7q(2s, `+30`!>\\"` r+`42#` r,});});}` Z+`!],`!0!7r` 7s`\\"+%`!u,`!.!`!4!`%1%7t-7u-7v\\").3y(` ,7w 1h 15`%P&`&0%2t\\").2u` 7x` P%` -5` {(`.v:` ;7y`!I+`%Z*`!f.`\\"Q=11 ` G\\"7z`&`2a\\").2v(\\"1i` j&` N%`%z(`7A#7B-7C .`$$7` <+1h.34-7D`#7E` |5`$;4` B+15` N!`$5:`!P;`#{]`\\"w?`#e~}`$a&1K).7F`,q.7G`*q!`!@&`-d&\\").3B().1k`!v!2n` A\'.7H-3D`!a&`!1$3p`!-*H`(I!S` 4\\"`*a(`!7I` A.` 6%` -*`\\"3\\"`!0\\"Y`!^&`!A*3q();12 (2n.18 > 0) {12 (` W$>`\\"t*+ 75) {` O!`-X#`%A&`\\"b\\"`#0!;} 16 ` 13(<` 7J`&E)` Z)}}`\\"=(7K`\\"A$t` )!3E`$\'(7L-7M 1h\\").7N();` M\\"7O = 1m 7P` 1#3E`2`,7Q) {` K\'.7R(`2H*7S()`$3!i = 0;7T`!a\';}` e%` +*`#i\\"i ==`\\"##` {\\"`$+\\") {` g\\"}` 6\\"2x ` <)[i];c` >!7U();2y(\\"`! *\\", 7V);i++;}11 7W =`(V#`!^%` f&`#a#7X`!7%2x.23(c, 1`&)\\"` =&= \\"<\\") {` x&1d;}` 5->` 8*`)~#`$7Y`#h!`!4.0, c++)`!C\\"c <`!](`\'[#+ 1`#k$`!+\\") {`#/\'`\'0#{`#6(` 5&\\", 28);}` >$c = 1`%o#`$4#\\"\\";}`!t#.1w.7Z`&u%` /$` 1!`*P#.2z`&+#` ;#, {3H:\\"81\\", ` R!:`&q&a, b, c, d, e) {`-C#` ])[`!,*3H]` I+;}, 83` ]>d * (b /= e) * b + c` \\\\$`!e#` C>-` W,(b - 2)` a(3I` M>12 (` 13# / 2) <`% !`!b%/ 2`!13!`!13%`!5\'` 6\\"(--b`!5\'- 1`!6+85`\\"86`\\"i.` >H(b = b / e`!M\\"` h&`!P,` V?`\\"88`\\"z,`\\"%(b -= 2`!?(`$@,89`\\"8a`%38` J@`&$#`\\"8b* b`$b/` \\\\?`\\"8c`&(7`#*-`!O\\"`#-.1t`\\"cX`#/0` 8d`#%8`&8e` a<`\\"8f`&8F`&8g`%8h.8i(`\\"W\\"* (` -!3J`!m!) + d`#H+` 8j` s%8k` b6`#B*`!8l`\\"m#`!t%` p$*`$^\\"`,8m` [>b == 0 ? c :`!z&8n(2, 10`&V#`%13#` u)1x` 8o` ~!+ d`! #(-` })-`!&!`\\"%#`&3K` m;12 (`\\"&\\"`!/&c;}` .%`!E\'`!B!` 5\\"`&k>`\\"[0`\\"`\'`\'%,`\\"\\"0--b)`\'\\"/8p`/|?`-)#`&4\\"8q(1 -`*c)`%).1x` 8r`\')&` n\'`*f,`1-/` 13:`#::`\'=,`!2%`*7!`\\"!(`#K,`!Y-`*u%`%^8s`8t f = 1.8u;11 g = 0` %!h = d;`%{7`#{%==`\\"4(`&2\'!g) {g =`*e!0.3` 0\\"h <`#o\\"3L(d)) {`!%\\"`!G$g / 4;} 16`![&g / (`&g%3J)` #$8v(d / h)`1A\'(h`\'#4=`\'7!`,@\'(b *`%*!f) *`\'i&`,O!g`*@.`\\"U~`\\"U~`# S`#D,`,M#`##G`8w,`,s\\"`\\"Q~`)B\'=`(P!`#4? * 1.5`\\"[~`!s\\"`*v*0.5 *`#13-`&8x`+B)`$8y` 8z* 0.5`$`.8A`$8B, f`-Z#f == 8C) {`$t(`-1&`3x\\"`/c$ * ((f`-\'\\"* b`!T\\"`)R*` 8D`/~/`!6,+`!@\\"`4@/` i``4 B`8E!`!T!(f *= 1.8G`!O#`\\"|*`8H,`0\\\\(` 8I`\\">#`4T,8J`3F@- 1J.1w.`$H$` \\\\!(a,`#\\\\!b, 0` S$`$i+` i<`-o)< 0.8K` \\"\\"5`!B(* 7.8L`#2%`!)!`)z\\"`)I$0.8M` \\"\\"3` T*(` Z%`#>\\"0.8N` \\"\\"`#3$0.7`#G!` p/8O` \\"\\"`$n)` 8P` \\"\\"`$Q#+ 0.93` v+` K:9`!]*6` ^\'84` a&`\'B)`#`@b <`\'\\"$`!9$`%\'.`%q$` ]! * 2`%-\'`+O$`\'\\"&`%Z;` \\\\! - e` R/d` c(});(`!r\') {` %%b` d!`!i&3M a == \\"` >$\\" ? a.3N(b) : a;}` X%c` k!31 ((a = a.8Q)`\\"v#` k!2b`!#\'8R;}`\\"G$1r` p\'d(b, c) {1y.$8S = a(b);` 0!8T = c` +\\"3D =` v\\"` /!8U();}d.8V = {2u`$m\'`3l#c = ` U!8W` R$12 (c &&` 3\\"`! #` I#`!*!8X.1z();d.1M(\\".3s-3P\\")[`!e(.1g ? \\"1g\\" : \\"2f\\"](c);d[0].8Y = \\"` c!\\";d.8Z().2l({1k:0, 2A:0, 3h:\\"2j\\", 2i:\\"3Q\\"}).90(`$($.3r);11 e`$[!2z({},`\\"1\\"`#s$.3B(), {1N:` 2)[0]` ;#91, 2r` -4H` 9!}`!3\\"f = `\\"T!` T)g` (*` L\\", h = b(`#C)2m`!b+[0]` y\\"i;1O (h.1Z(0)) {1Q \\"n\\":i = `#L!e.1k + e.`!x\\" +` m\\"`!!$`!D\\"`#o#e.2A` I!`\\"k!`92!- f / 2};2B;` }\\"s` r-- g -` 94`!c8` P\\"g / 2` k*- f`!*2` o*w` 95`!l&`#*1` {$3S:;}12 (h.18 =`43!`+4!`$F%1)`,.!w\\") {i` \\"= `\\"97`0\\"%` +<f +` J!}d`(o!i).2o(`)1\\"-\\" + h`*$-98\\")`)99` 8\\" ` ?\'` `\\"`&Q&`+J!`\\"l)` ]%) {d`!;&`\'X+` =%`\'V/)`#@\\"` C)9a` k\\"3v`+0$3U:0`*n-`+7*` \'!9b\\"}).9c` R&`$g*` /\\"})`#n%`#H\\"{` 9d, ` D<}}, 9e`3e(`%G#`\\"(0`.O&`\\"=$3V`2H\') {a` X!)`-z%;`!c\'` X\'` 5&}, `9f$`40.a`/j$`#y$`$l!a.2v(\\"9g\\") ||`3G%` 3#9h-` ;$!= \\"9i\\") {` 9j,` W%` o\'\\"\\"`!f$A` /(`!t!`1p$`!f/, b`!l,,`2G&`#U#`3\'-` T#` 7-`$0!`\\"=\\"c.`!=!`)a!`\\"\'\' = b`!w\\"` 5(`!g\\" ? `\\";, :` a$`$6%` 9k`\\"3$` ~$` 5#.3N(b`/u!}a = (\\"\\" + a).45(/(^\\\\s*|\\\\s*$)/, \\"\\");1f a || c.9l;}, 1z`&U.!`#9\\"1z`&X$$1z = a(\\"<17 `)b!=\\\\`*h\\"\\\\\\"></17>\\").1g` 40`+ \\"` A%` ./3P` `\'`$=\\"$1z.1B`,F$9m\\"`9n}`\\"@#` Q%;}, 9o`(z/`\\"?#`4M\'9p`).&3y(`!D$` C# = 2D` /\\"`%b#` ,$}}, 9q`&k,` G!` 3\\"d = 1d;}`,:!` +=9r` H!9s` 3\\"` 69`\\"4\\"` )#;}};a.9t`/S\\" = ` P&b) {` %%e(c`(]#e = a`#p\\"c,`/l#\\"`/M\\"!e) {e = 1m d(c, ` q&.`\\"y#O`\\"m\\"(c, b));` Y-, e`$B&e;}`!9%f`+r(e`,j\\";a.9u`1<!1t\\"`!E!b.9v == 0`+W!2u(`-,&a`*5(9w`-g,`,q\\"` w(` ~\\"` d)}, `!&%);}`!h&g`!N@9x`!f)1x`!j&`&:#`!l$`!:9y`!b\\"` ]$`!^&1x);}`3+!b ==`&L\\") {`(6(`(l\'\\"`+9z`,|+11`-W&` O*12 `%y!c[b](`);*;}b`&*!2z({}`%f)46, b`&:#b.2F`)7%2q`\\"\\\\*`#^$});`\\"9\\".9A`1&!9B`!f$h`.x!47 ? \\"2F`.[!\\"2I\\", i` 9!` V$== \\"`#[!`/1!9C` M!48\\", j` 3<9D` }$9E\\"`*![h](i, f)[h](j, g`\\"q,`)T\'`\\"h% = {`-\\\\!9F:2D, `&[#:0` $#1x:0, 1v:`+!!, `/S$:\\"\\", 2m:\\"n\\", 1g` >$2F` I%9G` c!3U:0.8, `1\'!:`2!#, `\\"L#:`\\"I#`!f)9H`.<$`+P)) {a(\\"` >\\"\\")`$W/11`4G!`*z#1y`*|$`/^%`%M$ || !c(b)` q!`%=!.49`\'r\\")`#7*`+{*`-%*, c`\'~&a.9I ?`&v*c, a(b)` 7%()) : c` z*9J`\\"F,` t$`!`#`#[\\"().1k > a(2b).9K() + a(1K).2r() / 2 ? \\"s`&-!n\\"`!,.9L` 9M`!*9N`!1+1N`!5&`\'K\\"w`!,/9O`#9P`% -d = {9Q:c[0], 4a:c.18 > 1 ? c[1] :`2O\\"},`1E\\"`\\"9R, f` ,1`\\"+%b, g` =!`+/\\"12 (g`$$*< e) {d.`%c!`#13!` 6+`#4!< f` A!4a =`\\"e\\"`.m!`#!-+`!36- ` c.b` j\'e` d-`%>%` b0`\\"^\\"` h)`\\")\\"` n\\"`\\")\\"s\\"`+b%` .!+ (`!*!? ` \\"!: \\"\\");};};})(1J);`)Z\'d` f!3j`$|)h, k`2S\'d(h),`0;!d`(\\\\(` S(`/c\'k)`$v\\"c.4c, o`3)!9S\\" 1t `\\"h\\" ||` ##.D`\\"c#9T && `\\"s$ 9U ` 8), s = o ? \\"` x!1R`\'N!4d\\", l = \\"9V\\"`3+!c.2K`\\"F!, m`!e!2L`9W\\"0 < c.4e, p = \\"1v` X$9X` Z\\"r = \\"\\" !` 2\\"9Y`\'6\\"{};d`-:\\"h, \\"`#\\"&\\", a);` =!2M:`.**` u$9Z =`(F\\";a.a0`#U\\"`#?!a1;` D\'2P`.L!` ?(;a.4f`\\"0!==` /, ||` \\",` ?\\"4g;a.a2`!5\\"` &#.23(0,` ()a3(\\" \\"));a.`\\"M!s`%!` ;&`\\"[!` t\'` :!` |/` ?%a4`\\"7!` h\\"`+O#;a.a5`3O!0 <`! \\"4h)` <$\\"` N!`$G- && (` $(= \\"4i\\");a.4j = l`&/\\"p`&+!a6\\";a.a7`4b!};a.a8`3 !`$K#a9`1]$!c.4k && !p && c.4l`!E!`3\'1`\'s$.aa`2S\\"(\\"17\\"`)H#[\\"ab\\", \\"ac` 3&\\", \\"ad` #+O` 3+ae` %(], d;27 (d 1t`/v!12 (b.3g[c[d]]`\'t!2Q 0`\'8!4m = c[d].45(\\"` v+\\").af(`#f\'\\"-\\" + ` 13\\"+ \\"-`#?!ag\\";`-##1d;}`-0$`#f\\"})();`):%ah`&4%&& `&6#` **`%h&` +-`%w$`+}!` ,1`!\'\'`%:\\"C` <#`!(#` &+`!\\"&` +*` y,` /+);c.3o` s#`\'}#ai`%j*`\\"n#1S.aj(` %\\"` [!()) - 0.5;}), `)!\'.4n().3t` x%`)y!2R();`#A!f`,z\\".4o`$S!` $\\"\\"2M\\");`\\"%4p` J\\"` &&` L%`.R\'` >%` &(` >\'4q`\\"T!1`)~!`*ak`#<%|| c.4r` W#)`#V\\"`3Z&2I(\\"al\\",`2J\'b) {b = b.am;12 (!`.e(&& (b`!D!39 || ` %#7)` S$` 4$? a.1T(\\"1s\\") :` H%` 1,1I` <!`+7$4s`!3!e(b, c.4t`!h!);}});c.4u && a`\\"4#` ,&`\\"2*, g) {b.an`4L\\"();11 d = g < 0`!c5`!^/`!Z+d`!ao);` -#1U`%*\\"` &%`%\\"\'`&P\\"2T`.t#` `#aq`)}\\"a.3u`\'e*a` A\\"();}`\\">(` 5!`.k(`2C!1e()`\'{!0 < c.4v ? 2y(` D\\",` 5(`\\"Y\\"` [\\");`/A!c.ar`)t!f` %\\"();(!p || `/Z#4w`&13#1K`&\\\\$as 48\\", f.` +\\");`!C\'`\\"))c.at(a`\\"L!2s` #!`)Q!:{`#G!:`\\"W+` 7! =`-s\\"`\'@\'2P =`+%\\"2U(a.4x / a.1n`3z!` 3\\"1V`4 !` =(;`,\'%au(e + \\"a`/l!-`3z\\").1o` z&1V).1q` 65` n&4d`\\"[\'`)a!`\'-2`30!(1y), g`*%!4y();!d(c`\\"f\\"4z).1B(\\"1C`!!!r\\")`*7*!b.av`!X\\"`!S#\\"`$]!(a`,C&`\\"a(`\\"x!< g ? `(K\\" : `(>\\", `(6*g`(3-,`*O\\",`$?!,`$E!)`(S!}}, `-x&`$aw`4A+?`.C/M` >!(`+Z!` ,-ay`(\\\\\\"` &\'` y*`#V$1, g;`3C%az`#u!\\"<4B 1G=\\\\\\"\\" + `$t!` F#-2k ` -$(\\"aA\\"`-N!`aB)?` L&` C!s`#J!` +$p`!\\\\!\\") + \\"\\\\\\"></4B>\\")`/(!1 < a.` ;\\"aC) {27 (11 q = 0; q` 4,; q++) {g = `!7=<2V 2e`\\";#`&~%1o(q).2v(\\"1B`!s\\"`!]$/>`!}!<a>\\" + b + \\"</a>`%X!`#;.`4#$\\"<15` L!g` K\\"15>\\"), b++;}}` P%4D`2h$ ?`2w%` +))` i$` aD`,u\\"` %8;`%e,(` $+`(;\\"(`+\'!`!{.aE(\\"a, 2V\\", s`3f-`)aF` u(`*5#b);`)b\'`+@\'\\") ||`)a,g >`,S+`)>P`)Y\\"`0\\"!`\\"3<\\", \\"`,^! `0?!`/:!`4))a`2!\\"`\\"O,}`)G&`)y\\"`*H,`&l\'= `*W,`#}?.47(`#(~`$ &`#aG`$1+`$%\\") :` (-`$6!)`#cU`\\"I\\"`#aH`#aI(\\".`,aJ`-2!`,q>2V`&`!a`\\"A\\"`*+0` \\"0: a`!\\\\!`#f\\"`!aK`4*4`44$`2X%2P`4&2\\"`!\\"!aL` {(b, c) {`.J- && \\"1q`\\"G\\"b`!r(`,y/`-\'#`-[#a.c` ^!`-a#`-4#) : 1` i!` {*` aM(\\"15\\")`\\"T#`2]!`\\"f)1o(c).aN` =+`-#0`\\"aO` #*!`!Z!`&M(aP`!`!`#6\\"(c, b`3|-`)\\\\%}}, `\'q%4p:{`*a!`3{2d(\\"<u`3b/` X%-2k\\\\\\">`#V\\"` 6.1I\\\\\\" 1i=\\\\\\"#\\\\\\"`#z!c`( !aQ`#t*` aR` aS` S./u`4J!`\'aT(`1c:b`(5!`\\"r(`)*,`\\"L) 15 a`3Y(` h\'`+]#` :[));f` J)`$|$);` a*.2I`.*A`.@\'`-+`-U#? a.1T(`-h&` ))`-i\\";`-`*b`-\\\\.`-b\'`!].`-4W`*v-`\'*\'`#I#aU\\";c`+s$aV`aW!`*/4`!W)`,<%`(i!0` L#`,]\'` A.`-8(b).4E`${(`#2\\"` l+` g*`!!\\"aX`!@/` 13=`$H\\"` o-` aY`*l\\"`$Q!1U`*N=17`*5/aZ\\\\\\"><a>`)H\\"17`)/7` $/`(@*`!J%`(;,`!$%`(b1` b2`).!` D%`.+%.b3 ?` M\'\\" :` \'#1W`\\"H!` Q&`)*b4 (`)=2` ~\\")`($\\"4F`*S\\"b5 = 1d;} 16` B!1W` 3/1r;}`)E&`!Y+`(`b7) {`\\"k\\"`41\'`!&&`&T(`\\":(`\',&`#G\'.2f(c`\\"2!2x`\'J\\"` 4I` Q\\"` ]+` {#` e$4K` i!`\'x!`\\"P!`\'d*` $%b`\\")!j = l ? d - b.` K!b8[0].b9 :` #2X;o` Q#1S.3L(j) <` $&` @. - e) :` (ba` L!`%}!!o || bb < bc(1m bd) - k`&3K, !p`%J\\"4O && (`-be /=`-@%4x && 0 > j ||` +,`,e\'` A!< j`\\"c+/ n + 2 : 1`)f!bf(f + j, \\"4P\\"`,I!`$3%g() {12`*F!`-p-`!O,!`\'s!2D !== j`,p#i = m ? - j : j, l =`!`!i`2:bg(l)`#=!bh >`#bi && 20`$m(i) ||` \\")> n / 2`4*\\"`3Z(l`3T.`!P!` 8(`\\"Q*` @-,`+0!);}h`(Y#bj(\\"`&@!1n\\", b,`+6\\");` bk\\", g` C%f = j`4\'!= d =`#s!;}11 d, e, f, n, j, k, o`,6%h.1q` bl`, .j`,-!`%.% ? j`\'L- : 1`%I!j`(O$.18`$:!`.)%, n`)`#a.h`#F!w, k =`$J-, f = i && m`(O\\"`4?50 :` A$? a.bm - (a.4Q + c` %!1Y) * a.1n` $!` j(` `#`(bn` u&:`\'/!` ]B` a):`!a!(` j#-` /,+ a.2W) * n`3[\\"` &=,`%8!l`$9!`-c/` $-X,`%m!` <1X` =bo, `%\\\\5`\'1,` bp`\'0+`22!`\'C#}, bq`25() {!`&Q(`$<!3i(\\":4R\\"`*\\\\\\"i`-I\\"2R(), p ? f.br`\' \\"`$Q#bs.1N(a.4S`-P!`3`\\"`\'1!bt`-`*)) :`#6!(a.4X.h`! \\"a.h` ?*a.h`.1$4Y\\"` W!(c`!N) &&`!\\\\-, a.1m`%-!`!bu` y\'` 0%` ~*`#Q!` m(`#Q\'b`/M#!l || p`/ #c =`#8!a`)[!`\\"6$;b ? `1a$e({`\\"G\\":`#A%1o`0-*)`\\"g$)}, b) : c`\\"w&` 3=);}}, 2Y`!`+11 g = d(c.2Y).1B(\\"1C` q!r\\")`\'S\\"` m);1O` ^\\"1Q \\"`\\"##\\":g`/B)`/.0`&z!`/A$2B;` ^\\"1e\\":!g.1e`&w#!g.bv && ` 3\\"(` F+4F`!2!`-M#;d`-\\":;}}};`bw) =`.\\\\\'b`(Q!q, h, k`$R$`(,+(`2p)b`2E!q`(<!`(E,` Z#r && h` &#q`#R#`!{!4z`#bx.4f`4W!=== b || b`-a#bz - 1, q`#K)b`#:\\"`#@), k` k!2K`\\"?\\"` ^!`-$\\"1V < b ? \\"1s\\" : \\"1I\\", q` D+` %%, 1S.4Z((b + 1) /`\'A!`\\"R!) - 1 !`!d\\"`.%(&& 0` 3!b`2G!`!7(= b`)%!`\'-\\"`41\\"bA(e + \\"2t-` :!\\").1o(b).1q` *5, b =`!a\\"2U(b`!U);} 16 {1f`\\"a+` [n`$*!;}}`%}(=`$9!;`3e+ b;c.51(a);`.d#`\'=$a`)J!bB`(\\"!k`,m#4h(`)$%);c.bC`(<#f` %\'.`!W\\"();`/G#`!bD;`&bE;c`%|&`!R%` &(`0.$);` K(`)0!c.1R(a),`-X%bF`\\" \\"`\\"|#);12 (p`&<!`-5(`&]().3V(` 13\'52, c.1w`/s\\"` X%b` N\\"3I` 87, a.bG`&6&11 n =`2!!` g%4E(\\":53\\"`.g&`0\'!`4A%;`3A!b = c.4e > a.w ? 2 *` 1#1Y`/w!` %&`\'{\\"(a` T\\" + b) * a.1n` $!`&K\'` F\\"b` v!bH`#k!`)z$`(L#`!{!` 7\\":`1$\\"`!U!`%\\"\\"`*6.`,9- &&`$G-&&`+m$`!%\\"`+e&? m ?`.C!` [!+ a.2W) * n : 0`#*\\"`!/(`%f*`&^$`!%3`-#!`!%30 :`!4(1`!,$`!K)- 1 - b`!bI`-W!` (.`*\\"!bJ(b, \\"\\"`\'F)`&1!`\'A\\"a.4O`1E$`\'k/!`)2#`\'q!`+V(`0 #`\\"u,`4H+}a`*z!bK.bL(\\"bM`!7%bN `!D&1R`*K!` N&` .D,`3b\'`!k!`(M\\"(n);}`(N&` n(`,p#(a.bO`\\"z.`)6(` bP}c.bQ`)+!`-t#` \'\'`*,-);}};` 13$ =` t\'b) {!`&\\"!!i`,:!`\'bR`/Q+`&s)`$[,`*!`%N(bS\\"`*s#`\'J<` ~*`\'`2` o/bT\\")`/;!`%m,;`%];c.54(a);}` W%e` G!s`#$)`&m+`//!4s`$u%1T(`*p\\")` m\\"`/T!` [,bU(`!/%d`!3\\");a.1e`!|(c` c\\"1U`%3\\"` &%`1,$\\"1e`\'Q!`3W*`3W$` L!\\"`!N#1W`\\"\'4`!>$ = bV`!S.` 8\\", c`0)#2T`&F#`!j(bW`!bX`!O#`!]5`\\"/\\"};a.bY`#A*b)`1b\\"d = r`&13!bZ`,{%:`4W$1f r`&G(`%X#1V`/n(` T,`/4I`$=! :`c0&`(U+!r` :\'`(C.1d`!13!`-@!`!I/`1H+` >!`!,=` d\'`)(/` |\'`0{!` h#`!1\\"` [0`$k!};`\'\\\\\'`#t-` M(= b`#f$` p\'b`$:!`*c1`1p\\"` 1++`$[!`\\"\\\\1?` Q$` D-- 1`!g!`+#$`!]*, d, e`%o#f = (`\'{)11 e `!g\\"b`3A\\"4Q + c` %!1Y) * a.1n` $!`+I(`\\"R#-1 *` m+12 (i) {`\\"s$4P`\\"y\\"d`!+#`&d!`.@5`#!\\"m`\\"Y\\"c2 -`!2N`%[\\"` c3` q$: e;}1O (d) {1Q`!o#4Y\\":`\\"!#m ? (a.c`(E%-`$U.a.2W) *`#T$` &=;`!*\'c4`!,%` 1$`0}$`!A(b`%N\\"`!K!` Y&`c6&` @(` =\' : b;3S` }&}})() + \\"c7\\";})();a.c9`,I!(f = l ? \\"` 4!ca(0,\\" + f + \\",0)\\" :` 1*` 2\',0)\\",`&Q!2Q 0`*3!e ? e / cb + \\"s` ]!cc\\",`!o!cd.2l(\\"-\\"`#7!4m + \\"-`!U&-ce`+h!\\", e`2~\\"cf[a.4j] = f;(`\\"!*||`!=$=== e)`+;#`!#)` `\\"`.q\\"4o`*\\\\-12 (p`*p!`0@\\"` R!{1N:\\"1L%\\", \'cg\':\\"2A\\", m`\'0!ch:\\"-` >#ci`!S\\":\\"cj\\"}), \\"ck`+M%`!]!`!!#1o`&&+).55(`.O\'`1l!, c.1w)`2)!cl`1;#` \'\'();} 16`*{\\"g, h;`!4,(a.4X = d(\\"<17 1G=\\\\\\"1C-` 8$\\\\\\"></17>\\")`\\"t\\"3w:\\"2j`\\"cm.cn(a` $$`)5!`$7#)`%W!co`1u\\"= 0` )%`(n\\"` -\\"`+^!(h = d.cp(`#=$).2L(` k!` /\\"`\\".!h` {\\"`%D%4n(`!?\'` Z#));`29,&& !i`# #`!U)2`!P.1`$x%!`$w&`!,&1M(\\"` N\\"\\").49`!e#` ;&`!D+.53()` P\\"().2o(\\"` a#).cq` F*cr` 4;);a.1m`&D!`\\"|\\"c.56, a);g =`+Y)`-:@`cs` 4);l`#G#`.P#`\\"K$h`\'%\\"2s *`.g&` T%`#l!`,e!%`&P#\\"`&<$\\", \\"ct\\").`)c!(`)b\\"), 2y`2!*`\\"Q\'`\'@\\"2i:\\"3Q\\"});a.2R`-q!`\'v$`!a$a.h)`4<\'(g`1b!h`%5$);}`*:+? 1L : 0))`cu#`\\"S%`!m\\"`\\"6A`\'O!`!&*4S`!3%`\\":8`\\"(\'`\\"R+`,{\\"` c)`,v,`\\"r.`+X@`\\"cv;}i ||`-7&`((\\"`\'\\"\\"e + \\"2t-` :!\\")`-cw`\'O%` =/`/13!`\\"K\\"`/X))`-C\\"b =`!1&`(|#, d = c.cx`/O!`26\\"c.57, f` *\\"ax` +!;a.w` d!`$`\\");a.h = b`%a$);a.cy` 5!cz` I\\" - b` R%`(/#cA`!>%` D! + d, a.cB `3X$* ` D$: a.w` ;!cC = f ? f` ,0` l!`!j!` e!> a.w`!/\\"w - d * e) / e` M!` h!<` 1.f) / f :`!T)` c$a.w` ,*, a.4R = 1S.2U` l!/`\\"H$W + d)`\'[!1n = 0 < c` \'\\"&&` \\"$<` b\'?` -$:` +&, a.cD`.{$`!,!4Z(`(r%-` F&) /`!*$+ 1`!:!4g`\\"}!` \\\\(- 1` 7!cE`/`!`\'G!` 5*? 0`\\"\\\\3`\\"8\'2 * d)`)q#`!D$`#R\\"`*p!`\\"a&` 4,`+/#`$W&`$k!`\\">*` J#`!y)`/3%);`*1\'` 6!` f\\"- `&u(`(O!cF`(G)b, d`+3*`)v!(b`$.!`/e)`/T\\"`/w)= 1) : b <`!N!` 0(&& 0`3!&` J,-=`$/#`4*#cG`\\"1\\"`*Z(;12 (c`.-!cH`0!a.cI` 1\\"s) {12 (\\"1q`,&\\"d`1D#`+~!`#>(>`4\'#` g\\".18) {f` *(`\\"\\"` i\\");} 16 ` |!`,a\\"` e;`#2!` q/i &&`\\"t,>`$i$`\\"cJ`\\"q,`#/#`!cK`!V#`%\\\\$);}}c.2K`%$!`#5#f` %)` T$`.+\\"1q`!4\\"`%P+e`.0#f = d(b`&I\\"`2%!= 1;`&^0;l && m ? 2Q`%@#e`+?!`.o#`/k\\"` I#e).54(f)`*N!`37&cL` 3\\"` cM).51` Q.ap` [#`\'v%(e, `$v#` \\\\$`\\"5!c.56 + \\":cN(`4C\\")\\", a` H!cO();c.cP(a`#3\\"`#t\\"`#)/`#2#e = cQ(b)`!m(4y(d(b)`(13!`#O%-`#?5` [\'d(b,` b%)`!=#() : `#t%`#`*`%P!` <(` 3(b` 0&`3R%` &!`#(\'`&:#`\\"[W` \\\\\\"`#1#f.2M`&W!d.1C` p!r.46 = {4c:\\"1C-\\", `!&$:\\"`!>$> 15\\", `(A#cR:\\"1v\\", 1w:\\"4i\\", `\'r%:\\"cS\\", 2L:1r` ^\'cT:1d, 4w` @$cV:0, `!D\\"2T` G$` ($52:3m` m\'` /\\"3n, 4v:0, cW`!A%4t`!o\\"` u\\"` -#cY` @$4l` :#cZ` %#4k` >$`+*&` 7#`*13(` v$d0:\\"d1\\", 1s` /\\"d2\\", 4q` N#4r` /$`!*#4u`\\"$)1U` $)`!*#4K\\", 1e` +#1W\\"`!o%4D`*,$:\\"\\", `/u*` .!2Y` $!d3` C\\"`4N%:0` \'\\"1Y:0, 57` \'!ax` \\"&d4`$r!d5:`*\'&) {}, `+d\\"` &-`,^!` %-1R` 8.d6` $.`(6#` )+`(8!n`(5\'`+U)h) {h = h || {}`3*!\\"d7`1`\\"3M h) {1f 1y.2q(` |)11 a`*,!1y), c`+v!1M(h`*9&? ` \\"\': `)6*);1`!0!c`2N# ? (c.55(d8), h.`#O! &&` #$(a`-9!`/V#=== a.1B(`*M!`\\"N\\"\\") && 1m `*~(`!e!, h);});}11 k`!w&` Q/;1O`#0\\"1Q \\"1e\\":k.1e();2B;` 4#`&j!:k.` $!` .+1s\\":k`!H!A`*2!e(k.1T(` ;\\"), 1d` i+d9\\":` \\"&`(!` da` L!` \\\\+`-]#:\\"db`$~* && ` b*h` V$}};})(1J);$.dc();"))',62,819,'|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||var|if|_||li|else|div|length|||||true|play|return|html|ul|href|jj|top||new|move|eq||add|false|next|in||fade|easing|Out|this|tip||data|flex|||span|class||prev|jQuery|window|100|find|width|switch||case|end|Math|getTarget|Play|Item|lay||Margin|charAt||charCodeAt||substr|num|||for||||document|feed||src|text|||display|hidden|nav|css|gravity|main|addClass||each|height|200|active|show|attr||Text|setTimeout|extend|left|break||null||liv|||bind||dire|reverse|init|||To|void|doMath||how|floor|img|cloneOffset||sync|function||while|loophalaman||posts|max|||u1||root||ed||||style|visibility|is|flexslider|||7000|600|randomize|scroll|Top|body|tipsy|append|hover|stop|overflow||hide|||offset||enabled|LIs|||def|In|PI|G1|abs|typeof|call||inner|block||default||opacity|fadeOut|||||00|||||replace|defaults|live|focus|remov|ew||namespace|click|itemWidth|atEnd|last|ync|swing|prop|video|useCSS|pfx|empty|setup|Nav|keyboard|multipleK|flexA|pauseOnA|mousewheel|initDelay|smoothHeight|currentSlide|index|For|0z|ol||sC|filter|aus|||Q8||ause||||transitions|setTouch|itemW|visible|computedW|||||viewport|tal|ceil||before|Speed|first|after|fadeIn|selector|minItems|eval|3104|location|banyakdata|nomerkiri|parseInt|mulai|maksimal|akhir|pages|Page|of|page|ious|H1|search|label|results|ost|l6|PA|onclick|redirectpage|rP|x2|UV|current|1I1|Yr|Ug|ZD|i0|O4next|ZM|pageArea|getElementsByName|Area|blogPag|ById|blog|pager|innerHTML|pagenavi|hitungtotaldata|openS|thisUrl|indexOf|updated|substring|o3|z4|PageNo|write|script|0j|feeds|summary|alt|json||callback|1_|iG||0v|numberpage|jsonstart|nBody|g5Tag|head|ewInclude|create|type|java|setAttribute|n6|finddatepos|Body|appendChild|post|entry|timestamp1|published|923|encodeURIComponent|0D|alamat|0x|n1|Mblocation||ready|copyright|id|inline|important|position|relativ|9999|font|size|12px|color|CCCCCC|http|www|soratemplates|com|D2122|Sora|insertAfter|u9|anim|showSpeed|pauseOnHover|_control_width|z5this|bottom|15px|lick|800||ttip|tooltip|ooldown|A2e|B1|v2|t2s|VQs|menu|parent|list|fir|sub|indicator|raquo||sublist|06|auto|no|Down|Up|dK|cat|tabs|wrap|0header|L1wrap|5remove|Tab|0N6|tabbed|widget|taps|zJ|load|hedaerH|fixed|T6|Q6|createTicker|breaking|news|children|Items|Array|el|push|tml|rot|typetext|5000|isInTag|hisChar|P8|jswing||easeOutQuad||easeInQuad||Cubic|DO||ZH|Quart|TS|y4|eL|HF|A5|qP|P6Sine|SDMath|cos|XB|sin|NF|V0Expo|pow|XGe|Cir|qrt|VB|0Elast|2j9var|70158|asin|0m|lT|O2|BP|Back|T4|undefined|Nl|0X||525|0f|F7|Bounce|3636363636|5625|727272727|5454545454|909090909|o0818181818|parentNode|rue|element|options|fixTitle|prototype|get|his|className|remove|prependTo|Width|0w||7ae|HQ||m315|arrow|U2|fad|le|animate|Z0|hid|0Q|title|original|string|03|m3|fallback|pointee|2U0|validat|parentNo|enab|fals|toggleE|fn|hoverStat|delayIn|setTimeo|out|Iout|y0b|trigger|manual|mouseenter|lea|lur|Name|offse|re|metadata|autoNS|scrollTop|WE|vDleft|1Left|Bound|E8|ns|y5b|ntouchstart|Touch|instanceof|vertical|0S|anima|sNavFor|ng|currentSlid|At|containerSelector|earch|unt|syncExis|marginLeft|arg|manualPaus|transi|createE|perspectiveProperty|WebkitP|Moz|ms|toLowerCase|form|controlsC|sort|round|r1|keyup|keyCode|preventD|U0||Hov|touc|resize|start|removeClass|has|j3||Paging|NavScaffold|thumbnails|0O|Count|y0|delegate|jC|g1|MZ|f9d|1li|J6|updat|c3find|closest|01|ength|Tex|M4next|Q0next|K2|sabled|onLoop|0G|las|J7|auseplay||pI|GD|slideshow|Eif|manualPause||hb|es|pageY|EY|500|Number|Date|c0j|setProps|KcanAdvance|550|v1|EventListener|18end|k0|limit|Z6|0Y|07|resiz|smoothHeigh|slides|gingCount|R4|asNav|0p|G2a||count|Class|Exists|control|_e|x9last|ionLoop|wrapup|limi|H4|etProps|ainer|unbind|webkitT|End|args|_9|smoothH|r4|jumpEnd|Start|clearInterval|set|tru|OB|canAdvanc|pagingC|0L|P4|imit|i4|uch||0C|px||transition|late3d|1000|0s|ntainer|dur|rgs|float|Right|po|relative|ini|moothHeight|B4|appendTo|lone|makeArray|pre|la|2R0|absolute|0W|O6|M0|itemM|boxPadding|outerW|itemT|minW|axW|paging|imi|update|ngTo|rolNav|manualC|k3|Z1|prepend|Q7e|not|etup|added|isNaN|on|horizontal|Loop||startAt|randomiz||Hover|touch|revText|Previous|Next|asNavFo|ove|tart|dde|object|400|rev|O8|number|noConflict'.split('|'),0,{})) //]]></script> <script src='https://apis.google.com/js/plusone.js' type='text/javascript'></script> <script type="text/javascript" src="https://www.blogger.com/static/v1/widgets/199156504-widgets.js"></script> <script type='text/javascript'> window['__wavt'] = 'AOuZoY76muGfrkaf2bsOonsJGkhAJRbLDg:1527414500209';_WidgetManager._Init('//www.blogger.com/rearrange?blogID\x3d6347223943310836150','//i-thuthuat.blogspot.com/2013/01/toi-uu-title-tot-nhat-cho-blogspot-seo.html','6347223943310836150'); _WidgetManager._SetDataContext([{'name': 'blog', 'data': {'blogId': '6347223943310836150', 'title': 'Thủ thuật internet', 'url': 'http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/01/toi-uu-title-tot-nhat-cho-blogspot-seo.html', 'canonicalUrl': 'http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/01/toi-uu-title-tot-nhat-cho-blogspot-seo.html', 'homepageUrl': 'http://i-thuthuat.blogspot.com/', 'searchUrl': 'http://i-thuthuat.blogspot.com/search', 'canonicalHomepageUrl': 'http://i-thuthuat.blogspot.com/', 'blogspotFaviconUrl': 'http://i-thuthuat.blogspot.com/favicon.ico', 'bloggerUrl': 'https://www.blogger.com', 'hasCustomDomain': false, 'httpsEnabled': true, 'enabledCommentProfileImages': true, 'gPlusViewType': 'FILTERED_POSTMOD', 'adultContent': false, 'analyticsAccountNumber': '', 'encoding': 'UTF-8', 'locale': 'en', 'localeUnderscoreDelimited': 'en', 'languageDirection': 'ltr', 'isPrivate': false, 'isMobile': false, 'isMobileRequest': false, 'mobileClass': '', 'isPrivateBlog': false, 'feedLinks': '\x3clink rel\x3d\x22alternate\x22 type\x3d\x22application/atom+xml\x22 title\x3d\x22Thủ thuật internet - Atom\x22 href\x3d\x22http://i-thuthuat.blogspot.com/feeds/posts/default\x22 /\x3e\n\x3clink rel\x3d\x22alternate\x22 type\x3d\x22application/rss+xml\x22 title\x3d\x22Thủ thuật internet - RSS\x22 href\x3d\x22http://i-thuthuat.blogspot.com/feeds/posts/default?alt\x3drss\x22 /\x3e\n\x3clink rel\x3d\x22service.post\x22 type\x3d\x22application/atom+xml\x22 title\x3d\x22Thủ thuật internet - Atom\x22 href\x3d\x22https://www.blogger.com/feeds/6347223943310836150/posts/default\x22 /\x3e\n\n\x3clink rel\x3d\x22alternate\x22 type\x3d\x22application/atom+xml\x22 title\x3d\x22Thủ thuật internet - Atom\x22 href\x3d\x22http://i-thuthuat.blogspot.com/feeds/1534524234108259495/comments/default\x22 /\x3e\n', 'meTag': '', 'openIdOpTag': '', 'adsenseClientId': 'pub-2074780993245055', 'adsenseHostId': 'ca-host-pub-1556223355139109', 'adsenseHasAds': true, 'view': '', 'dynamicViewsCommentsSrc': '//www.blogblog.com/dynamicviews/4224c15c4e7c9321/js/comments.js', 'dynamicViewsScriptSrc': '//www.blogblog.com/dynamicviews/d8715bb7224b23c9', 'plusOneApiSrc': 'https://apis.google.com/js/plusone.js', 'sharing': {'platforms': [{'name': 'Get link', 'key': 'link', 'shareMessage': 'Get link', 'target': ''}, {'name': 'Facebook', 'key': 'facebook', 'shareMessage': 'Share to Facebook', 'target': 'facebook'}, {'name': 'BlogThis!', 'key': 'blogThis', 'shareMessage': 'BlogThis!', 'target': 'blog'}, {'name': 'Twitter', 'key': 'twitter', 'shareMessage': 'Share to Twitter', 'target': 'twitter'}, {'name': 'Pinterest', 'key': 'pinterest', 'shareMessage': 'Share to Pinterest', 'target': 'pinterest'}, {'name': 'Google+', 'key': 'googlePlus', 'shareMessage': 'Share to Google+', 'target': 'googleplus'}, {'name': 'Email', 'key': 'email', 'shareMessage': 'Email', 'target': 'email'}], 'googlePlusShareButtonWidth': 300, 'googlePlusBootstrap': '\x3cscript type\x3d\x22text/javascript\x22\x3ewindow.___gcfg \x3d {\x27lang\x27: \x27en\x27};\x3c/script\x3e'}, 'hasCustomJumpLinkMessage': false, 'jumpLinkMessage': 'Read more', 'pageType': 'item', 'postId': '1534524234108259495', 'postImageThumbnailUrl': 'http://4.bp.blogspot.com/-oALxUneBW_M/UPyM-UnTL4I/AAAAAAAAHRs/x7KrF8mXl9w/s72-c/title-SEO-blogger-2013.JPG', 'postImageUrl': 'http://4.bp.blogspot.com/-oALxUneBW_M/UPyM-UnTL4I/AAAAAAAAHRs/x7KrF8mXl9w/s1600/title-SEO-blogger-2013.JPG', 'pageName': 'Tối ưu title tốt nhất cho blogspot - SEO blogger 2013', 'pageTitle': 'Thủ thuật internet: Tối ưu title tốt nhất cho blogspot - SEO blogger 2013'}}, {'name': 'features', 'data': {'lazy_images': 'false', 'poll_static': 'true', 'sharing_get_link_dialog': 'true', 'sharing_native': 'false'}}, {'name': 'messages', 'data': {'edit': 'Edit', 'linkCopiedToClipboard': 'Link copied to clipboard!', 'ok': 'Ok', 'postLink': 'Post Link'}}, {'name': 'template', 'data': {'name': 'custom', 'localizedName': 'Custom', 'isResponsive': false, 'isAlternateRendering': false, 'isCustom': true}}, {'name': 'view', 'data': {'classic': {'name': 'classic', 'url': '?view\x3dclassic'}, 'flipcard': {'name': 'flipcard', 'url': '?view\x3dflipcard'}, 'magazine': {'name': 'magazine', 'url': '?view\x3dmagazine'}, 'mosaic': {'name': 'mosaic', 'url': '?view\x3dmosaic'}, 'sidebar': {'name': 'sidebar', 'url': '?view\x3dsidebar'}, 'snapshot': {'name': 'snapshot', 'url': '?view\x3dsnapshot'}, 'timeslide': {'name': 'timeslide', 'url': '?view\x3dtimeslide'}, 'isMobile': false, 'title': 'Tối ưu title tốt nhất cho blogspot - SEO blogger 2013', 'description': 'iThuthuat - Có rất nhiều bạn thắc mắc vấn đề về title như thế nào để đạt SEO tốt nhất cho blogger ? Vấn đề đó qua tìm hiểu và tham khảo nhữn...', 'featuredImage': 'http://4.bp.blogspot.com/-oALxUneBW_M/UPyM-UnTL4I/AAAAAAAAHRs/x7KrF8mXl9w/s1600/title-SEO-blogger-2013.JPG', 'url': 'http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/01/toi-uu-title-tot-nhat-cho-blogspot-seo.html', 'type': 'item', 'isSingleItem': true, 'isMultipleItems': false, 'isError': false, 'isPage': false, 'isPost': true, 'isHomepage': false, 'isArchive': false, 'isLabelSearch': false, 'postId': 1534524234108259495}}]); _WidgetManager._RegisterWidget('_HeaderView', new _WidgetInfo('Header1', 'header', null, document.getElementById('Header1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_BlogView', new _WidgetInfo('Blog1', 'main', null, document.getElementById('Blog1'), {'cmtInteractionsEnabled': false, 'useNgc': false, 'lightboxEnabled': true, 'lightboxModuleUrl': 'https://www.blogger.com/static/v1/jsbin/4291968727-lbx.js', 'lightboxCssUrl': 'https://www.blogger.com/static/v1/v-css/368954415-lightbox_bundle.css'}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_PlusOneView', new _WidgetInfo('PlusOne1', 'side-mid', null, document.getElementById('PlusOne1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_AdSenseView', new _WidgetInfo('AdSense2', 'side-mid', null, document.getElementById('AdSense2'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_AdSenseView', new _WidgetInfo('AdSense1', 'side-mid', null, document.getElementById('AdSense1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_AttributionView', new _WidgetInfo('Attribution1', 'side-mid', null, document.getElementById('Attribution1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_PopularPostsView', new _WidgetInfo('PopularPosts1', 'sidebar', null, document.getElementById('PopularPosts1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_LabelView', new _WidgetInfo('Label1', 'sidebar', null, document.getElementById('Label1'), {}, 'displayModeFull')); </script> </body> </html>