Tự học SEO bài 1 - Tối ưu hóa các thẻ phù hợp công cụ tìm kiếm của Google

iThuthuat -
Ở bài viết SEO là gì - Hiểu đúng để có hướng đi đúng mình có nói sẽ trình bày những gì mình biết về SEO để chia sẻ kinh nghiệm, thông tin cùng mọi người. Ở bài viết Tự học SEO Web đầu tiên này mình trình bày về vấn đề tối ưu hóa các thẻ công cụ tìm kiếm của Google. Các bài viết trong chuyên mục tự học SEO Web đều được chia sẻ từ các kinh nghiệm thực thế khi làm SEO.

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm Google

Tạo tiêu đề trang chính xác, duy nhất

Thẻ tiêu đề cho người dùng và công cụ tìm kiếm biết chủ đề của trang cụ thể là gì. Thẻ phải được đặt trong thẻ <head> của tài liệu HTML. Tốt nhất là bạn nên tạo tiêu đề duy nhất cho mỗi trang trên trang web của bạn. Ở bài viết là tự học SEO Web<span style="font-size: large;"> </span>nên mình sẽ lưu ý đến những vấn đề dù là nhỏ nhất<br /><span style="color: blue;"><b>Mô tả chính xác nội dung trang </b></span>- Chọn tiêu đề truyền đạt hiệu quả chủ đề nội dung trang.<br />Tránh:<br />•Chọn tiêu đề không liên quan đến nội dung trang<br />•Cử dụng các tiêu đề mặc định hoặc không rõ ràng như "Không có tiêu đề" hoặc "Trang Mới 1"<br /><span style="color: blue;"><b>Tạo thẻ tiêu đề duy nhất cho mỗi trang</b></span> - Mỗi trang của bạn tốt nhất nên có thẻ tiêu đề duy nhất, thẻ này giúp Google biết trang này không giống như các trang khác trên trang web của bạn ở điểm nào.<br />Tránh:<br />•Sử dụng thẻ tiêu đề duy nhất cho tất cả các trang web của bạn hoặc nhóm lớn các trang<br /><span style="color: blue;"><b>Sử dụng các tiêu đề ngắn gọn, nhưng mang tính mô tả </b></span>- Tiêu đề có thể vừa ngắn gọn và giàu thông tin. Nếu tiêu đề quá dài, Google sẽ chỉ hiển thị một phần tiêu đề trong kết quả tìm kiếm.<br />Tránh:<br />•Sử dụng các tiêu đề quá dài không có ích cho người dùng<br />•Bổ sung các từ khoá không cần thiết trong các thẻ tiêu đề của bạn<br /><b><span style="font-size: large;">Sử dụng thẻ meta "description"</span></b><br />Cấu trúc thẻ meta "description"<br /><code><meta name="description" content=" Từ khóa mô tả " > </code><br />Meta Description chỉ nên viết từ 50 đến 150 từ là chuẩn.<br />Cấu trúc thẻ meta "keyword"<br /><code><meta name="keyword" content=" keyword1, keyword2,... " > </code><br /><br />Các <b>thẻ meta mô tả rất quan trọng</b> vì Google có thể sử dụng chúng làm các đoạn trích cho trang của bạn. Hãy lưu ý rằng chúng tôi nói rằng "có thể" bởi vì Google có thể chọn sử dụng phần tương ứng của văn bản hiển thị trên trang của bạn nếu nó khớp với truy vấn của người dùng. Hoặc, Google có thể sử dụng mô tả của trang web của bạn<br /><b><span style="font-size: large;">Cải tiến cấu trúc URL của bạn</span></b><br />Việc tạo các danh mục và tên tệp cho các tài liệu trên trang web của bạn không chỉ có thể giúp bạn giữ cho trang web được sắp xếp tốt hơn mà còn dẫn đến việc thu thập dữ liệu các tài liệu của bạn tốt hơn bằng các công cụ tìm kiếm. Nó cũng có thể tạo ra các URL dễ dàng hơn, "thân thiện hơn" cho những người muốn liên kết tới nội dung của bạn. Khách truy cập có thể bị bối rối trước các URL cực kỳ dài và khó hiểu chỉ chứa rất ít từ có thể nhận ra.<br />Biện pháp tốt cho cấu trúc URL<br /><span style="color: blue;"><b>Sử dụng các từ trong URL</b></span> - URL chứa các từ liên quan đến nội dung và cấu trúc trang web của bạn sẽ thân thiện với khách truy cập hơn khi điều hướng trang web của bạn. Khách truy cập sẽ nhớ chúng tốt hơn và có thể sẵn sàng liên kết đến chúng hơn.<br />Tránh:<br />•Sử dụng các URL dài dòng với các tham số và các ID phiên không cần thiết<br />•Chọn tên trang chung chung như "trang1.html"<br />•Sử dụng quá nhiều từ khoá như "baseball-cards-baseball-cards-baseball-cards.htm"<br /><span style="color: blue;"><b>Tạo cấu trúc thư mục đơn giản</b></span> - Sử dụng cấu trúc thư mục tổ chức tốt nội dung của bạn và giúp khách truy cập dễ dàng biết vị trí của họ trên trang web của bạn. Thử sử dụng cấu trúc thư mục của bạn để chỉ định loại nội dung được tìm thấy tại URL đó.<br />Tránh:<br />•Có cấu trúc lớp thư mục con sâu như ".../dir1/dir2/dir3/dir4/dir5/dir6/page.html"<br />•Sử dụng tên thư mục không liên quan đến nội dung trong thư mục đó<br /><b><span style="color: blue;">Cung cấp phiên bản URL để liên kết đến tài liệu</span></b> - Để ngăn người dùng liên kết tới phiên bản URL và ngăn những người khác liên kết tới phiên bản khác.<br />Tránh:<br />•Có các trang từ các tên miền phụ và thư mục gốc (ví dụ: "domain.com/page.htm" và "sub.domain.com/page.htm") truy cập cùng một nội dung<br />•Lẫn lộn các phiên bản URL có www. và không có www. trong cấu trúc liên kết bên trong của bạn<br />•sử dụng cách viết hoa URL kỳ quặc (nhiều người dùng mong đợi các URL được viết thường và nhớ chúng tốt hơn)<br />-----------------------------<br /><span style="color: #cccccc;">Nguồn tài liệu: tự học SEO toàn tập 2011</span></div> <br/> </div> <div class='clear'></div> <div class='post-footer'> <span class='post-author'> Posted by <span>Nguyen Dung</span> </span> <span class='post-icons'> <span class='item-control blog-admin pid-1910879698'> <a href='https://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=6347223943310836150&postID=1331465377549416567&from=pencil' title='Edit Post'> <img alt='' class='icon-action' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='post-share-buttons goog-inline-block'> <a class='goog-inline-block share-button sb-email' href='https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6347223943310836150&postID=1331465377549416567&target=email' target='_blank' title='Email This'><span class='share-button-link-text'>Email This</span></a><a class='goog-inline-block share-button sb-blog' href='https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6347223943310836150&postID=1331465377549416567&target=blog' onclick='window.open(this.href, "_blank", "height=270,width=475"); return false;' target='_blank' title='BlogThis!'><span class='share-button-link-text'>BlogThis!</span></a><a class='goog-inline-block share-button sb-twitter' href='https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6347223943310836150&postID=1331465377549416567&target=twitter' target='_blank' title='Share to Twitter'><span class='share-button-link-text'>Share to Twitter</span></a><a class='goog-inline-block share-button sb-facebook' href='https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6347223943310836150&postID=1331465377549416567&target=facebook' onclick='window.open(this.href, "_blank", "height=430,width=640"); return false;' target='_blank' title='Share to Facebook'><span class='share-button-link-text'>Share to Facebook</span></a><a class='goog-inline-block share-button sb-pinterest' href='https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6347223943310836150&postID=1331465377549416567&target=pinterest' target='_blank' title='Share to Pinterest'><span class='share-button-link-text'>Share to Pinterest</span></a><div class='goog-inline-block google-plus-share-container'><g:plusone source='blogger:blog:plusone' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2012/11/tu-hoc-seo-bai-1-toi-uu-hoa-cac-phu-hop.html' size='medium' width='300' annotation='inline'/></div> </div> <div class='post-labels'> Labels: <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/SEO' rel='tag'>SEO</a> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/tu-hoc-SEO' rel='tag'>tu-hoc-SEO</a> </div> <div id='related-posts'> <script type='text/javascript'>//<![CDATA[ var ry='<h3 class="heading-border"><span>Related Articles</span></h3>';rn='<h3 class="heading-border"><span>No related article available</span></h3>';rcomment='comments';rdisable='disable comments';commentYN='yes'; var dw='';titles=new Array();titlesNum=0;urls=new Array();timeR=new Array();thumb=new Array();commentsNum=new Array();comments=new Array();function related_results_labels(c){for(var b=0;b<c.feed.entry.length;b++){var d=c.feed.entry[b];titles[titlesNum]=d.title.$t;for(var a=0;a<d.link.length;a++){if('thr$total' in d){commentsNum[titlesNum]=d.thr$total.$t+' '+rcomment}else{commentsNum[titlesNum]=rdisable};if(d.link[a].rel=="alternate"){urls[titlesNum]=d.link[a].href;timeR[titlesNum]=d.published.$t;if('media$thumbnail' in d){thumb[titlesNum]=d.media$thumbnail.url}else{thumb[titlesNum]='http://lh3.ggpht.com/--Z8SVBQZ4X8/TdDxPVMl_sI/AAAAAAAAAAA/jhAgjCpZtRQ/no-image.png'};titlesNum++;break}}}}function removeRelatedDuplicates(){var b=new Array(0);c=new Array(0);e=new Array(0);f=new Array(0);g=new Array(0);for(var a=0;a<urls.length;a++){if(!contains(b,urls[a])){b.length+=1;b[b.length-1]=urls[a];c.length+=1;c[c.length-1]=titles[a];e.length+=1;e[e.length-1]=timeR[a];f.length+=1;f[f.length-1]=thumb[a];g.length+=1;g[g.length-1]=commentsNum[a]}}urls=b;titles=c;timeR=e;thumb=f;commentsNum=g}function contains(b,d){for(var c=0;c<b.length;c++){if(b[c]==d){return true}}return false}function printRelatedLabels(a){var y=a.indexOf('?m=0');if(y!=-1){a=a.replace(/\?m=0/g,'')}for(var b=0;b<urls.length;b++){if(urls[b]==a){urls.splice(b,1);titles.splice(b,1);timeR.splice(b,1);thumb.splice(b,1);commentsNum.splice(b,1)}}var c=Math.floor((titles.length-1)*Math.random());var b=0;if(titles.length==0){dw+=rn}else{dw+=ry;dw+='<ul>';while(b<titles.length&&b<20&&b<maxresults){if(y!=-1){urls[c]=urls[c]+'?m=0'}if(commentYN=='yes'){comments[c]=' - '+commentsNum[c]}else{comments[c]=''};dw+='<li><div class="pthumb"><a href="'+urls[c]+'" rel="nofollow"><img alt="'+titles[c]+'" src="'+ thumb[c].replace("/s72-c/","/s300/")+'"/></a></div><a href="'+urls[c]+'" rel="nofollow">'+titles[c]+'</a><div class="clear"></div></li></div>';if(c<titles.length-1){c++}else{c=0}b++}dw+='</ul>'};urls.splice(0,urls.length);titles.splice(0,titles.length);document.getElementById('related-posts').innerHTML=dw}; //]]></script> <script src='/feeds/posts/default/-/SEO?alt=json-in-script&callback=related_results_labels' type='text/javascript'></script> <script src='/feeds/posts/default/-/tu-hoc-SEO?alt=json-in-script&callback=related_results_labels' type='text/javascript'></script> <script type='text/javascript'>var maxresults=3;removeRelatedDuplicates();printRelatedLabels('http://i-thuthuat.blogspot.com/2012/11/tu-hoc-seo-bai-1-toi-uu-hoa-cac-phu-hop.html');</script> </div> <div class='clear'></div> <span class='post-location'> </span> </div> </div> <div class='comments' id='comments'> <a name='comments'></a> <h4> 0 comments: </h4> <div id='Blog1_comments-block-wrapper'> <div class='avatar-comment-indent' id='comments-block'> </div> </div> <p class='comment-footer'> <div class='comment-form'> <a name='comment-form'></a> <p> </p> <a href='https://www.blogger.com/comment-iframe.g?blogID=6347223943310836150&postID=1331465377549416567' id='comment-editor-src'></a> <iframe allowtransparency='true' class='blogger-iframe-colorize blogger-comment-from-post' frameborder='0' height='210' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' width='100%'></iframe> <!--Can't find substitution for tag [post.friendConnectJs]--> <script src='https://www.blogger.com/static/v1/jsbin/2567313873-comment_from_post_iframe.js' type='text/javascript'></script> <script type='text/javascript'> BLOG_CMT_createIframe('https://www.blogger.com/rpc_relay.html', '0'); </script> </div> </p> <div id='backlinks-container'> <div id='Blog1_backlinks-container'> </div> </div> </div> <div class='blog-pager' id='blog-pager'> <span id='blog-pager-newer-link'> <a class='blog-pager-newer-link' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2012/11/nhung-cau-cham-ngon-song-hay-nhat.html' id='Blog1_blog-pager-newer-link' title='Newer Post'>Newer Post</a> </span> <a class='home-link' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/'>Home</a> <span id='blog-pager-older-link'> <a class='blog-pager-older-link' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2012/11/neu-ban-la-ong-ban-20-nhung-chua-25-thi.html' id='Blog1_blog-pager-older-link' title='Older Post'>Older Post</a> </span> </div> <div class='clear'></div> <div class='post-feeds'> <div class='feed-links'> Subscribe to: <a class='feed-link' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/feeds/1331465377549416567/comments/default' target='_blank' type='application/atom+xml'>Post Comments (Atom)</a> </div> </div> <script type="text/javascript">window.___gcfg = {'lang': 'en'};</script> </div></div> </div> <div id='sidebar-mid'> <div class='sidebar section' id='side-mid'><div class='widget PlusOne' data-version='1' id='PlusOne1'> <div class='widget-content'> <g:plusone annotation='inline' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/' size='standard' source='blogger:blog:plusone' width='250'></g:plusone> <script type='text/javascript'> window.___gcfg = {"lang": "en"}; </script> </div> </div><div class='widget AdSense' data-version='1' id='AdSense2'> <div class='widget-content'> <script type="text/javascript"> google_ad_client = "ca-pub-2074780993245055"; google_ad_host = "ca-host-pub-1556223355139109"; google_ad_host_channel = "L0006"; google_ad_slot = "4500212722"; google_ad_width = 160; google_ad_height = 600; </script> <!-- i-thuthuat_side-mid_AdSense2_160x600_as --> <script type="text/javascript" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=6347223943310836150&widgetType=AdSense&widgetId=AdSense2&action=editWidget§ionId=side-mid' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("AdSense2"));' target='configAdSense2' title='Edit'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div> </div><div class='widget AdSense' data-version='1' id='AdSense1'> <div class='widget-content'> <script type="text/javascript"> google_ad_client = "ca-pub-2074780993245055"; google_ad_host = "ca-host-pub-1556223355139109"; google_ad_host_channel = "L0006"; google_ad_slot = "1546746322"; google_ad_width = 160; google_ad_height = 600; </script> <!-- i-thuthuat_side-mid_AdSense1_160x600_as --> <script type="text/javascript" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=6347223943310836150&widgetType=AdSense&widgetId=AdSense1&action=editWidget§ionId=side-mid' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("AdSense1"));' target='configAdSense1' title='Edit'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div> </div> <div class='widget Attribution' data-version='1' id='Attribution1'> <div class='widget-content' style='text-align: center;'> Powered by <a href='https://www.blogger.com' target='_blank'>Blogger</a>. </div> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=6347223943310836150&widgetType=Attribution&widgetId=Attribution1&action=editWidget§ionId=side-mid' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Attribution1"));' target='configAttribution1' title='Edit'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div></div> </div> <div id='sidebar-wrapper'> <div class='widget widget-counter'> <ul> <li class='rss-subscribers'> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/feeds/posts/default'> <strong></strong> <span>Subscribe</span> <small>To RSS Feed</small> </a> </li> <li class='twitter-followers'> <a href='http://www.twitter.com/'> <strong></strong> <span>2,056</span> <small>Followers</small> </a> </li> <li class='facebook-fans'> <a href='http://facebook.com/'> <strong></strong> <span>119,689</span> <small>Fans</small> </a> </li> <li class='youtube-subs'> <a href='http://www.youtube.com/'> <strong></strong> <span>4,002</span> <small>Subscribers</small> </a> </li> </ul> </div> <div class='sidebar section' id='sidebar'><div class='widget PopularPosts' data-version='1' id='PopularPosts1'> <h2>Popular Posts</h2> <div class='widget-content popular-posts'> <ul> <dd> <img alt='Ảnh bìa Facebook cho tình yêu dễ thương đẹp nhất - Cover FB' height='60' src='http://1.bp.blogspot.com/-wH49XuoE2fo/UXpAy8ize8I/AAAAAAAAHT0/_RYDnsXec4A/s72-c/Anh-bia-tinh-yeu-de-thuong-dep-nhat-+(1).jpg' width='60'/> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/04/anh-bia-facebook-cho-tinh-yeu-de-thuong.html' rel='bookmark' title='Bộ sưu tập những hình ảnh bìa Facebook cho tình yêu dễ thương đẹp nhất - Cover FB timeline Với những hình ảnh về chủ đề tình yêu này làm cho...'>Ảnh bìa Facebook cho tình yêu dễ thương đẹp nhất - Cover FB</a> <div style='clear: both;'></div> </dd> <dd> <img alt='Hình ảnh về tình yêu đẹp lãng mạn nhất [P2]' height='60' src='http://3.bp.blogspot.com/-ZGthl3_J8Qo/UZHB51bd-PI/AAAAAAAAIpw/r5jlWvP_agU/s72-c/tinh-yeu-dep-nhat-1.jpg' width='60'/> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/05/hinh-anh-ve-tinh-yeu-ep-lang-man-nhat-p2.html' rel='bookmark' title='Những Hình ảnh tình yêu đẹp lãng mạn nhất dưới đây tổng hợp qua những hình ảnh về tình yêu lãng mạn, đẹp và ý nghĩa. Hạnh phúc đôi khi đơn ...'>Hình ảnh về tình yêu đẹp lãng mạn nhất [P2]</a> <div style='clear: both;'></div> </dd> <dd> <img alt='Download game Hercules Full - Tải & game hay' height='60' src='http://2.bp.blogspot.com/-Rqf9osUKjFY/UczCsdI3RFI/AAAAAAAAMO8/bH3-MfaHDwU/s72-c/disneys_hercules_action.jpg' width='60'/> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/06/download-game-hercules-full-tai-game-hay.html' rel='bookmark' title='Game Hercules được nhiều bạn trẻ thế hệ 9x yêu thích, là 1 game hành động gọn nhẹ được chơi trên máy tính. Hercules hấp dẫn hơn khi nó gần g...'>Download game Hercules Full - Tải & game hay</a> <div style='clear: both;'></div> </dd> <dd> <img alt='Comment Facebook (FB) với ảnh hài hước VL' height='60' src='http://3.bp.blogspot.com/-8Fvp8rl7a74/UcmIjq9y17I/AAAAAAAAL20/8017dYOhylg/s72-c/comment-FB-hinh-anh-1.jpg' width='60'/> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/06/comment-facebook-fb-voi-anh-hai-huoc-vl.html' rel='bookmark' title='Mới đây, Facebook đã cho phép người dùng comment có tính năng thêm comment  hình ảnh. Dân chúng sử dụng FB đã săn lùng những hình ảnh hài h...'>Comment Facebook (FB) với ảnh hài hước VL</a> <div style='clear: both;'></div> </dd> <dd> <img alt='Những câu nói hay về tình bạn đẹp [tri kỷ]' height='60' src='http://2.bp.blogspot.com/-NPhZkzGAtSw/UdqaQVryuKI/AAAAAAAAMvU/ubKvn7pFPxY/s72-c/cau-noi-hay-tinh-ban-1.jpg' width='60'/> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/07/nhung-cau-noi-hay-ve-tinh-ban-ep-tri-ky.html' rel='bookmark' title='Trong cuộc sống, những người bạn luôn là những người chia sẻ cùng ta. Những câu hói hay về tình bạn nhằm ca ngợi những tình bạn tri kỷ. Dù x...'>Những câu nói hay về tình bạn đẹp [tri kỷ]</a> <div style='clear: both;'></div> </dd> <dd> <img alt='no image' height='60' src='http://lh4.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TTjruHJjcfI/AAAAAAAAAk0/i11Oj6i_bHY/s60/no-image.png' width='60'/> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/06/share-code-tu-leech-va-post-bai-cho.html' rel='bookmark' title='Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng code tự  leech bài viết cho blogspot Để sử dụng tool các bạn cần phải có email của blogger.   Nếu chư...'>Share Code tự Leech và Post bài cho Blogger.Com</a> <div style='clear: both;'></div> </dd> <dd> <img alt='Hình ảnh hài hước 18+ Vui nhộn nhất - Picture funny 18+' height='60' src='http://1.bp.blogspot.com/-LRx0OPUGxac/UUgvO8aIV9I/AAAAAAAAAFE/MedDPZ-wYrs/s72-c/anh-hai-huoc-18-pic-funny-10.jpg' width='60'/> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/02/hinh-anh-hai-huoc-18-vui-nhon-nhat.html' rel='bookmark' title='Bộ sưu tập hình ảnh hài hước 18+ này không thích hợp với trẻ em dưới 18 tuổi. Mục đích của bài viết là đem những hình ảnh vui nhộn này để tạ...'>Hình ảnh hài hước 18+ Vui nhộn nhất - Picture funny 18+</a> <div style='clear: both;'></div> </dd> <dd> <img alt='Hình ảnh chế hài hước của Obama - Cảm xúc vui' height='60' src='http://2.bp.blogspot.com/-MQ-ujPlTqyw/UVUQciBTTlI/AAAAAAAAFVI/bhO6ulmUrOo/s72-c/hinh-hai-huoc-obama-1.jpg' width='60'/> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/03/hinh-anh-che-hai-huoc-cua-obama-cam-xuc.html' rel='bookmark' title='Bộ sưu tập những hình ảnh hài hước của tổng thống Mỹ Barack Obama trong đó có những hình chế tiếng Việt của Việt Nam và những hình ảnh chụp ...'>Hình ảnh chế hài hước của Obama - Cảm xúc vui</a> <div style='clear: both;'></div> </dd> <dd> <img alt='Ảnh bìa Facebook đẹp: mùa thi cử - Cover FB timeline' height='60' src='http://1.bp.blogspot.com/-g-MgoIJ-Ty0/Uc0RogJkT-I/AAAAAAAAMQc/hhOAYxwMw7o/s72-c/anh-bia-facebook-1.jpg' width='60'/> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/06/anh-bia-facebook-ep-mua-thi-cu-cover-fb.html' rel='bookmark' title='Những hình ảnh bìa Facebook mùa thi cử - Cover FB timeline Mùa thi đại học đang đến gần, tất cả các bạn đang tấp nập lên đường "hành qu...'>Ảnh bìa Facebook đẹp: mùa thi cử - Cover FB timeline</a> <div style='clear: both;'></div> </dd> <dd> <img alt='Hình ảnh hài hước 18+: vui nhộn nhất - Picture funny 18+ [P2]' height='60' src='http://4.bp.blogspot.com/-Hf_WYzWi7F0/UVKJRkLxspI/AAAAAAAAAJA/py_kpVwEU2w/s72-c/hinh-anh-hai-uoc-18-23.jpg' width='60'/> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/03/hinh-anh-hai-huoc-18-vui-nhon-nhat.html' rel='bookmark' title='Những hình ảnh hài hước vui nhộn thích hợp với tuổi trên 18, Tất cả các bài viết khi có tiêu đề giới hạn nội dung, độ tuổi thì các bạn chú ý...'>Hình ảnh hài hước 18+: vui nhộn nhất - Picture funny 18+ [P2]</a> <div style='clear: both;'></div> </dd> </ul> </div> </div><div class='widget Label' data-version='1' id='Label1'> <h2>Labels</h2> <div class='widget-content cloud-label-widget-content'> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/admin-tools'>admin-tools</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Anh%20bia%20Facebook'>Anh bia Facebook</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(49)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Anh%20bia%20FB'>Anh bia FB</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(49)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/anh%20dong%20nho%20xinh'>anh dong nho xinh</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(4)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/anh-bia-facebook'>anh-bia-facebook</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(49)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/anh-bia-zing-me'>anh-bia-zing-me</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/anh-dep'>anh-dep</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(46)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/anh-hot-girl'>anh-hot-girl</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(13)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/anh-tinh-yeu'>anh-tinh-yeu</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(9)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/anti-virus'>anti-virus</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/avatar-facebook-dep'>avatar-facebook-dep</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/cach-vao-Facebook'>cach-vao-Facebook</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/cau-chuyen-tinh-yeu'>cau-chuyen-tinh-yeu</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/cau-do-meo'>cau-do-meo</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/cau-noi-vui'>cau-noi-vui</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/cham-ngon-danh-ngon'>cham-ngon-danh-ngon</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(4)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/cuoc%20song'>cuoc song</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(35)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Dich-vu'>Dich-vu</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(6)</span> </span> <span class='label-size label-size-5'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/download'>download</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(165)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Download-IDM'>Download-IDM</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(11)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Facebook'>Facebook</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(25)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/font-chu'>font-chu</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/game'>game</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(24)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/giai-tri'>giai-tri</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(13)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/girl-xinh'>girl-xinh</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/hinh%20hai%20huoc'>hinh hai huoc</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(24)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/hinh-anh-nen'>hinh-anh-nen</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/hinh-hai-huoc'>hinh-hai-huoc</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(24)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/hinh-thien-nhien-phong-canh'>hinh-thien-nhien-phong-canh</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(7)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/ho-tro-may-tinh'>ho-tro-may-tinh</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(12)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/html-css'>html-css</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(27)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/img'>img</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/javascript'>javascript</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(16)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Key%2BCrack'>Key+Crack</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Kien%20thuc'>Kien thuc</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(70)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Kien-thuc'>Kien-thuc</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(71)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/kinh-nghiem'>kinh-nghiem</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(5)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/kinh-nghiem-SEO'>kinh-nghiem-SEO</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(38)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/ky-nang-viec-lam'>ky-nang-viec-lam</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(3)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/linux'>linux</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(4)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/ltC'>ltC</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(13)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/mang-can-ban'>mang-can-ban</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(4)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/may-tinh'>may-tinh</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/N-Linux'>N-Linux</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(6)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/N-Windows'>N-Windows</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Network'>Network</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(12)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/nhac-Trinh'>nhac-Trinh</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/nhung-cau-noi-hay'>nhung-cau-noi-hay</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/office'>office</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/phan-mem'>phan-mem</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(13)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/phan-mem-do-hoa'>phan-mem-do-hoa</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(3)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/phan-mem-SEO'>phan-mem-SEO</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/phim-online'>phim-online</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Plugin-wordpress'>Plugin-wordpress</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(10)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/router%20Cisco'>router Cisco</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/SEO'>SEO</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(58)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/seo-blog-wordpress'>seo-blog-wordpress</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(12)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/seo-blogspot'>seo-blogspot</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(17)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/share-key-and-crack-idm'>share-key-and-crack-idm</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(3)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/share-key-and-crack-phan-mem-anti-virus'>share-key-and-crack-phan-mem-anti-virus</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(4)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/share-key-and-crack-win-7'>share-key-and-crack-win-7</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/share-key-and-crack-win-8'>share-key-and-crack-win-8</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/share-key-and-crack-win-xp'>share-key-and-crack-win-xp</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/soft-mobile'>soft-mobile</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(13)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/softwares'>softwares</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(63)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Source%20code'>Source code</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(35)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Su-dung-internet'>Su-dung-internet</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(32)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/su-dung-softwares'>su-dung-softwares</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(25)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/tai-game-dien-thoai'>tai-game-dien-thoai</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(32)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/tai-lieu'>tai-lieu</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(6)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/template-blogspot'>template-blogspot</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/th%E1%BA%BB%20alt'>thẻ alt</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/theme-blog-wordpress'>theme-blog-wordpress</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(5)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/theme-blogspot'>theme-blogspot</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(12)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/tho-vui'>tho-vui</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(19)</span> </span> <span class='label-size label-size-5'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Thu%20thuat'>Thu thuat</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(137)</span> </span> <span class='label-size label-size-5'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Thu%20thuat%20blogspot'>Thu thuat blogspot</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(143)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-gian'>thu-gian</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(57)</span> </span> <span class='label-size label-size-5'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat'>thu-thuat</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(139)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-bao-mat'>thu-thuat-bao-mat</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(5)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-blog-wordpress'>thu-thuat-blog-wordpress</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(34)</span> </span> <span class='label-size label-size-5'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-blogger'>thu-thuat-blogger</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(142)</span> </span> <span class='label-size label-size-5'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-blogspot'>thu-thuat-blogspot</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(94)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-facebook'>thu-thuat-facebook</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(23)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-facebook-fb'>thu-thuat-facebook-fb</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(32)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-it'>thu-thuat-it</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-may-tinh'>thu-thuat-may-tinh</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(21)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-mobile'>thu-thuat-mobile</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(3)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-office'>thu-thuat-office</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(6)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-seo'>thu-thuat-seo</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(4)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-webmasters'>thu-thuat-webmasters</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(23)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-windows'>thu-thuat-windows</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(12)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-windows-8'>thu-thuat-windows-8</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thuat-ngu-trong-SEO'>thuat-ngu-trong-SEO</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(10)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Tin%20hoc%20can%20ban'>Tin hoc can ban</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(25)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Tin%20hoc%20van%20phong'>Tin hoc van phong</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(26)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/tin-cong-nghe'>tin-cong-nghe</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(18)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Tin-hoc-van-phong'>Tin-hoc-van-phong</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(25)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/tin-tuc-cong-nghe'>tin-tuc-cong-nghe</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(3)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/truyen-cuoi'>truyen-cuoi</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(11)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/t%E1%BB%B1%20%C4%91%E1%BB%99ng'>tự động</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/tu-hoc-SEO'>tu-hoc-SEO</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(15)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/VoIP'>VoIP</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/windows'>windows</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(19)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/xe-zongshen'>xe-zongshen</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/y-nghia-cuoc-song'>y-nghia-cuoc-song</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(4)</span> </span> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=6347223943310836150&widgetType=Label&widgetId=Label1&action=editWidget§ionId=sidebar' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Label1"));' target='configLabel1' title='Edit'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div> </div> </div> </div> <div class='clear'></div> </div> </div> <div id='footer'> <div class='container' id='footer-widget-area'> <div class='footer-widgets-box no-items section' id='footer-first'></div> <div class='footer-widgets-box no-items section' id='footer-second'></div> <div class='footer-widgets-box no-items section' id='footer-third'></div> <div class='footer-widgets-box no-items section' id='footer-fourth'></div> </div> <div class='clear'></div> </div> <div class='footer-bottom'> <div id='credit'><a href='http://www.soratemplates.com/2013/03/jarid-blogger-template.html'>Premium Blogger Themes</a></div> <div class='container'> Copyright © 2013 <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/' id='copyright'>Thủ thuật internet</a> and <a href='http://www.mybloggerthemes.com/' style='color: #CD2122'>blogger themes</a>. </div> </div> </div> <script type='text/javascript'>//<![CDATA[ var posts=3, num=2, previous="«", next="»"; eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('58((2Z(x){11 d="";11 p=0;31(p<x.18){12(x.1Z(p)!="`")d+=x.1Z(p++);16{11 l=x.21(p+3)-28;12(l>4)d+=d.23(d.18-x.21(p+1)*96-x.21(p+2)+59-l,l);16 d+="`";p+=4}}1f d})("11 G = \\"/\\", C = 5a.1i, H, D, B, F;I();2Z 32(5b) {11 1g = \\"\\";5c = 5d(24 / 2);12 (` 7\'= 24 - ` *%) {24 =` (& * 2 + 1;}5e = B` E(` m!` 4\\"< 1) {` >$1;}5f`!>(`!p& / 34)` y!` b!` H$- 1 == ` 80{` j\'` D(;}5g = `!;\\"+`\\"3#` t\\"` 6\\">` I%) {` F%` ,#;}`#?!+= \\"<1F 1G=\'5h\'>5i \\" + B + \\" 5j` (!`!9%+ \\"</1F>\\";11 1I`\\"!`\\"P(B)`!H%B >`#)!` &\\"== 2` &#D == \\"5k\\") {`!I&a 1i=\\\\\\"\\" + G + \\"\\\\\\">\\" +`!%!5l`!=\\"a>\\";} 16` 5m/5n/5o/\\" + F + \\"?&35-5p=` q!5q` n!` 5r`! #`!5s#\\\\\\" 5t=\\\\\\"5u(` v$`#(\\"+ \\");1f 1r`!5v` 5w`\\"O!` 5x}27 (11 1j`&>$; 1j <= `&\'!; 1j++`$h(1j`\\"a)`&+\'\\\\\\"5y`!)#1j`%u)`#P\'1j ==`%b%`%5z`$5A` o$`$5B`\\"Y\\"`#38`\\"r$`$T[` 5C}11 1s`)5D`,@$B <`+>(`!~``!)&`!5E`\\"&a` 5F`\\"o!5G = 2b.5H(`\\"]!5I\\")`-B!5J`#E!` D/5K(\\"5L-5M\\");`(}%p = 0; p <`!3%.18; p`)#!` /$[p].5N =`2g!;}12 (`!l%&&` U, > 0`$B$`33!` L!`!g%) {` #%` p)\\"<17`)}%5O`#2#`$(\\" \\"</17`+/\\"`4V$5P(3a`4U#2c = 3a.2c`#5!` A%`&X(2c.5Q`)s!$` @!R`)b\\".$t, 10);32(` ]%);`!A&I(`!2#5R = C`\'S!` )#.5S(`*p,) != -`,$$` =-?5T-35` A\'F =`!\\"$.5U` i?+ 14,` Q%` 5V)`(!%` 7l&` x$`%T!` ..q=\\") == -1 &&` N..1g` :$`\\"5W`!<-` F$D `+F$`$4!C` IX=`#V\'B = C`\\"I\'` 82+ 8, C`\'w#`#-&B = 1;}`)T%5Y(\\"<5Z 2e`60(61/`0)!/62?`0@(1&63=64-1t-` ^\\"&66=`\'u+\\\\\\"></` >\\">\\"`!H&`\\"W!`\\"m!`\\"W\\"`#%-`1P*`#+&`67\\"= 20`*\'\\"`\\"4~`\\"\\\\V/-`3d\'`\\"68`\\"O)1\\\\\\" `#5*`+f\'`6a)6b) {6c = ` /\' - 1) * `!c!;H = ` 2&`,.!6d`/6e`/}\\"6f\\")[0]` O\\"6g` N(6h` V#(\\"`!|\\"\\");` D&.6i = \\"2f/6j` >#` 8(6k(\\"2e\\",`&6l`\\"N!-`% !=\\" + `\\"]&+ `&&*`\'(:6m`!n!6n.6o(`!W&`.J(`3{*`#/~`#/~`#R[`\'v)`#;~`$ 9` K(`43$6p`4+(.6q`#?$6r =`$=!.6s.$t`+M\'0, 19) +` (6t, 29)` l* = 6u(`!/&)`-Z!D =`6v$) {11 6w = `6x$`3\'(`#Y!` y&`#N,\\"`!b#s + `->& + H`-3%` 6y`1{$`$h%` 6z.1i =`!1#;}1J(`\'7$).6B(`$g%(`3k#` A#\\"#6C\\")`/E$ {` 6$<a 6D=\\\\\\"` <%3c\\\\\\" 3g=\\\\\\"2i: 6E !6F; 6G: 6H` 1*3h:` &\\"l` 2*z`\'l\\": 6I` -)6J-6K: 6L` /)6M: #6N` /(\\\\\\" 1i=\\\\\\"6O://6P.6Q.6R\\\\\\">. T` +# by <1F`\\"G%` v%6S` q*>6T` S$s</1F></a>\\").6U`#c*`\'\\"!`#x.3c\\").3i(\\":2j\\")) {`,(%`%*,`!6V\\"`%I%\\".3j\\")` \\"\'({6W` n!:\\"1v\\", ` 5!6X:3m, ` >%` /\\"3n, 3o:1r, 6Y:1d, `,I!:`&X&`!1\\"`)L#` (!6Z = 20;`!j)-` :#-2k 15\\").2l(\\"` J!`!g$` V++ \\"%\\");}})` c$1K).3p`\'70` =$3q() > 1L`(+\'#1k`!&#`!C#{71:\\"72\\"})`*j%` 0?-1L` N#`!b&` A,73`!d*` A$1g, 3r\\").`$=\\"e({`!v%:\\"` x!, 74);1f `$G!;`!#\'.76 , .77-n\\").3s({1v`$c#2m:\\"s\\"` P)78` U\'s` B:n` O-`!0!w` 7;w` 79` 8;e` 7a` n;` 7b` l;` 7c` 7d` `H#2n`(9!1h > 15 > 1h, ` \\"2 > 15 > 1h, ` \\"<` @\'.1k-7e` T+` \\"2` y(` \\"<` )&\\").7f(\\"`*C!2o(\\"` 1\\"-7g\\"`#$\'` *).1M(\\"a:7h` +!3t(\\"`/C#1G=\\\\\\"7i-7j\\\\\\">&7k;`/0#` t\'`\\"t&15`(:\\"`\\"!#`!X!2q`)H*11 $7m = `+F)`!V\\"1h`!U$` }$` 8\\"3u` 13*` a$.3v(`+0#3w:\\"`7n#, 2r:\\"7o\\", `4/$\\"7p`\'v!.`-Z!7q(2s, `+30`!>\\"` r+`42#` r,});});}` Z+`!],`!0!7r` 7s`\\"+%`!u,`!.!`!4!`%1%7t-7u-7v\\").3y(` ,7w 1h 15`%P&`&0%2t\\").2u` 7x` P%` -5` {(`.v:` ;7y`!I+`%Z*`!f.`\\"Q=11 ` G\\"7z`&`2a\\").2v(\\"1i` j&` N%`%z(`7A#7B-7C .`$$7` <+1h.34-7D`#7E` |5`$;4` B+15` N!`$5:`!P;`#{]`\\"w?`#e~}`$a&1K).7F`,q.7G`*q!`!@&`-d&\\").3B().1k`!v!2n` A\'.7H-3D`!a&`!1$3p`!-*H`(I!S` 4\\"`*a(`!7I` A.` 6%` -*`\\"3\\"`!0\\"Y`!^&`!A*3q();12 (2n.18 > 0) {12 (` W$>`\\"t*+ 75) {` O!`-X#`%A&`\\"b\\"`#0!;} 16 ` 13(<` 7J`&E)` Z)}}`\\"=(7K`\\"A$t` )!3E`$\'(7L-7M 1h\\").7N();` M\\"7O = 1m 7P` 1#3E`2`,7Q) {` K\'.7R(`2H*7S()`$3!i = 0;7T`!a\';}` e%` +*`#i\\"i ==`\\"##` {\\"`$+\\") {` g\\"}` 6\\"2x ` <)[i];c` >!7U();2y(\\"`! *\\", 7V);i++;}11 7W =`(V#`!^%` f&`#a#7X`!7%2x.23(c, 1`&)\\"` =&= \\"<\\") {` x&1d;}` 5->` 8*`)~#`$7Y`#h!`!4.0, c++)`!C\\"c <`!](`\'[#+ 1`#k$`!+\\") {`#/\'`\'0#{`#6(` 5&\\", 28);}` >$c = 1`%o#`$4#\\"\\";}`!t#.1w.7Z`&u%` /$` 1!`*P#.2z`&+#` ;#, {3H:\\"81\\", ` R!:`&q&a, b, c, d, e) {`-C#` ])[`!,*3H]` I+;}, 83` ]>d * (b /= e) * b + c` \\\\$`!e#` C>-` W,(b - 2)` a(3I` M>12 (` 13# / 2) <`% !`!b%/ 2`!13!`!13%`!5\'` 6\\"(--b`!5\'- 1`!6+85`\\"86`\\"i.` >H(b = b / e`!M\\"` h&`!P,` V?`\\"88`\\"z,`\\"%(b -= 2`!?(`$@,89`\\"8a`%38` J@`&$#`\\"8b* b`$b/` \\\\?`\\"8c`&(7`#*-`!O\\"`#-.1t`\\"cX`#/0` 8d`#%8`&8e` a<`\\"8f`&8F`&8g`%8h.8i(`\\"W\\"* (` -!3J`!m!) + d`#H+` 8j` s%8k` b6`#B*`!8l`\\"m#`!t%` p$*`$^\\"`,8m` [>b == 0 ? c :`!z&8n(2, 10`&V#`%13#` u)1x` 8o` ~!+ d`! #(-` })-`!&!`\\"%#`&3K` m;12 (`\\"&\\"`!/&c;}` .%`!E\'`!B!` 5\\"`&k>`\\"[0`\\"`\'`\'%,`\\"\\"0--b)`\'\\"/8p`/|?`-)#`&4\\"8q(1 -`*c)`%).1x` 8r`\')&` n\'`*f,`1-/` 13:`#::`\'=,`!2%`*7!`\\"!(`#K,`!Y-`*u%`%^8s`8t f = 1.8u;11 g = 0` %!h = d;`%{7`#{%==`\\"4(`&2\'!g) {g =`*e!0.3` 0\\"h <`#o\\"3L(d)) {`!%\\"`!G$g / 4;} 16`![&g / (`&g%3J)` #$8v(d / h)`1A\'(h`\'#4=`\'7!`,@\'(b *`%*!f) *`\'i&`,O!g`*@.`\\"U~`\\"U~`# S`#D,`,M#`##G`8w,`,s\\"`\\"Q~`)B\'=`(P!`#4? * 1.5`\\"[~`!s\\"`*v*0.5 *`#13-`&8x`+B)`$8y` 8z* 0.5`$`.8A`$8B, f`-Z#f == 8C) {`$t(`-1&`3x\\"`/c$ * ((f`-\'\\"* b`!T\\"`)R*` 8D`/~/`!6,+`!@\\"`4@/` i``4 B`8E!`!T!(f *= 1.8G`!O#`\\"|*`8H,`0\\\\(` 8I`\\">#`4T,8J`3F@- 1J.1w.`$H$` \\\\!(a,`#\\\\!b, 0` S$`$i+` i<`-o)< 0.8K` \\"\\"5`!B(* 7.8L`#2%`!)!`)z\\"`)I$0.8M` \\"\\"3` T*(` Z%`#>\\"0.8N` \\"\\"`#3$0.7`#G!` p/8O` \\"\\"`$n)` 8P` \\"\\"`$Q#+ 0.93` v+` K:9`!]*6` ^\'84` a&`\'B)`#`@b <`\'\\"$`!9$`%\'.`%q$` ]! * 2`%-\'`+O$`\'\\"&`%Z;` \\\\! - e` R/d` c(});(`!r\') {` %%b` d!`!i&3M a == \\"` >$\\" ? a.3N(b) : a;}` X%c` k!31 ((a = a.8Q)`\\"v#` k!2b`!#\'8R;}`\\"G$1r` p\'d(b, c) {1y.$8S = a(b);` 0!8T = c` +\\"3D =` v\\"` /!8U();}d.8V = {2u`$m\'`3l#c = ` U!8W` R$12 (c &&` 3\\"`! #` I#`!*!8X.1z();d.1M(\\".3s-3P\\")[`!e(.1g ? \\"1g\\" : \\"2f\\"](c);d[0].8Y = \\"` c!\\";d.8Z().2l({1k:0, 2A:0, 3h:\\"2j\\", 2i:\\"3Q\\"}).90(`$($.3r);11 e`$[!2z({},`\\"1\\"`#s$.3B(), {1N:` 2)[0]` ;#91, 2r` -4H` 9!}`!3\\"f = `\\"T!` T)g` (*` L\\", h = b(`#C)2m`!b+[0]` y\\"i;1O (h.1Z(0)) {1Q \\"n\\":i = `#L!e.1k + e.`!x\\" +` m\\"`!!$`!D\\"`#o#e.2A` I!`\\"k!`92!- f / 2};2B;` }\\"s` r-- g -` 94`!c8` P\\"g / 2` k*- f`!*2` o*w` 95`!l&`#*1` {$3S:;}12 (h.18 =`43!`+4!`$F%1)`,.!w\\") {i` \\"= `\\"97`0\\"%` +<f +` J!}d`(o!i).2o(`)1\\"-\\" + h`*$-98\\")`)99` 8\\" ` ?\'` `\\"`&Q&`+J!`\\"l)` ]%) {d`!;&`\'X+` =%`\'V/)`#@\\"` C)9a` k\\"3v`+0$3U:0`*n-`+7*` \'!9b\\"}).9c` R&`$g*` /\\"})`#n%`#H\\"{` 9d, ` D<}}, 9e`3e(`%G#`\\"(0`.O&`\\"=$3V`2H\') {a` X!)`-z%;`!c\'` X\'` 5&}, `9f$`40.a`/j$`#y$`$l!a.2v(\\"9g\\") ||`3G%` 3#9h-` ;$!= \\"9i\\") {` 9j,` W%` o\'\\"\\"`!f$A` /(`!t!`1p$`!f/, b`!l,,`2G&`#U#`3\'-` T#` 7-`$0!`\\"=\\"c.`!=!`)a!`\\"\'\' = b`!w\\"` 5(`!g\\" ? `\\";, :` a$`$6%` 9k`\\"3$` ~$` 5#.3N(b`/u!}a = (\\"\\" + a).45(/(^\\\\s*|\\\\s*$)/, \\"\\");1f a || c.9l;}, 1z`&U.!`#9\\"1z`&X$$1z = a(\\"<17 `)b!=\\\\`*h\\"\\\\\\"></17>\\").1g` 40`+ \\"` A%` ./3P` `\'`$=\\"$1z.1B`,F$9m\\"`9n}`\\"@#` Q%;}, 9o`(z/`\\"?#`4M\'9p`).&3y(`!D$` C# = 2D` /\\"`%b#` ,$}}, 9q`&k,` G!` 3\\"d = 1d;}`,:!` +=9r` H!9s` 3\\"` 69`\\"4\\"` )#;}};a.9t`/S\\" = ` P&b) {` %%e(c`(]#e = a`#p\\"c,`/l#\\"`/M\\"!e) {e = 1m d(c, ` q&.`\\"y#O`\\"m\\"(c, b));` Y-, e`$B&e;}`!9%f`+r(e`,j\\";a.9u`1<!1t\\"`!E!b.9v == 0`+W!2u(`-,&a`*5(9w`-g,`,q\\"` w(` ~\\"` d)}, `!&%);}`!h&g`!N@9x`!f)1x`!j&`&:#`!l$`!:9y`!b\\"` ]$`!^&1x);}`3+!b ==`&L\\") {`(6(`(l\'\\"`+9z`,|+11`-W&` O*12 `%y!c[b](`);*;}b`&*!2z({}`%f)46, b`&:#b.2F`)7%2q`\\"\\\\*`#^$});`\\"9\\".9A`1&!9B`!f$h`.x!47 ? \\"2F`.[!\\"2I\\", i` 9!` V$== \\"`#[!`/1!9C` M!48\\", j` 3<9D` }$9E\\"`*![h](i, f)[h](j, g`\\"q,`)T\'`\\"h% = {`-\\\\!9F:2D, `&[#:0` $#1x:0, 1v:`+!!, `/S$:\\"\\", 2m:\\"n\\", 1g` >$2F` I%9G` c!3U:0.8, `1\'!:`2!#, `\\"L#:`\\"I#`!f)9H`.<$`+P)) {a(\\"` >\\"\\")`$W/11`4G!`*z#1y`*|$`/^%`%M$ || !c(b)` q!`%=!.49`\'r\\")`#7*`+{*`-%*, c`\'~&a.9I ?`&v*c, a(b)` 7%()) : c` z*9J`\\"F,` t$`!`#`#[\\"().1k > a(2b).9K() + a(1K).2r() / 2 ? \\"s`&-!n\\"`!,.9L` 9M`!*9N`!1+1N`!5&`\'K\\"w`!,/9O`#9P`% -d = {9Q:c[0], 4a:c.18 > 1 ? c[1] :`2O\\"},`1E\\"`\\"9R, f` ,1`\\"+%b, g` =!`+/\\"12 (g`$$*< e) {d.`%c!`#13!` 6+`#4!< f` A!4a =`\\"e\\"`.m!`#!-+`!36- ` c.b` j\'e` d-`%>%` b0`\\"^\\"` h)`\\")\\"` n\\"`\\")\\"s\\"`+b%` .!+ (`!*!? ` \\"!: \\"\\");};};})(1J);`)Z\'d` f!3j`$|)h, k`2S\'d(h),`0;!d`(\\\\(` S(`/c\'k)`$v\\"c.4c, o`3)!9S\\" 1t `\\"h\\" ||` ##.D`\\"c#9T && `\\"s$ 9U ` 8), s = o ? \\"` x!1R`\'N!4d\\", l = \\"9V\\"`3+!c.2K`\\"F!, m`!e!2L`9W\\"0 < c.4e, p = \\"1v` X$9X` Z\\"r = \\"\\" !` 2\\"9Y`\'6\\"{};d`-:\\"h, \\"`#\\"&\\", a);` =!2M:`.**` u$9Z =`(F\\";a.a0`#U\\"`#?!a1;` D\'2P`.L!` ?(;a.4f`\\"0!==` /, ||` \\",` ?\\"4g;a.a2`!5\\"` &#.23(0,` ()a3(\\" \\"));a.`\\"M!s`%!` ;&`\\"[!` t\'` :!` |/` ?%a4`\\"7!` h\\"`+O#;a.a5`3O!0 <`! \\"4h)` <$\\"` N!`$G- && (` $(= \\"4i\\");a.4j = l`&/\\"p`&+!a6\\";a.a7`4b!};a.a8`3 !`$K#a9`1]$!c.4k && !p && c.4l`!E!`3\'1`\'s$.aa`2S\\"(\\"17\\"`)H#[\\"ab\\", \\"ac` 3&\\", \\"ad` #+O` 3+ae` %(], d;27 (d 1t`/v!12 (b.3g[c[d]]`\'t!2Q 0`\'8!4m = c[d].45(\\"` v+\\").af(`#f\'\\"-\\" + ` 13\\"+ \\"-`#?!ag\\";`-##1d;}`-0$`#f\\"})();`):%ah`&4%&& `&6#` **`%h&` +-`%w$`+}!` ,1`!\'\'`%:\\"C` <#`!(#` &+`!\\"&` +*` y,` /+);c.3o` s#`\'}#ai`%j*`\\"n#1S.aj(` %\\"` [!()) - 0.5;}), `)!\'.4n().3t` x%`)y!2R();`#A!f`,z\\".4o`$S!` $\\"\\"2M\\");`\\"%4p` J\\"` &&` L%`.R\'` >%` &(` >\'4q`\\"T!1`)~!`*ak`#<%|| c.4r` W#)`#V\\"`3Z&2I(\\"al\\",`2J\'b) {b = b.am;12 (!`.e(&& (b`!D!39 || ` %#7)` S$` 4$? a.1T(\\"1s\\") :` H%` 1,1I` <!`+7$4s`!3!e(b, c.4t`!h!);}});c.4u && a`\\"4#` ,&`\\"2*, g) {b.an`4L\\"();11 d = g < 0`!c5`!^/`!Z+d`!ao);` -#1U`%*\\"` &%`%\\"\'`&P\\"2T`.t#` `#aq`)}\\"a.3u`\'e*a` A\\"();}`\\">(` 5!`.k(`2C!1e()`\'{!0 < c.4v ? 2y(` D\\",` 5(`\\"Y\\"` [\\");`/A!c.ar`)t!f` %\\"();(!p || `/Z#4w`&13#1K`&\\\\$as 48\\", f.` +\\");`!C\'`\\"))c.at(a`\\"L!2s` #!`)Q!:{`#G!:`\\"W+` 7! =`-s\\"`\'@\'2P =`+%\\"2U(a.4x / a.1n`3z!` 3\\"1V`4 !` =(;`,\'%au(e + \\"a`/l!-`3z\\").1o` z&1V).1q` 65` n&4d`\\"[\'`)a!`\'-2`30!(1y), g`*%!4y();!d(c`\\"f\\"4z).1B(\\"1C`!!!r\\")`*7*!b.av`!X\\"`!S#\\"`$]!(a`,C&`\\"a(`\\"x!< g ? `(K\\" : `(>\\", `(6*g`(3-,`*O\\",`$?!,`$E!)`(S!}}, `-x&`$aw`4A+?`.C/M` >!(`+Z!` ,-ay`(\\\\\\"` &\'` y*`#V$1, g;`3C%az`#u!\\"<4B 1G=\\\\\\"\\" + `$t!` F#-2k ` -$(\\"aA\\"`-N!`aB)?` L&` C!s`#J!` +$p`!\\\\!\\") + \\"\\\\\\"></4B>\\")`/(!1 < a.` ;\\"aC) {27 (11 q = 0; q` 4,; q++) {g = `!7=<2V 2e`\\";#`&~%1o(q).2v(\\"1B`!s\\"`!]$/>`!}!<a>\\" + b + \\"</a>`%X!`#;.`4#$\\"<15` L!g` K\\"15>\\"), b++;}}` P%4D`2h$ ?`2w%` +))` i$` aD`,u\\"` %8;`%e,(` $+`(;\\"(`+\'!`!{.aE(\\"a, 2V\\", s`3f-`)aF` u(`*5#b);`)b\'`+@\'\\") ||`)a,g >`,S+`)>P`)Y\\"`0\\"!`\\"3<\\", \\"`,^! `0?!`/:!`4))a`2!\\"`\\"O,}`)G&`)y\\"`*H,`&l\'= `*W,`#}?.47(`#(~`$ &`#aG`$1+`$%\\") :` (-`$6!)`#cU`\\"I\\"`#aH`#aI(\\".`,aJ`-2!`,q>2V`&`!a`\\"A\\"`*+0` \\"0: a`!\\\\!`#f\\"`!aK`4*4`44$`2X%2P`4&2\\"`!\\"!aL` {(b, c) {`.J- && \\"1q`\\"G\\"b`!r(`,y/`-\'#`-[#a.c` ^!`-a#`-4#) : 1` i!` {*` aM(\\"15\\")`\\"T#`2]!`\\"f)1o(c).aN` =+`-#0`\\"aO` #*!`!Z!`&M(aP`!`!`#6\\"(c, b`3|-`)\\\\%}}, `\'q%4p:{`*a!`3{2d(\\"<u`3b/` X%-2k\\\\\\">`#V\\"` 6.1I\\\\\\" 1i=\\\\\\"#\\\\\\"`#z!c`( !aQ`#t*` aR` aS` S./u`4J!`\'aT(`1c:b`(5!`\\"r(`)*,`\\"L) 15 a`3Y(` h\'`+]#` :[));f` J)`$|$);` a*.2I`.*A`.@\'`-+`-U#? a.1T(`-h&` ))`-i\\";`-`*b`-\\\\.`-b\'`!].`-4W`*v-`\'*\'`#I#aU\\";c`+s$aV`aW!`*/4`!W)`,<%`(i!0` L#`,]\'` A.`-8(b).4E`${(`#2\\"` l+` g*`!!\\"aX`!@/` 13=`$H\\"` o-` aY`*l\\"`$Q!1U`*N=17`*5/aZ\\\\\\"><a>`)H\\"17`)/7` $/`(@*`!J%`(;,`!$%`(b1` b2`).!` D%`.+%.b3 ?` M\'\\" :` \'#1W`\\"H!` Q&`)*b4 (`)=2` ~\\")`($\\"4F`*S\\"b5 = 1d;} 16` B!1W` 3/1r;}`)E&`!Y+`(`b7) {`\\"k\\"`41\'`!&&`&T(`\\":(`\',&`#G\'.2f(c`\\"2!2x`\'J\\"` 4I` Q\\"` ]+` {#` e$4K` i!`\'x!`\\"P!`\'d*` $%b`\\")!j = l ? d - b.` K!b8[0].b9 :` #2X;o` Q#1S.3L(j) <` $&` @. - e) :` (ba` L!`%}!!o || bb < bc(1m bd) - k`&3K, !p`%J\\"4O && (`-be /=`-@%4x && 0 > j ||` +,`,e\'` A!< j`\\"c+/ n + 2 : 1`)f!bf(f + j, \\"4P\\"`,I!`$3%g() {12`*F!`-p-`!O,!`\'s!2D !== j`,p#i = m ? - j : j, l =`!`!i`2:bg(l)`#=!bh >`#bi && 20`$m(i) ||` \\")> n / 2`4*\\"`3Z(l`3T.`!P!` 8(`\\"Q*` @-,`+0!);}h`(Y#bj(\\"`&@!1n\\", b,`+6\\");` bk\\", g` C%f = j`4\'!= d =`#s!;}11 d, e, f, n, j, k, o`,6%h.1q` bl`, .j`,-!`%.% ? j`\'L- : 1`%I!j`(O$.18`$:!`.)%, n`)`#a.h`#F!w, k =`$J-, f = i && m`(O\\"`4?50 :` A$? a.bm - (a.4Q + c` %!1Y) * a.1n` $!` j(` `#`(bn` u&:`\'/!` ]B` a):`!a!(` j#-` /,+ a.2W) * n`3[\\"` &=,`%8!l`$9!`-c/` $-X,`%m!` <1X` =bo, `%\\\\5`\'1,` bp`\'0+`22!`\'C#}, bq`25() {!`&Q(`$<!3i(\\":4R\\"`*\\\\\\"i`-I\\"2R(), p ? f.br`\' \\"`$Q#bs.1N(a.4S`-P!`3`\\"`\'1!bt`-`*)) :`#6!(a.4X.h`! \\"a.h` ?*a.h`.1$4Y\\"` W!(c`!N) &&`!\\\\-, a.1m`%-!`!bu` y\'` 0%` ~*`#Q!` m(`#Q\'b`/M#!l || p`/ #c =`#8!a`)[!`\\"6$;b ? `1a$e({`\\"G\\":`#A%1o`0-*)`\\"g$)}, b) : c`\\"w&` 3=);}}, 2Y`!`+11 g = d(c.2Y).1B(\\"1C` q!r\\")`\'S\\"` m);1O` ^\\"1Q \\"`\\"##\\":g`/B)`/.0`&z!`/A$2B;` ^\\"1e\\":!g.1e`&w#!g.bv && ` 3\\"(` F+4F`!2!`-M#;d`-\\":;}}};`bw) =`.\\\\\'b`(Q!q, h, k`$R$`(,+(`2p)b`2E!q`(<!`(E,` Z#r && h` &#q`#R#`!{!4z`#bx.4f`4W!=== b || b`-a#bz - 1, q`#K)b`#:\\"`#@), k` k!2K`\\"?\\"` ^!`-$\\"1V < b ? \\"1s\\" : \\"1I\\", q` D+` %%, 1S.4Z((b + 1) /`\'A!`\\"R!) - 1 !`!d\\"`.%(&& 0` 3!b`2G!`!7(= b`)%!`\'-\\"`41\\"bA(e + \\"2t-` :!\\").1o(b).1q` *5, b =`!a\\"2U(b`!U);} 16 {1f`\\"a+` [n`$*!;}}`%}(=`$9!;`3e+ b;c.51(a);`.d#`\'=$a`)J!bB`(\\"!k`,m#4h(`)$%);c.bC`(<#f` %\'.`!W\\"();`/G#`!bD;`&bE;c`%|&`!R%` &(`0.$);` K(`)0!c.1R(a),`-X%bF`\\" \\"`\\"|#);12 (p`&<!`-5(`&]().3V(` 13\'52, c.1w`/s\\"` X%b` N\\"3I` 87, a.bG`&6&11 n =`2!!` g%4E(\\":53\\"`.g&`0\'!`4A%;`3A!b = c.4e > a.w ? 2 *` 1#1Y`/w!` %&`\'{\\"(a` T\\" + b) * a.1n` $!`&K\'` F\\"b` v!bH`#k!`)z$`(L#`!{!` 7\\":`1$\\"`!U!`%\\"\\"`*6.`,9- &&`$G-&&`+m$`!%\\"`+e&? m ?`.C!` [!+ a.2W) * n : 0`#*\\"`!/(`%f*`&^$`!%3`-#!`!%30 :`!4(1`!,$`!K)- 1 - b`!bI`-W!` (.`*\\"!bJ(b, \\"\\"`\'F)`&1!`\'A\\"a.4O`1E$`\'k/!`)2#`\'q!`+V(`0 #`\\"u,`4H+}a`*z!bK.bL(\\"bM`!7%bN `!D&1R`*K!` N&` .D,`3b\'`!k!`(M\\"(n);}`(N&` n(`,p#(a.bO`\\"z.`)6(` bP}c.bQ`)+!`-t#` \'\'`*,-);}};` 13$ =` t\'b) {!`&\\"!!i`,:!`\'bR`/Q+`&s)`$[,`*!`%N(bS\\"`*s#`\'J<` ~*`\'`2` o/bT\\")`/;!`%m,;`%];c.54(a);}` W%e` G!s`#$)`&m+`//!4s`$u%1T(`*p\\")` m\\"`/T!` [,bU(`!/%d`!3\\");a.1e`!|(c` c\\"1U`%3\\"` &%`1,$\\"1e`\'Q!`3W*`3W$` L!\\"`!N#1W`\\"\'4`!>$ = bV`!S.` 8\\", c`0)#2T`&F#`!j(bW`!bX`!O#`!]5`\\"/\\"};a.bY`#A*b)`1b\\"d = r`&13!bZ`,{%:`4W$1f r`&G(`%X#1V`/n(` T,`/4I`$=! :`c0&`(U+!r` :\'`(C.1d`!13!`-@!`!I/`1H+` >!`!,=` d\'`)(/` |\'`0{!` h#`!1\\"` [0`$k!};`\'\\\\\'`#t-` M(= b`#f$` p\'b`$:!`*c1`1p\\"` 1++`$[!`\\"\\\\1?` Q$` D-- 1`!g!`+#$`!]*, d, e`%o#f = (`\'{)11 e `!g\\"b`3A\\"4Q + c` %!1Y) * a.1n` $!`+I(`\\"R#-1 *` m+12 (i) {`\\"s$4P`\\"y\\"d`!+#`&d!`.@5`#!\\"m`\\"Y\\"c2 -`!2N`%[\\"` c3` q$: e;}1O (d) {1Q`!o#4Y\\":`\\"!#m ? (a.c`(E%-`$U.a.2W) *`#T$` &=;`!*\'c4`!,%` 1$`0}$`!A(b`%N\\"`!K!` Y&`c6&` @(` =\' : b;3S` }&}})() + \\"c7\\";})();a.c9`,I!(f = l ? \\"` 4!ca(0,\\" + f + \\",0)\\" :` 1*` 2\',0)\\",`&Q!2Q 0`*3!e ? e / cb + \\"s` ]!cc\\",`!o!cd.2l(\\"-\\"`#7!4m + \\"-`!U&-ce`+h!\\", e`2~\\"cf[a.4j] = f;(`\\"!*||`!=$=== e)`+;#`!#)` `\\"`.q\\"4o`*\\\\-12 (p`*p!`0@\\"` R!{1N:\\"1L%\\", \'cg\':\\"2A\\", m`\'0!ch:\\"-` >#ci`!S\\":\\"cj\\"}), \\"ck`+M%`!]!`!!#1o`&&+).55(`.O\'`1l!, c.1w)`2)!cl`1;#` \'\'();} 16`*{\\"g, h;`!4,(a.4X = d(\\"<17 1G=\\\\\\"1C-` 8$\\\\\\"></17>\\")`\\"t\\"3w:\\"2j`\\"cm.cn(a` $$`)5!`$7#)`%W!co`1u\\"= 0` )%`(n\\"` -\\"`+^!(h = d.cp(`#=$).2L(` k!` /\\"`\\".!h` {\\"`%D%4n(`!?\'` Z#));`29,&& !i`# #`!U)2`!P.1`$x%!`$w&`!,&1M(\\"` N\\"\\").49`!e#` ;&`!D+.53()` P\\"().2o(\\"` a#).cq` F*cr` 4;);a.1m`&D!`\\"|\\"c.56, a);g =`+Y)`-:@`cs` 4);l`#G#`.P#`\\"K$h`\'%\\"2s *`.g&` T%`#l!`,e!%`&P#\\"`&<$\\", \\"ct\\").`)c!(`)b\\"), 2y`2!*`\\"Q\'`\'@\\"2i:\\"3Q\\"});a.2R`-q!`\'v$`!a$a.h)`4<\'(g`1b!h`%5$);}`*:+? 1L : 0))`cu#`\\"S%`!m\\"`\\"6A`\'O!`!&*4S`!3%`\\":8`\\"(\'`\\"R+`,{\\"` c)`,v,`\\"r.`+X@`\\"cv;}i ||`-7&`((\\"`\'\\"\\"e + \\"2t-` :!\\")`-cw`\'O%` =/`/13!`\\"K\\"`/X))`-C\\"b =`!1&`(|#, d = c.cx`/O!`26\\"c.57, f` *\\"ax` +!;a.w` d!`$`\\");a.h = b`%a$);a.cy` 5!cz` I\\" - b` R%`(/#cA`!>%` D! + d, a.cB `3X$* ` D$: a.w` ;!cC = f ? f` ,0` l!`!j!` e!> a.w`!/\\"w - d * e) / e` M!` h!<` 1.f) / f :`!T)` c$a.w` ,*, a.4R = 1S.2U` l!/`\\"H$W + d)`\'[!1n = 0 < c` \'\\"&&` \\"$<` b\'?` -$:` +&, a.cD`.{$`!,!4Z(`(r%-` F&) /`!*$+ 1`!:!4g`\\"}!` \\\\(- 1` 7!cE`/`!`\'G!` 5*? 0`\\"\\\\3`\\"8\'2 * d)`)q#`!D$`#R\\"`*p!`\\"a&` 4,`+/#`$W&`$k!`\\">*` J#`!y)`/3%);`*1\'` 6!` f\\"- `&u(`(O!cF`(G)b, d`+3*`)v!(b`$.!`/e)`/T\\"`/w)= 1) : b <`!N!` 0(&& 0`3!&` J,-=`$/#`4*#cG`\\"1\\"`*Z(;12 (c`.-!cH`0!a.cI` 1\\"s) {12 (\\"1q`,&\\"d`1D#`+~!`#>(>`4\'#` g\\".18) {f` *(`\\"\\"` i\\");} 16 ` |!`,a\\"` e;`#2!` q/i &&`\\"t,>`$i$`\\"cJ`\\"q,`#/#`!cK`!V#`%\\\\$);}}c.2K`%$!`#5#f` %)` T$`.+\\"1q`!4\\"`%P+e`.0#f = d(b`&I\\"`2%!= 1;`&^0;l && m ? 2Q`%@#e`+?!`.o#`/k\\"` I#e).54(f)`*N!`37&cL` 3\\"` cM).51` Q.ap` [#`\'v%(e, `$v#` \\\\$`\\"5!c.56 + \\":cN(`4C\\")\\", a` H!cO();c.cP(a`#3\\"`#t\\"`#)/`#2#e = cQ(b)`!m(4y(d(b)`(13!`#O%-`#?5` [\'d(b,` b%)`!=#() : `#t%`#`*`%P!` <(` 3(b` 0&`3R%` &!`#(\'`&:#`\\"[W` \\\\\\"`#1#f.2M`&W!d.1C` p!r.46 = {4c:\\"1C-\\", `!&$:\\"`!>$> 15\\", `(A#cR:\\"1v\\", 1w:\\"4i\\", `\'r%:\\"cS\\", 2L:1r` ^\'cT:1d, 4w` @$cV:0, `!D\\"2T` G$` ($52:3m` m\'` /\\"3n, 4v:0, cW`!A%4t`!o\\"` u\\"` -#cY` @$4l` :#cZ` %#4k` >$`+*&` 7#`*13(` v$d0:\\"d1\\", 1s` /\\"d2\\", 4q` N#4r` /$`!*#4u`\\"$)1U` $)`!*#4K\\", 1e` +#1W\\"`!o%4D`*,$:\\"\\", `/u*` .!2Y` $!d3` C\\"`4N%:0` \'\\"1Y:0, 57` \'!ax` \\"&d4`$r!d5:`*\'&) {}, `+d\\"` &-`,^!` %-1R` 8.d6` $.`(6#` )+`(8!n`(5\'`+U)h) {h = h || {}`3*!\\"d7`1`\\"3M h) {1f 1y.2q(` |)11 a`*,!1y), c`+v!1M(h`*9&? ` \\"\': `)6*);1`!0!c`2N# ? (c.55(d8), h.`#O! &&` #$(a`-9!`/V#=== a.1B(`*M!`\\"N\\"\\") && 1m `*~(`!e!, h);});}11 k`!w&` Q/;1O`#0\\"1Q \\"1e\\":k.1e();2B;` 4#`&j!:k.` $!` .+1s\\":k`!H!A`*2!e(k.1T(` ;\\"), 1d` i+d9\\":` \\"&`(!` da` L!` \\\\+`-]#:\\"db`$~* && ` b*h` V$}};})(1J);$.dc();"))',62,819,'|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||var|if|_||li|else|div|length|||||true|play|return|html|ul|href|jj|top||new|move|eq||add|false|next|in||fade|easing|Out|this|tip||data|flex|||span|class||prev|jQuery|window|100|find|width|switch||case|end|Math|getTarget|Play|Item|lay||Margin|charAt||charCodeAt||substr|num|||for||||document|feed||src|text|||display|hidden|nav|css|gravity|main|addClass||each|height|200|active|show|attr||Text|setTimeout|extend|left|break||null||liv|||bind||dire|reverse|init|||To|void|doMath||how|floor|img|cloneOffset||sync|function||while|loophalaman||posts|max|||u1||root||ed||||style|visibility|is|flexslider|||7000|600|randomize|scroll|Top|body|tipsy|append|hover|stop|overflow||hide|||offset||enabled|LIs|||def|In|PI|G1|abs|typeof|call||inner|block||default||opacity|fadeOut|||||00|||||replace|defaults|live|focus|remov|ew||namespace|click|itemWidth|atEnd|last|ync|swing|prop|video|useCSS|pfx|empty|setup|Nav|keyboard|multipleK|flexA|pauseOnA|mousewheel|initDelay|smoothHeight|currentSlide|index|For|0z|ol||sC|filter|aus|||Q8||ause||||transitions|setTouch|itemW|visible|computedW|||||viewport|tal|ceil||before|Speed|first|after|fadeIn|selector|minItems|eval|3104|location|banyakdata|nomerkiri|parseInt|mulai|maksimal|akhir|pages|Page|of|page|ious|H1|search|label|results|ost|l6|PA|onclick|redirectpage|rP|x2|UV|current|1I1|Yr|Ug|ZD|i0|O4next|ZM|pageArea|getElementsByName|Area|blogPag|ById|blog|pager|innerHTML|pagenavi|hitungtotaldata|openS|thisUrl|indexOf|updated|substring|o3|z4|PageNo|write|script|0j|feeds|summary|alt|json||callback|1_|iG||0v|numberpage|jsonstart|nBody|g5Tag|head|ewInclude|create|type|java|setAttribute|n6|finddatepos|Body|appendChild|post|entry|timestamp1|published|923|encodeURIComponent|0D|alamat|0x|n1|Mblocation||ready|copyright|id|inline|important|position|relativ|9999|font|size|12px|color|CCCCCC|http|www|soratemplates|com|D2122|Sora|insertAfter|u9|anim|showSpeed|pauseOnHover|_control_width|z5this|bottom|15px|lick|800||ttip|tooltip|ooldown|A2e|B1|v2|t2s|VQs|menu|parent|list|fir|sub|indicator|raquo||sublist|06|auto|no|Down|Up|dK|cat|tabs|wrap|0header|L1wrap|5remove|Tab|0N6|tabbed|widget|taps|zJ|load|hedaerH|fixed|T6|Q6|createTicker|breaking|news|children|Items|Array|el|push|tml|rot|typetext|5000|isInTag|hisChar|P8|jswing||easeOutQuad||easeInQuad||Cubic|DO||ZH|Quart|TS|y4|eL|HF|A5|qP|P6Sine|SDMath|cos|XB|sin|NF|V0Expo|pow|XGe|Cir|qrt|VB|0Elast|2j9var|70158|asin|0m|lT|O2|BP|Back|T4|undefined|Nl|0X||525|0f|F7|Bounce|3636363636|5625|727272727|5454545454|909090909|o0818181818|parentNode|rue|element|options|fixTitle|prototype|get|his|className|remove|prependTo|Width|0w||7ae|HQ||m315|arrow|U2|fad|le|animate|Z0|hid|0Q|title|original|string|03|m3|fallback|pointee|2U0|validat|parentNo|enab|fals|toggleE|fn|hoverStat|delayIn|setTimeo|out|Iout|y0b|trigger|manual|mouseenter|lea|lur|Name|offse|re|metadata|autoNS|scrollTop|WE|vDleft|1Left|Bound|E8|ns|y5b|ntouchstart|Touch|instanceof|vertical|0S|anima|sNavFor|ng|currentSlid|At|containerSelector|earch|unt|syncExis|marginLeft|arg|manualPaus|transi|createE|perspectiveProperty|WebkitP|Moz|ms|toLowerCase|form|controlsC|sort|round|r1|keyup|keyCode|preventD|U0||Hov|touc|resize|start|removeClass|has|j3||Paging|NavScaffold|thumbnails|0O|Count|y0|delegate|jC|g1|MZ|f9d|1li|J6|updat|c3find|closest|01|ength|Tex|M4next|Q0next|K2|sabled|onLoop|0G|las|J7|auseplay||pI|GD|slideshow|Eif|manualPause||hb|es|pageY|EY|500|Number|Date|c0j|setProps|KcanAdvance|550|v1|EventListener|18end|k0|limit|Z6|0Y|07|resiz|smoothHeigh|slides|gingCount|R4|asNav|0p|G2a||count|Class|Exists|control|_e|x9last|ionLoop|wrapup|limi|H4|etProps|ainer|unbind|webkitT|End|args|_9|smoothH|r4|jumpEnd|Start|clearInterval|set|tru|OB|canAdvanc|pagingC|0L|P4|imit|i4|uch||0C|px||transition|late3d|1000|0s|ntainer|dur|rgs|float|Right|po|relative|ini|moothHeight|B4|appendTo|lone|makeArray|pre|la|2R0|absolute|0W|O6|M0|itemM|boxPadding|outerW|itemT|minW|axW|paging|imi|update|ngTo|rolNav|manualC|k3|Z1|prepend|Q7e|not|etup|added|isNaN|on|horizontal|Loop||startAt|randomiz||Hover|touch|revText|Previous|Next|asNavFo|ove|tart|dde|object|400|rev|O8|number|noConflict'.split('|'),0,{})) //]]></script> <script src='https://apis.google.com/js/plusone.js' type='text/javascript'></script> <script type="text/javascript" src="https://www.blogger.com/static/v1/widgets/1109080293-widgets.js"></script> <script type='text/javascript'> window['__wavt'] = 'AOuZoY7YhEUJLkr_YJII7fp07YVLjipGnQ:1532310889247';_WidgetManager._Init('//www.blogger.com/rearrange?blogID\x3d6347223943310836150','//i-thuthuat.blogspot.com/2012/11/tu-hoc-seo-bai-1-toi-uu-hoa-cac-phu-hop.html','6347223943310836150'); _WidgetManager._SetDataContext([{'name': 'blog', 'data': {'blogId': '6347223943310836150', 'title': 'Thủ thuật internet', 'url': 'http://i-thuthuat.blogspot.com/2012/11/tu-hoc-seo-bai-1-toi-uu-hoa-cac-phu-hop.html', 'canonicalUrl': 'http://i-thuthuat.blogspot.com/2012/11/tu-hoc-seo-bai-1-toi-uu-hoa-cac-phu-hop.html', 'homepageUrl': 'http://i-thuthuat.blogspot.com/', 'searchUrl': 'http://i-thuthuat.blogspot.com/search', 'canonicalHomepageUrl': 'http://i-thuthuat.blogspot.com/', 'blogspotFaviconUrl': 'http://i-thuthuat.blogspot.com/favicon.ico', 'bloggerUrl': 'https://www.blogger.com', 'hasCustomDomain': false, 'httpsEnabled': true, 'enabledCommentProfileImages': true, 'gPlusViewType': 'FILTERED_POSTMOD', 'adultContent': false, 'analyticsAccountNumber': '', 'encoding': 'UTF-8', 'locale': 'en', 'localeUnderscoreDelimited': 'en', 'languageDirection': 'ltr', 'isPrivate': false, 'isMobile': false, 'isMobileRequest': false, 'mobileClass': '', 'isPrivateBlog': false, 'feedLinks': '\x3clink rel\x3d\x22alternate\x22 type\x3d\x22application/atom+xml\x22 title\x3d\x22Thủ thuật internet - Atom\x22 href\x3d\x22http://i-thuthuat.blogspot.com/feeds/posts/default\x22 /\x3e\n\x3clink rel\x3d\x22alternate\x22 type\x3d\x22application/rss+xml\x22 title\x3d\x22Thủ thuật internet - RSS\x22 href\x3d\x22http://i-thuthuat.blogspot.com/feeds/posts/default?alt\x3drss\x22 /\x3e\n\x3clink rel\x3d\x22service.post\x22 type\x3d\x22application/atom+xml\x22 title\x3d\x22Thủ thuật internet - Atom\x22 href\x3d\x22https://www.blogger.com/feeds/6347223943310836150/posts/default\x22 /\x3e\n\n\x3clink rel\x3d\x22alternate\x22 type\x3d\x22application/atom+xml\x22 title\x3d\x22Thủ thuật internet - Atom\x22 href\x3d\x22http://i-thuthuat.blogspot.com/feeds/1331465377549416567/comments/default\x22 /\x3e\n', 'meTag': '', 'openIdOpTag': '', 'adsenseClientId': 'pub-2074780993245055', 'adsenseHostId': 'ca-host-pub-1556223355139109', 'adsenseHasAds': true, 'view': '', 'dynamicViewsCommentsSrc': '//www.blogblog.com/dynamicviews/4224c15c4e7c9321/js/comments.js', 'dynamicViewsScriptSrc': '//www.blogblog.com/dynamicviews/0daedfa7a0904597', 'plusOneApiSrc': 'https://apis.google.com/js/plusone.js', 'sharing': {'platforms': [{'name': 'Get link', 'key': 'link', 'shareMessage': 'Get link', 'target': ''}, {'name': 'Facebook', 'key': 'facebook', 'shareMessage': 'Share to Facebook', 'target': 'facebook'}, {'name': 'BlogThis!', 'key': 'blogThis', 'shareMessage': 'BlogThis!', 'target': 'blog'}, {'name': 'Twitter', 'key': 'twitter', 'shareMessage': 'Share to Twitter', 'target': 'twitter'}, {'name': 'Pinterest', 'key': 'pinterest', 'shareMessage': 'Share to Pinterest', 'target': 'pinterest'}, {'name': 'Google+', 'key': 'googlePlus', 'shareMessage': 'Share to Google+', 'target': 'googleplus'}, {'name': 'Email', 'key': 'email', 'shareMessage': 'Email', 'target': 'email'}], 'googlePlusShareButtonWidth': 300, 'googlePlusBootstrap': '\x3cscript type\x3d\x22text/javascript\x22\x3ewindow.___gcfg \x3d {\x27lang\x27: \x27en\x27};\x3c/script\x3e'}, 'hasCustomJumpLinkMessage': false, 'jumpLinkMessage': 'Read more', 'pageType': 'item', 'postId': '1331465377549416567', 'postImageThumbnailUrl': 'http://4.bp.blogspot.com/-kLI0hoRwYtE/UKfK3zFKI-I/AAAAAAAAB3U/O27JTGC4eKU/s72-c/toi-uu-web-Google-SEO.jpg', 'postImageUrl': 'http://4.bp.blogspot.com/-kLI0hoRwYtE/UKfK3zFKI-I/AAAAAAAAB3U/O27JTGC4eKU/s320/toi-uu-web-Google-SEO.jpg', 'pageName': 'Tự học SEO bài 1 - Tối ưu hóa các thẻ phù hợp công cụ tìm kiếm của Google', 'pageTitle': 'Thủ thuật internet: Tự học SEO bài 1 - Tối ưu hóa các thẻ phù hợp công cụ tìm kiếm của Google'}}, {'name': 'features', 'data': {'cmt_anon_warn': 'false', 'lazy_images': 'false', 'poll_static': 'true', 'sharing_get_link_dialog': 'true', 'sharing_native': 'false'}}, {'name': 'messages', 'data': {'edit': 'Edit', 'linkCopiedToClipboard': 'Link copied to clipboard!', 'ok': 'Ok', 'postLink': 'Post Link'}}, {'name': 'template', 'data': {'name': 'custom', 'localizedName': 'Custom', 'isResponsive': false, 'isAlternateRendering': false, 'isCustom': true}}, {'name': 'view', 'data': {'classic': {'name': 'classic', 'url': '?view\x3dclassic'}, 'flipcard': {'name': 'flipcard', 'url': '?view\x3dflipcard'}, 'magazine': {'name': 'magazine', 'url': '?view\x3dmagazine'}, 'mosaic': {'name': 'mosaic', 'url': '?view\x3dmosaic'}, 'sidebar': {'name': 'sidebar', 'url': '?view\x3dsidebar'}, 'snapshot': {'name': 'snapshot', 'url': '?view\x3dsnapshot'}, 'timeslide': {'name': 'timeslide', 'url': '?view\x3dtimeslide'}, 'isMobile': false, 'title': 'Tự học SEO bài 1 - Tối ưu hóa các thẻ phù hợp công cụ tìm kiếm của Google', 'description': 'iThuthuat - Ở bài viết SEO là gì - Hiểu đúng để có hướng đi đúng  mình có nói sẽ trình bày những gì mình biết về SEO để chia sẻ kinh nghiệ...', 'featuredImage': 'http://4.bp.blogspot.com/-kLI0hoRwYtE/UKfK3zFKI-I/AAAAAAAAB3U/O27JTGC4eKU/s320/toi-uu-web-Google-SEO.jpg', 'url': 'http://i-thuthuat.blogspot.com/2012/11/tu-hoc-seo-bai-1-toi-uu-hoa-cac-phu-hop.html', 'type': 'item', 'isSingleItem': true, 'isMultipleItems': false, 'isError': false, 'isPage': false, 'isPost': true, 'isHomepage': false, 'isArchive': false, 'isLabelSearch': false, 'postId': 1331465377549416567}}]); _WidgetManager._RegisterWidget('_HeaderView', new _WidgetInfo('Header1', 'header', null, document.getElementById('Header1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_BlogView', new _WidgetInfo('Blog1', 'main', null, document.getElementById('Blog1'), {'cmtInteractionsEnabled': false, 'useNgc': false, 'lightboxEnabled': true, 'lightboxModuleUrl': 'https://www.blogger.com/static/v1/jsbin/1679405357-lbx.js', 'lightboxCssUrl': 'https://www.blogger.com/static/v1/v-css/368954415-lightbox_bundle.css'}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_PlusOneView', new _WidgetInfo('PlusOne1', 'side-mid', null, document.getElementById('PlusOne1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_AdSenseView', new _WidgetInfo('AdSense2', 'side-mid', null, document.getElementById('AdSense2'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_AdSenseView', new _WidgetInfo('AdSense1', 'side-mid', null, document.getElementById('AdSense1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_AttributionView', new _WidgetInfo('Attribution1', 'side-mid', null, document.getElementById('Attribution1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_PopularPostsView', new _WidgetInfo('PopularPosts1', 'sidebar', null, document.getElementById('PopularPosts1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_LabelView', new _WidgetInfo('Label1', 'sidebar', null, document.getElementById('Label1'), {}, 'displayModeFull')); </script> </body> </html>