HTML - Cấu trúc cơ bản của mọi trang Web

iThuthuat -
Các Website khác nhau, tẻ nhạt hay sinh động, vô nghĩa hoặc rất cần thiết, nhưng tất cả đều có cùng một cấu trúc cơ sở, nên đa số các trình duyệt đang chạy trên hầu hết các kiểu máy tính đều có thể hiển thị thành công hầu hết các trang Web.
Các tập tin HTML luôn bắt đầu bằng thẻ . Thẻ này không làm gì khác ngoài nhiệm vụ báo cho trình duyệt Web biết rằng nó đang đọc một tài liệu có chứa các mã HTML. Tương tự, dòng cuối trong tài liệu của bạn luôn luôn là thẻ
cau truc co ban cua web

Chi tiết kế tiếp trong catalog thẻ HTML dùng để chia tài liệu thành hai phần: đầu và thân. Phần đầu giống như lời giới thiệu cho trang. Các trình duyệt Web dùng phần đầu này để thu nhặt các loại thông tin khác nhau về trang. Để xác định phần đầu, bạn đưa thêm thẻ và thẻ vào ngay sau thẻ . Mặc dù bạn có thể đặt một số chi tiết bên trong phạm vi phần đầu này, nhưng phổ biến nhất là tên trang. Nếu có ai đó xem trang này trong browser, thì tên trang sẽ xuất hiện trong dải tên của cửa sổ browser. Để xác định tên trang, bạn đặt đoạn văn bản tên đó giữa các thẻ . Ví dụ nếu bạn muốn tên trang của mình là Trang Web của tôi
Page, bạn đưa nó vào như sau:
Trang Web của tôi
Phần thân là nơi bạn nhập vào các văn bản sẽ xuất hiện trên trang Web lẫn các thẻ khác quy định dáng vẻ của trang. Để xác định phần thân, bạn đặt các thẻ và sau phần đầu (dưới
).
Các thẻ sau đây xác định cấu trúc cơ bản của mọi trang Web:tên trang <TITLE> Các thẻ tiêu đề khác<br /></HEAD><br /><BODY><br />Văn bản và các thẻ của trang Web<br /></BODY><br /></HTML><br /></code><br />Cấu trúc này là dùng cho tất cả mọi trang Web, khi các bạn thiết kế Web động hay tĩnh cũng đều dùng những dạng chung này.<br />Bài viết sau mình gửi tới các bạn những thẻ HTML thông dụng và dùng nhiều trong các thiết kế Web<br /><br /></div> <br/> </div> <div class='clear'></div> <div class='post-footer'> <span class='post-author'> Posted by <span>Nguyen Dung</span> </span> <span class='post-icons'> <span class='item-control blog-admin pid-1910879698'> <a href='https://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=6347223943310836150&postID=8908774607519645037&from=pencil' title='Edit Post'> <img alt='' class='icon-action' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='post-share-buttons goog-inline-block'> <a class='goog-inline-block share-button sb-email' href='https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6347223943310836150&postID=8908774607519645037&target=email' target='_blank' title='Email This'><span class='share-button-link-text'>Email This</span></a><a class='goog-inline-block share-button sb-blog' href='https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6347223943310836150&postID=8908774607519645037&target=blog' onclick='window.open(this.href, "_blank", "height=270,width=475"); return false;' target='_blank' title='BlogThis!'><span class='share-button-link-text'>BlogThis!</span></a><a class='goog-inline-block share-button sb-twitter' href='https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6347223943310836150&postID=8908774607519645037&target=twitter' target='_blank' title='Share to Twitter'><span class='share-button-link-text'>Share to Twitter</span></a><a class='goog-inline-block share-button sb-facebook' href='https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6347223943310836150&postID=8908774607519645037&target=facebook' onclick='window.open(this.href, "_blank", "height=430,width=640"); return false;' target='_blank' title='Share to Facebook'><span class='share-button-link-text'>Share to Facebook</span></a><a class='goog-inline-block share-button sb-pinterest' href='https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6347223943310836150&postID=8908774607519645037&target=pinterest' target='_blank' title='Share to Pinterest'><span class='share-button-link-text'>Share to Pinterest</span></a><div class='goog-inline-block google-plus-share-container'><g:plusone source='blogger:blog:plusone' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2012/11/html-cau-truc-co-ban-cua-moi-trang-web.html' size='medium' width='300' annotation='inline'/></div> </div> <div class='post-labels'> Labels: <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/html-css' rel='tag'>html-css</a> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Source%20code' rel='tag'>Source code</a> </div> <div id='related-posts'> <script type='text/javascript'>//<![CDATA[ var ry='<h3 class="heading-border"><span>Related Articles</span></h3>';rn='<h3 class="heading-border"><span>No related article available</span></h3>';rcomment='comments';rdisable='disable comments';commentYN='yes'; var dw='';titles=new Array();titlesNum=0;urls=new Array();timeR=new Array();thumb=new Array();commentsNum=new Array();comments=new Array();function related_results_labels(c){for(var b=0;b<c.feed.entry.length;b++){var d=c.feed.entry[b];titles[titlesNum]=d.title.$t;for(var a=0;a<d.link.length;a++){if('thr$total' in d){commentsNum[titlesNum]=d.thr$total.$t+' '+rcomment}else{commentsNum[titlesNum]=rdisable};if(d.link[a].rel=="alternate"){urls[titlesNum]=d.link[a].href;timeR[titlesNum]=d.published.$t;if('media$thumbnail' in d){thumb[titlesNum]=d.media$thumbnail.url}else{thumb[titlesNum]='http://lh3.ggpht.com/--Z8SVBQZ4X8/TdDxPVMl_sI/AAAAAAAAAAA/jhAgjCpZtRQ/no-image.png'};titlesNum++;break}}}}function removeRelatedDuplicates(){var b=new Array(0);c=new Array(0);e=new Array(0);f=new Array(0);g=new Array(0);for(var a=0;a<urls.length;a++){if(!contains(b,urls[a])){b.length+=1;b[b.length-1]=urls[a];c.length+=1;c[c.length-1]=titles[a];e.length+=1;e[e.length-1]=timeR[a];f.length+=1;f[f.length-1]=thumb[a];g.length+=1;g[g.length-1]=commentsNum[a]}}urls=b;titles=c;timeR=e;thumb=f;commentsNum=g}function contains(b,d){for(var c=0;c<b.length;c++){if(b[c]==d){return true}}return false}function printRelatedLabels(a){var y=a.indexOf('?m=0');if(y!=-1){a=a.replace(/\?m=0/g,'')}for(var b=0;b<urls.length;b++){if(urls[b]==a){urls.splice(b,1);titles.splice(b,1);timeR.splice(b,1);thumb.splice(b,1);commentsNum.splice(b,1)}}var c=Math.floor((titles.length-1)*Math.random());var b=0;if(titles.length==0){dw+=rn}else{dw+=ry;dw+='<ul>';while(b<titles.length&&b<20&&b<maxresults){if(y!=-1){urls[c]=urls[c]+'?m=0'}if(commentYN=='yes'){comments[c]=' - '+commentsNum[c]}else{comments[c]=''};dw+='<li><div class="pthumb"><a href="'+urls[c]+'" rel="nofollow"><img alt="'+titles[c]+'" src="'+ thumb[c].replace("/s72-c/","/s300/")+'"/></a></div><a href="'+urls[c]+'" rel="nofollow">'+titles[c]+'</a><div class="clear"></div></li></div>';if(c<titles.length-1){c++}else{c=0}b++}dw+='</ul>'};urls.splice(0,urls.length);titles.splice(0,titles.length);document.getElementById('related-posts').innerHTML=dw}; //]]></script> <script src='/feeds/posts/default/-/html-css?alt=json-in-script&callback=related_results_labels' type='text/javascript'></script> <script src='/feeds/posts/default/-/Source code?alt=json-in-script&callback=related_results_labels' type='text/javascript'></script> <script type='text/javascript'>var maxresults=3;removeRelatedDuplicates();printRelatedLabels('http://i-thuthuat.blogspot.com/2012/11/html-cau-truc-co-ban-cua-moi-trang-web.html');</script> </div> <div class='clear'></div> <span class='post-location'> </span> </div> </div> <div class='comments' id='comments'> <a name='comments'></a> <h4> 0 comments: </h4> <div id='Blog1_comments-block-wrapper'> <div class='avatar-comment-indent' id='comments-block'> </div> </div> <p class='comment-footer'> <div class='comment-form'> <a name='comment-form'></a> <p> </p> <a href='https://www.blogger.com/comment-iframe.g?blogID=6347223943310836150&postID=8908774607519645037' id='comment-editor-src'></a> <iframe allowtransparency='true' class='blogger-iframe-colorize blogger-comment-from-post' frameborder='0' height='210' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' width='100%'></iframe> <!--Can't find substitution for tag [post.friendConnectJs]--> <script src='https://www.blogger.com/static/v1/jsbin/2567313873-comment_from_post_iframe.js' type='text/javascript'></script> <script type='text/javascript'> BLOG_CMT_createIframe('https://www.blogger.com/rpc_relay.html', '0'); </script> </div> </p> <div id='backlinks-container'> <div id='Blog1_backlinks-container'> </div> </div> </div> <div class='blog-pager' id='blog-pager'> <span id='blog-pager-newer-link'> <a class='blog-pager-newer-link' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2012/11/download-chuyen-oi-uoi-video-flv-sang.html' id='Blog1_blog-pager-newer-link' title='Newer Post'>Newer Post</a> </span> <a class='home-link' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/'>Home</a> <span id='blog-pager-older-link'> <a class='blog-pager-older-link' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2012/11/cach-lam-tao-muc-luc-tu-ong-trong-word.html' id='Blog1_blog-pager-older-link' title='Older Post'>Older Post</a> </span> </div> <div class='clear'></div> <div class='post-feeds'> <div class='feed-links'> Subscribe to: <a class='feed-link' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/feeds/8908774607519645037/comments/default' target='_blank' type='application/atom+xml'>Post Comments (Atom)</a> </div> </div> <script type="text/javascript">window.___gcfg = {'lang': 'en'};</script> </div></div> </div> <div id='sidebar-mid'> <div class='sidebar section' id='side-mid'><div class='widget PlusOne' data-version='1' id='PlusOne1'> <div class='widget-content'> <g:plusone annotation='inline' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/' size='standard' source='blogger:blog:plusone' width='250'></g:plusone> <script type='text/javascript'> window.___gcfg = {"lang": "en"}; </script> </div> </div><div class='widget AdSense' data-version='1' id='AdSense2'> <div class='widget-content'> <script type="text/javascript"> google_ad_client = "ca-pub-2074780993245055"; google_ad_host = "ca-host-pub-1556223355139109"; google_ad_host_channel = "L0006"; google_ad_slot = "4500212722"; google_ad_width = 160; google_ad_height = 600; </script> <!-- i-thuthuat_side-mid_AdSense2_160x600_as --> <script type="text/javascript" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=6347223943310836150&widgetType=AdSense&widgetId=AdSense2&action=editWidget§ionId=side-mid' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("AdSense2"));' target='configAdSense2' title='Edit'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div> </div><div class='widget AdSense' data-version='1' id='AdSense1'> <div class='widget-content'> <script type="text/javascript"> google_ad_client = "ca-pub-2074780993245055"; google_ad_host = "ca-host-pub-1556223355139109"; google_ad_host_channel = "L0006"; google_ad_slot = "1546746322"; google_ad_width = 160; google_ad_height = 600; </script> <!-- i-thuthuat_side-mid_AdSense1_160x600_as --> <script type="text/javascript" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=6347223943310836150&widgetType=AdSense&widgetId=AdSense1&action=editWidget§ionId=side-mid' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("AdSense1"));' target='configAdSense1' title='Edit'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div> </div> <div class='widget Attribution' data-version='1' id='Attribution1'> <div class='widget-content' style='text-align: center;'> Powered by <a href='https://www.blogger.com' target='_blank'>Blogger</a>. </div> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=6347223943310836150&widgetType=Attribution&widgetId=Attribution1&action=editWidget§ionId=side-mid' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Attribution1"));' target='configAttribution1' title='Edit'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div></div> </div> <div id='sidebar-wrapper'> <div class='widget widget-counter'> <ul> <li class='rss-subscribers'> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/feeds/posts/default'> <strong></strong> <span>Subscribe</span> <small>To RSS Feed</small> </a> </li> <li class='twitter-followers'> <a href='http://www.twitter.com/'> <strong></strong> <span>2,056</span> <small>Followers</small> </a> </li> <li class='facebook-fans'> <a href='http://facebook.com/'> <strong></strong> <span>119,689</span> <small>Fans</small> </a> </li> <li class='youtube-subs'> <a href='http://www.youtube.com/'> <strong></strong> <span>4,002</span> <small>Subscribers</small> </a> </li> </ul> </div> <div class='sidebar section' id='sidebar'><div class='widget PopularPosts' data-version='1' id='PopularPosts1'> <h2>Popular Posts</h2> <div class='widget-content popular-posts'> <ul> <dd> <img alt='Ảnh bìa Facebook cho tình yêu dễ thương đẹp nhất - Cover FB' height='60' src='http://1.bp.blogspot.com/-wH49XuoE2fo/UXpAy8ize8I/AAAAAAAAHT0/_RYDnsXec4A/s72-c/Anh-bia-tinh-yeu-de-thuong-dep-nhat-+(1).jpg' width='60'/> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/04/anh-bia-facebook-cho-tinh-yeu-de-thuong.html' rel='bookmark' title='Bộ sưu tập những hình ảnh bìa Facebook cho tình yêu dễ thương đẹp nhất - Cover FB timeline Với những hình ảnh về chủ đề tình yêu này làm cho...'>Ảnh bìa Facebook cho tình yêu dễ thương đẹp nhất - Cover FB</a> <div style='clear: both;'></div> </dd> <dd> <img alt='Download game Hercules Full - Tải & game hay' height='60' src='http://2.bp.blogspot.com/-Rqf9osUKjFY/UczCsdI3RFI/AAAAAAAAMO8/bH3-MfaHDwU/s72-c/disneys_hercules_action.jpg' width='60'/> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/06/download-game-hercules-full-tai-game-hay.html' rel='bookmark' title='Game Hercules được nhiều bạn trẻ thế hệ 9x yêu thích, là 1 game hành động gọn nhẹ được chơi trên máy tính. Hercules hấp dẫn hơn khi nó gần g...'>Download game Hercules Full - Tải & game hay</a> <div style='clear: both;'></div> </dd> <dd> <img alt='Hình ảnh về tình yêu đẹp lãng mạn nhất [P2]' height='60' src='http://3.bp.blogspot.com/-ZGthl3_J8Qo/UZHB51bd-PI/AAAAAAAAIpw/r5jlWvP_agU/s72-c/tinh-yeu-dep-nhat-1.jpg' width='60'/> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/05/hinh-anh-ve-tinh-yeu-ep-lang-man-nhat-p2.html' rel='bookmark' title='Những Hình ảnh tình yêu đẹp lãng mạn nhất dưới đây tổng hợp qua những hình ảnh về tình yêu lãng mạn, đẹp và ý nghĩa. Hạnh phúc đôi khi đơn ...'>Hình ảnh về tình yêu đẹp lãng mạn nhất [P2]</a> <div style='clear: both;'></div> </dd> <dd> <img alt='Comment Facebook (FB) với ảnh hài hước VL' height='60' src='http://3.bp.blogspot.com/-8Fvp8rl7a74/UcmIjq9y17I/AAAAAAAAL20/8017dYOhylg/s72-c/comment-FB-hinh-anh-1.jpg' width='60'/> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/06/comment-facebook-fb-voi-anh-hai-huoc-vl.html' rel='bookmark' title='Mới đây, Facebook đã cho phép người dùng comment có tính năng thêm comment  hình ảnh. Dân chúng sử dụng FB đã săn lùng những hình ảnh hài h...'>Comment Facebook (FB) với ảnh hài hước VL</a> <div style='clear: both;'></div> </dd> <dd> <img alt='Những câu nói hay về tình bạn đẹp [tri kỷ]' height='60' src='http://2.bp.blogspot.com/-NPhZkzGAtSw/UdqaQVryuKI/AAAAAAAAMvU/ubKvn7pFPxY/s72-c/cau-noi-hay-tinh-ban-1.jpg' width='60'/> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/07/nhung-cau-noi-hay-ve-tinh-ban-ep-tri-ky.html' rel='bookmark' title='Trong cuộc sống, những người bạn luôn là những người chia sẻ cùng ta. Những câu hói hay về tình bạn nhằm ca ngợi những tình bạn tri kỷ. Dù x...'>Những câu nói hay về tình bạn đẹp [tri kỷ]</a> <div style='clear: both;'></div> </dd> <dd> <img alt='no image' height='60' src='http://lh4.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TTjruHJjcfI/AAAAAAAAAk0/i11Oj6i_bHY/s60/no-image.png' width='60'/> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/06/share-code-tu-leech-va-post-bai-cho.html' rel='bookmark' title='Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng code tự  leech bài viết cho blogspot Để sử dụng tool các bạn cần phải có email của blogger.   Nếu chư...'>Share Code tự Leech và Post bài cho Blogger.Com</a> <div style='clear: both;'></div> </dd> <dd> <img alt='Hình ảnh hài hước 18+ Vui nhộn nhất - Picture funny 18+' height='60' src='http://1.bp.blogspot.com/-LRx0OPUGxac/UUgvO8aIV9I/AAAAAAAAAFE/MedDPZ-wYrs/s72-c/anh-hai-huoc-18-pic-funny-10.jpg' width='60'/> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/02/hinh-anh-hai-huoc-18-vui-nhon-nhat.html' rel='bookmark' title='Bộ sưu tập hình ảnh hài hước 18+ này không thích hợp với trẻ em dưới 18 tuổi. Mục đích của bài viết là đem những hình ảnh vui nhộn này để tạ...'>Hình ảnh hài hước 18+ Vui nhộn nhất - Picture funny 18+</a> <div style='clear: both;'></div> </dd> <dd> <img alt='Ảnh bìa Facebook đẹp: mùa thi cử - Cover FB timeline' height='60' src='http://1.bp.blogspot.com/-g-MgoIJ-Ty0/Uc0RogJkT-I/AAAAAAAAMQc/hhOAYxwMw7o/s72-c/anh-bia-facebook-1.jpg' width='60'/> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/06/anh-bia-facebook-ep-mua-thi-cu-cover-fb.html' rel='bookmark' title='Những hình ảnh bìa Facebook mùa thi cử - Cover FB timeline Mùa thi đại học đang đến gần, tất cả các bạn đang tấp nập lên đường "hành qu...'>Ảnh bìa Facebook đẹp: mùa thi cử - Cover FB timeline</a> <div style='clear: both;'></div> </dd> <dd> <img alt='Hình ảnh chế hài hước của Obama - Cảm xúc vui' height='60' src='http://2.bp.blogspot.com/-MQ-ujPlTqyw/UVUQciBTTlI/AAAAAAAAFVI/bhO6ulmUrOo/s72-c/hinh-hai-huoc-obama-1.jpg' width='60'/> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/03/hinh-anh-che-hai-huoc-cua-obama-cam-xuc.html' rel='bookmark' title='Bộ sưu tập những hình ảnh hài hước của tổng thống Mỹ Barack Obama trong đó có những hình chế tiếng Việt của Việt Nam và những hình ảnh chụp ...'>Hình ảnh chế hài hước của Obama - Cảm xúc vui</a> <div style='clear: both;'></div> </dd> <dd> <img alt='Download DraftSight - phần mềm đọc file đuôi DWG (Autocad) Free (miễn phí)' height='60' src='http://4.bp.blogspot.com/-PnOrphMbZCU/UUpsYKdiTtI/AAAAAAAADW8/6b375kfYC0c/s72-c/draftsight-phan-mem.jpg' width='60'/> <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/2013/01/download-draftsight-phan-mem-oc-file.html' rel='bookmark' title='iThuthuat - DraftSight là phần mềm hoàn toàn miễn phí, dùng DraftSight chúng ta có thể đọc, xem và chỉnh sửa các file Autocad .DWG. Chương t...'>Download DraftSight - phần mềm đọc file đuôi DWG (Autocad) Free (miễn phí)</a> <div style='clear: both;'></div> </dd> </ul> </div> </div><div class='widget Label' data-version='1' id='Label1'> <h2>Labels</h2> <div class='widget-content cloud-label-widget-content'> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/admin-tools'>admin-tools</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Anh%20bia%20Facebook'>Anh bia Facebook</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(49)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Anh%20bia%20FB'>Anh bia FB</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(49)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/anh%20dong%20nho%20xinh'>anh dong nho xinh</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(4)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/anh-bia-facebook'>anh-bia-facebook</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(49)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/anh-bia-zing-me'>anh-bia-zing-me</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/anh-dep'>anh-dep</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(46)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/anh-hot-girl'>anh-hot-girl</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(13)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/anh-tinh-yeu'>anh-tinh-yeu</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(9)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/anti-virus'>anti-virus</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/avatar-facebook-dep'>avatar-facebook-dep</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/cach-vao-Facebook'>cach-vao-Facebook</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/cau-chuyen-tinh-yeu'>cau-chuyen-tinh-yeu</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/cau-do-meo'>cau-do-meo</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/cau-noi-vui'>cau-noi-vui</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/cham-ngon-danh-ngon'>cham-ngon-danh-ngon</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(4)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/cuoc%20song'>cuoc song</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(35)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Dich-vu'>Dich-vu</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(6)</span> </span> <span class='label-size label-size-5'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/download'>download</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(165)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Download-IDM'>Download-IDM</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(11)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Facebook'>Facebook</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(25)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/font-chu'>font-chu</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/game'>game</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(24)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/giai-tri'>giai-tri</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(13)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/girl-xinh'>girl-xinh</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/hinh%20hai%20huoc'>hinh hai huoc</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(24)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/hinh-anh-nen'>hinh-anh-nen</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/hinh-hai-huoc'>hinh-hai-huoc</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(24)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/hinh-thien-nhien-phong-canh'>hinh-thien-nhien-phong-canh</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(7)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/ho-tro-may-tinh'>ho-tro-may-tinh</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(12)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/html-css'>html-css</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(27)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/img'>img</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/javascript'>javascript</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(16)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Key%2BCrack'>Key+Crack</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Kien%20thuc'>Kien thuc</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(70)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Kien-thuc'>Kien-thuc</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(71)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/kinh-nghiem'>kinh-nghiem</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(5)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/kinh-nghiem-SEO'>kinh-nghiem-SEO</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(38)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/ky-nang-viec-lam'>ky-nang-viec-lam</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(3)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/linux'>linux</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(4)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/ltC'>ltC</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(13)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/mang-can-ban'>mang-can-ban</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(4)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/may-tinh'>may-tinh</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/N-Linux'>N-Linux</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(6)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/N-Windows'>N-Windows</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Network'>Network</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(12)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/nhac-Trinh'>nhac-Trinh</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/nhung-cau-noi-hay'>nhung-cau-noi-hay</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/office'>office</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/phan-mem'>phan-mem</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(13)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/phan-mem-do-hoa'>phan-mem-do-hoa</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(3)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/phan-mem-SEO'>phan-mem-SEO</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/phim-online'>phim-online</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Plugin-wordpress'>Plugin-wordpress</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(10)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/router%20Cisco'>router Cisco</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/SEO'>SEO</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(58)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/seo-blog-wordpress'>seo-blog-wordpress</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(12)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/seo-blogspot'>seo-blogspot</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(17)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/share-key-and-crack-idm'>share-key-and-crack-idm</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(3)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/share-key-and-crack-phan-mem-anti-virus'>share-key-and-crack-phan-mem-anti-virus</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(4)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/share-key-and-crack-win-7'>share-key-and-crack-win-7</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/share-key-and-crack-win-8'>share-key-and-crack-win-8</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/share-key-and-crack-win-xp'>share-key-and-crack-win-xp</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/soft-mobile'>soft-mobile</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(13)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/softwares'>softwares</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(63)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Source%20code'>Source code</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(35)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Su-dung-internet'>Su-dung-internet</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(32)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/su-dung-softwares'>su-dung-softwares</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(25)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/tai-game-dien-thoai'>tai-game-dien-thoai</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(32)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/tai-lieu'>tai-lieu</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(6)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/template-blogspot'>template-blogspot</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/th%E1%BA%BB%20alt'>thẻ alt</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/theme-blog-wordpress'>theme-blog-wordpress</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(5)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/theme-blogspot'>theme-blogspot</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(12)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/tho-vui'>tho-vui</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(19)</span> </span> <span class='label-size label-size-5'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Thu%20thuat'>Thu thuat</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(137)</span> </span> <span class='label-size label-size-5'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Thu%20thuat%20blogspot'>Thu thuat blogspot</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(143)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-gian'>thu-gian</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(57)</span> </span> <span class='label-size label-size-5'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat'>thu-thuat</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(139)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-bao-mat'>thu-thuat-bao-mat</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(5)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-blog-wordpress'>thu-thuat-blog-wordpress</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(34)</span> </span> <span class='label-size label-size-5'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-blogger'>thu-thuat-blogger</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(142)</span> </span> <span class='label-size label-size-5'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-blogspot'>thu-thuat-blogspot</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(94)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-facebook'>thu-thuat-facebook</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(23)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-facebook-fb'>thu-thuat-facebook-fb</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(32)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-it'>thu-thuat-it</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-may-tinh'>thu-thuat-may-tinh</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(21)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-mobile'>thu-thuat-mobile</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(3)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-office'>thu-thuat-office</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(6)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-seo'>thu-thuat-seo</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(4)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-webmasters'>thu-thuat-webmasters</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(23)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-windows'>thu-thuat-windows</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(12)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thu-thuat-windows-8'>thu-thuat-windows-8</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(2)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/thuat-ngu-trong-SEO'>thuat-ngu-trong-SEO</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(10)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Tin%20hoc%20can%20ban'>Tin hoc can ban</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(25)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Tin%20hoc%20van%20phong'>Tin hoc van phong</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(26)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/tin-cong-nghe'>tin-cong-nghe</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(18)</span> </span> <span class='label-size label-size-4'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/Tin-hoc-van-phong'>Tin-hoc-van-phong</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(25)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/tin-tuc-cong-nghe'>tin-tuc-cong-nghe</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(3)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/truyen-cuoi'>truyen-cuoi</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(11)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/t%E1%BB%B1%20%C4%91%E1%BB%99ng'>tự động</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/tu-hoc-SEO'>tu-hoc-SEO</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(15)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/VoIP'>VoIP</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-3'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/windows'>windows</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(19)</span> </span> <span class='label-size label-size-1'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/xe-zongshen'>xe-zongshen</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(1)</span> </span> <span class='label-size label-size-2'> <a dir='ltr' href='http://i-thuthuat.blogspot.com/search/label/y-nghia-cuoc-song'>y-nghia-cuoc-song</a> <span class='label-count' dir='ltr'>(4)</span> </span> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=6347223943310836150&widgetType=Label&widgetId=Label1&action=editWidget§ionId=sidebar' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Label1"));' target='configLabel1' title='Edit'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div> </div> </div> </div> <div class='clear'></div> </div> </div> <div id='footer'> <div class='container' id='footer-widget-area'> <div class='footer-widgets-box no-items section' id='footer-first'></div> <div class='footer-widgets-box no-items section' id='footer-second'></div> <div class='footer-widgets-box no-items section' id='footer-third'></div> <div class='footer-widgets-box no-items section' id='footer-fourth'></div> </div> <div class='clear'></div> </div> <div class='footer-bottom'> <div id='credit'><a href='http://www.soratemplates.com/2013/03/jarid-blogger-template.html'>Premium Blogger Themes</a></div> <div class='container'> Copyright © 2013 <a href='http://i-thuthuat.blogspot.com/' id='copyright'>Thủ thuật internet</a> and <a href='http://www.mybloggerthemes.com/' style='color: #CD2122'>blogger themes</a>. </div> </div> </div> <script type='text/javascript'>//<![CDATA[ var posts=3, num=2, previous="«", next="»"; eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('58((2Z(x){11 d="";11 p=0;31(p<x.18){12(x.1Z(p)!="`")d+=x.1Z(p++);16{11 l=x.21(p+3)-28;12(l>4)d+=d.23(d.18-x.21(p+1)*96-x.21(p+2)+59-l,l);16 d+="`";p+=4}}1f d})("11 G = \\"/\\", C = 5a.1i, H, D, B, F;I();2Z 32(5b) {11 1g = \\"\\";5c = 5d(24 / 2);12 (` 7\'= 24 - ` *%) {24 =` (& * 2 + 1;}5e = B` E(` m!` 4\\"< 1) {` >$1;}5f`!>(`!p& / 34)` y!` b!` H$- 1 == ` 80{` j\'` D(;}5g = `!;\\"+`\\"3#` t\\"` 6\\">` I%) {` F%` ,#;}`#?!+= \\"<1F 1G=\'5h\'>5i \\" + B + \\" 5j` (!`!9%+ \\"</1F>\\";11 1I`\\"!`\\"P(B)`!H%B >`#)!` &\\"== 2` &#D == \\"5k\\") {`!I&a 1i=\\\\\\"\\" + G + \\"\\\\\\">\\" +`!%!5l`!=\\"a>\\";} 16` 5m/5n/5o/\\" + F + \\"?&35-5p=` q!5q` n!` 5r`! #`!5s#\\\\\\" 5t=\\\\\\"5u(` v$`#(\\"+ \\");1f 1r`!5v` 5w`\\"O!` 5x}27 (11 1j`&>$; 1j <= `&\'!; 1j++`$h(1j`\\"a)`&+\'\\\\\\"5y`!)#1j`%u)`#P\'1j ==`%b%`%5z`$5A` o$`$5B`\\"Y\\"`#38`\\"r$`$T[` 5C}11 1s`)5D`,@$B <`+>(`!~``!)&`!5E`\\"&a` 5F`\\"o!5G = 2b.5H(`\\"]!5I\\")`-B!5J`#E!` D/5K(\\"5L-5M\\");`(}%p = 0; p <`!3%.18; p`)#!` /$[p].5N =`2g!;}12 (`!l%&&` U, > 0`$B$`33!` L!`!g%) {` #%` p)\\"<17`)}%5O`#2#`$(\\" \\"</17`+/\\"`4V$5P(3a`4U#2c = 3a.2c`#5!` A%`&X(2c.5Q`)s!$` @!R`)b\\".$t, 10);32(` ]%);`!A&I(`!2#5R = C`\'S!` )#.5S(`*p,) != -`,$$` =-?5T-35` A\'F =`!\\"$.5U` i?+ 14,` Q%` 5V)`(!%` 7l&` x$`%T!` ..q=\\") == -1 &&` N..1g` :$`\\"5W`!<-` F$D `+F$`$4!C` IX=`#V\'B = C`\\"I\'` 82+ 8, C`\'w#`#-&B = 1;}`)T%5Y(\\"<5Z 2e`60(61/`0)!/62?`0@(1&63=64-1t-` ^\\"&66=`\'u+\\\\\\"></` >\\">\\"`!H&`\\"W!`\\"m!`\\"W\\"`#%-`1P*`#+&`67\\"= 20`*\'\\"`\\"4~`\\"\\\\V/-`3d\'`\\"68`\\"O)1\\\\\\" `#5*`+f\'`6a)6b) {6c = ` /\' - 1) * `!c!;H = ` 2&`,.!6d`/6e`/}\\"6f\\")[0]` O\\"6g` N(6h` V#(\\"`!|\\"\\");` D&.6i = \\"2f/6j` >#` 8(6k(\\"2e\\",`&6l`\\"N!-`% !=\\" + `\\"]&+ `&&*`\'(:6m`!n!6n.6o(`!W&`.J(`3{*`#/~`#/~`#R[`\'v)`#;~`$ 9` K(`43$6p`4+(.6q`#?$6r =`$=!.6s.$t`+M\'0, 19) +` (6t, 29)` l* = 6u(`!/&)`-Z!D =`6v$) {11 6w = `6x$`3\'(`#Y!` y&`#N,\\"`!b#s + `->& + H`-3%` 6y`1{$`$h%` 6z.1i =`!1#;}1J(`\'7$).6B(`$g%(`3k#` A#\\"#6C\\")`/E$ {` 6$<a 6D=\\\\\\"` <%3c\\\\\\" 3g=\\\\\\"2i: 6E !6F; 6G: 6H` 1*3h:` &\\"l` 2*z`\'l\\": 6I` -)6J-6K: 6L` /)6M: #6N` /(\\\\\\" 1i=\\\\\\"6O://6P.6Q.6R\\\\\\">. T` +# by <1F`\\"G%` v%6S` q*>6T` S$s</1F></a>\\").6U`#c*`\'\\"!`#x.3c\\").3i(\\":2j\\")) {`,(%`%*,`!6V\\"`%I%\\".3j\\")` \\"\'({6W` n!:\\"1v\\", ` 5!6X:3m, ` >%` /\\"3n, 3o:1r, 6Y:1d, `,I!:`&X&`!1\\"`)L#` (!6Z = 20;`!j)-` :#-2k 15\\").2l(\\"` J!`!g$` V++ \\"%\\");}})` c$1K).3p`\'70` =$3q() > 1L`(+\'#1k`!&#`!C#{71:\\"72\\"})`*j%` 0?-1L` N#`!b&` A,73`!d*` A$1g, 3r\\").`$=\\"e({`!v%:\\"` x!, 74);1f `$G!;`!#\'.76 , .77-n\\").3s({1v`$c#2m:\\"s\\"` P)78` U\'s` B:n` O-`!0!w` 7;w` 79` 8;e` 7a` n;` 7b` l;` 7c` 7d` `H#2n`(9!1h > 15 > 1h, ` \\"2 > 15 > 1h, ` \\"<` @\'.1k-7e` T+` \\"2` y(` \\"<` )&\\").7f(\\"`*C!2o(\\"` 1\\"-7g\\"`#$\'` *).1M(\\"a:7h` +!3t(\\"`/C#1G=\\\\\\"7i-7j\\\\\\">&7k;`/0#` t\'`\\"t&15`(:\\"`\\"!#`!X!2q`)H*11 $7m = `+F)`!V\\"1h`!U$` }$` 8\\"3u` 13*` a$.3v(`+0#3w:\\"`7n#, 2r:\\"7o\\", `4/$\\"7p`\'v!.`-Z!7q(2s, `+30`!>\\"` r+`42#` r,});});}` Z+`!],`!0!7r` 7s`\\"+%`!u,`!.!`!4!`%1%7t-7u-7v\\").3y(` ,7w 1h 15`%P&`&0%2t\\").2u` 7x` P%` -5` {(`.v:` ;7y`!I+`%Z*`!f.`\\"Q=11 ` G\\"7z`&`2a\\").2v(\\"1i` j&` N%`%z(`7A#7B-7C .`$$7` <+1h.34-7D`#7E` |5`$;4` B+15` N!`$5:`!P;`#{]`\\"w?`#e~}`$a&1K).7F`,q.7G`*q!`!@&`-d&\\").3B().1k`!v!2n` A\'.7H-3D`!a&`!1$3p`!-*H`(I!S` 4\\"`*a(`!7I` A.` 6%` -*`\\"3\\"`!0\\"Y`!^&`!A*3q();12 (2n.18 > 0) {12 (` W$>`\\"t*+ 75) {` O!`-X#`%A&`\\"b\\"`#0!;} 16 ` 13(<` 7J`&E)` Z)}}`\\"=(7K`\\"A$t` )!3E`$\'(7L-7M 1h\\").7N();` M\\"7O = 1m 7P` 1#3E`2`,7Q) {` K\'.7R(`2H*7S()`$3!i = 0;7T`!a\';}` e%` +*`#i\\"i ==`\\"##` {\\"`$+\\") {` g\\"}` 6\\"2x ` <)[i];c` >!7U();2y(\\"`! *\\", 7V);i++;}11 7W =`(V#`!^%` f&`#a#7X`!7%2x.23(c, 1`&)\\"` =&= \\"<\\") {` x&1d;}` 5->` 8*`)~#`$7Y`#h!`!4.0, c++)`!C\\"c <`!](`\'[#+ 1`#k$`!+\\") {`#/\'`\'0#{`#6(` 5&\\", 28);}` >$c = 1`%o#`$4#\\"\\";}`!t#.1w.7Z`&u%` /$` 1!`*P#.2z`&+#` ;#, {3H:\\"81\\", ` R!:`&q&a, b, c, d, e) {`-C#` ])[`!,*3H]` I+;}, 83` ]>d * (b /= e) * b + c` \\\\$`!e#` C>-` W,(b - 2)` a(3I` M>12 (` 13# / 2) <`% !`!b%/ 2`!13!`!13%`!5\'` 6\\"(--b`!5\'- 1`!6+85`\\"86`\\"i.` >H(b = b / e`!M\\"` h&`!P,` V?`\\"88`\\"z,`\\"%(b -= 2`!?(`$@,89`\\"8a`%38` J@`&$#`\\"8b* b`$b/` \\\\?`\\"8c`&(7`#*-`!O\\"`#-.1t`\\"cX`#/0` 8d`#%8`&8e` a<`\\"8f`&8F`&8g`%8h.8i(`\\"W\\"* (` -!3J`!m!) + d`#H+` 8j` s%8k` b6`#B*`!8l`\\"m#`!t%` p$*`$^\\"`,8m` [>b == 0 ? c :`!z&8n(2, 10`&V#`%13#` u)1x` 8o` ~!+ d`! #(-` })-`!&!`\\"%#`&3K` m;12 (`\\"&\\"`!/&c;}` .%`!E\'`!B!` 5\\"`&k>`\\"[0`\\"`\'`\'%,`\\"\\"0--b)`\'\\"/8p`/|?`-)#`&4\\"8q(1 -`*c)`%).1x` 8r`\')&` n\'`*f,`1-/` 13:`#::`\'=,`!2%`*7!`\\"!(`#K,`!Y-`*u%`%^8s`8t f = 1.8u;11 g = 0` %!h = d;`%{7`#{%==`\\"4(`&2\'!g) {g =`*e!0.3` 0\\"h <`#o\\"3L(d)) {`!%\\"`!G$g / 4;} 16`![&g / (`&g%3J)` #$8v(d / h)`1A\'(h`\'#4=`\'7!`,@\'(b *`%*!f) *`\'i&`,O!g`*@.`\\"U~`\\"U~`# S`#D,`,M#`##G`8w,`,s\\"`\\"Q~`)B\'=`(P!`#4? * 1.5`\\"[~`!s\\"`*v*0.5 *`#13-`&8x`+B)`$8y` 8z* 0.5`$`.8A`$8B, f`-Z#f == 8C) {`$t(`-1&`3x\\"`/c$ * ((f`-\'\\"* b`!T\\"`)R*` 8D`/~/`!6,+`!@\\"`4@/` i``4 B`8E!`!T!(f *= 1.8G`!O#`\\"|*`8H,`0\\\\(` 8I`\\">#`4T,8J`3F@- 1J.1w.`$H$` \\\\!(a,`#\\\\!b, 0` S$`$i+` i<`-o)< 0.8K` \\"\\"5`!B(* 7.8L`#2%`!)!`)z\\"`)I$0.8M` \\"\\"3` T*(` Z%`#>\\"0.8N` \\"\\"`#3$0.7`#G!` p/8O` \\"\\"`$n)` 8P` \\"\\"`$Q#+ 0.93` v+` K:9`!]*6` ^\'84` a&`\'B)`#`@b <`\'\\"$`!9$`%\'.`%q$` ]! * 2`%-\'`+O$`\'\\"&`%Z;` \\\\! - e` R/d` c(});(`!r\') {` %%b` d!`!i&3M a == \\"` >$\\" ? a.3N(b) : a;}` X%c` k!31 ((a = a.8Q)`\\"v#` k!2b`!#\'8R;}`\\"G$1r` p\'d(b, c) {1y.$8S = a(b);` 0!8T = c` +\\"3D =` v\\"` /!8U();}d.8V = {2u`$m\'`3l#c = ` U!8W` R$12 (c &&` 3\\"`! #` I#`!*!8X.1z();d.1M(\\".3s-3P\\")[`!e(.1g ? \\"1g\\" : \\"2f\\"](c);d[0].8Y = \\"` c!\\";d.8Z().2l({1k:0, 2A:0, 3h:\\"2j\\", 2i:\\"3Q\\"}).90(`$($.3r);11 e`$[!2z({},`\\"1\\"`#s$.3B(), {1N:` 2)[0]` ;#91, 2r` -4H` 9!}`!3\\"f = `\\"T!` T)g` (*` L\\", h = b(`#C)2m`!b+[0]` y\\"i;1O (h.1Z(0)) {1Q \\"n\\":i = `#L!e.1k + e.`!x\\" +` m\\"`!!$`!D\\"`#o#e.2A` I!`\\"k!`92!- f / 2};2B;` }\\"s` r-- g -` 94`!c8` P\\"g / 2` k*- f`!*2` o*w` 95`!l&`#*1` {$3S:;}12 (h.18 =`43!`+4!`$F%1)`,.!w\\") {i` \\"= `\\"97`0\\"%` +<f +` J!}d`(o!i).2o(`)1\\"-\\" + h`*$-98\\")`)99` 8\\" ` ?\'` `\\"`&Q&`+J!`\\"l)` ]%) {d`!;&`\'X+` =%`\'V/)`#@\\"` C)9a` k\\"3v`+0$3U:0`*n-`+7*` \'!9b\\"}).9c` R&`$g*` /\\"})`#n%`#H\\"{` 9d, ` D<}}, 9e`3e(`%G#`\\"(0`.O&`\\"=$3V`2H\') {a` X!)`-z%;`!c\'` X\'` 5&}, `9f$`40.a`/j$`#y$`$l!a.2v(\\"9g\\") ||`3G%` 3#9h-` ;$!= \\"9i\\") {` 9j,` W%` o\'\\"\\"`!f$A` /(`!t!`1p$`!f/, b`!l,,`2G&`#U#`3\'-` T#` 7-`$0!`\\"=\\"c.`!=!`)a!`\\"\'\' = b`!w\\"` 5(`!g\\" ? `\\";, :` a$`$6%` 9k`\\"3$` ~$` 5#.3N(b`/u!}a = (\\"\\" + a).45(/(^\\\\s*|\\\\s*$)/, \\"\\");1f a || c.9l;}, 1z`&U.!`#9\\"1z`&X$$1z = a(\\"<17 `)b!=\\\\`*h\\"\\\\\\"></17>\\").1g` 40`+ \\"` A%` ./3P` `\'`$=\\"$1z.1B`,F$9m\\"`9n}`\\"@#` Q%;}, 9o`(z/`\\"?#`4M\'9p`).&3y(`!D$` C# = 2D` /\\"`%b#` ,$}}, 9q`&k,` G!` 3\\"d = 1d;}`,:!` +=9r` H!9s` 3\\"` 69`\\"4\\"` )#;}};a.9t`/S\\" = ` P&b) {` %%e(c`(]#e = a`#p\\"c,`/l#\\"`/M\\"!e) {e = 1m d(c, ` q&.`\\"y#O`\\"m\\"(c, b));` Y-, e`$B&e;}`!9%f`+r(e`,j\\";a.9u`1<!1t\\"`!E!b.9v == 0`+W!2u(`-,&a`*5(9w`-g,`,q\\"` w(` ~\\"` d)}, `!&%);}`!h&g`!N@9x`!f)1x`!j&`&:#`!l$`!:9y`!b\\"` ]$`!^&1x);}`3+!b ==`&L\\") {`(6(`(l\'\\"`+9z`,|+11`-W&` O*12 `%y!c[b](`);*;}b`&*!2z({}`%f)46, b`&:#b.2F`)7%2q`\\"\\\\*`#^$});`\\"9\\".9A`1&!9B`!f$h`.x!47 ? \\"2F`.[!\\"2I\\", i` 9!` V$== \\"`#[!`/1!9C` M!48\\", j` 3<9D` }$9E\\"`*![h](i, f)[h](j, g`\\"q,`)T\'`\\"h% = {`-\\\\!9F:2D, `&[#:0` $#1x:0, 1v:`+!!, `/S$:\\"\\", 2m:\\"n\\", 1g` >$2F` I%9G` c!3U:0.8, `1\'!:`2!#, `\\"L#:`\\"I#`!f)9H`.<$`+P)) {a(\\"` >\\"\\")`$W/11`4G!`*z#1y`*|$`/^%`%M$ || !c(b)` q!`%=!.49`\'r\\")`#7*`+{*`-%*, c`\'~&a.9I ?`&v*c, a(b)` 7%()) : c` z*9J`\\"F,` t$`!`#`#[\\"().1k > a(2b).9K() + a(1K).2r() / 2 ? \\"s`&-!n\\"`!,.9L` 9M`!*9N`!1+1N`!5&`\'K\\"w`!,/9O`#9P`% -d = {9Q:c[0], 4a:c.18 > 1 ? c[1] :`2O\\"},`1E\\"`\\"9R, f` ,1`\\"+%b, g` =!`+/\\"12 (g`$$*< e) {d.`%c!`#13!` 6+`#4!< f` A!4a =`\\"e\\"`.m!`#!-+`!36- ` c.b` j\'e` d-`%>%` b0`\\"^\\"` h)`\\")\\"` n\\"`\\")\\"s\\"`+b%` .!+ (`!*!? ` \\"!: \\"\\");};};})(1J);`)Z\'d` f!3j`$|)h, k`2S\'d(h),`0;!d`(\\\\(` S(`/c\'k)`$v\\"c.4c, o`3)!9S\\" 1t `\\"h\\" ||` ##.D`\\"c#9T && `\\"s$ 9U ` 8), s = o ? \\"` x!1R`\'N!4d\\", l = \\"9V\\"`3+!c.2K`\\"F!, m`!e!2L`9W\\"0 < c.4e, p = \\"1v` X$9X` Z\\"r = \\"\\" !` 2\\"9Y`\'6\\"{};d`-:\\"h, \\"`#\\"&\\", a);` =!2M:`.**` u$9Z =`(F\\";a.a0`#U\\"`#?!a1;` D\'2P`.L!` ?(;a.4f`\\"0!==` /, ||` \\",` ?\\"4g;a.a2`!5\\"` &#.23(0,` ()a3(\\" \\"));a.`\\"M!s`%!` ;&`\\"[!` t\'` :!` |/` ?%a4`\\"7!` h\\"`+O#;a.a5`3O!0 <`! \\"4h)` <$\\"` N!`$G- && (` $(= \\"4i\\");a.4j = l`&/\\"p`&+!a6\\";a.a7`4b!};a.a8`3 !`$K#a9`1]$!c.4k && !p && c.4l`!E!`3\'1`\'s$.aa`2S\\"(\\"17\\"`)H#[\\"ab\\", \\"ac` 3&\\", \\"ad` #+O` 3+ae` %(], d;27 (d 1t`/v!12 (b.3g[c[d]]`\'t!2Q 0`\'8!4m = c[d].45(\\"` v+\\").af(`#f\'\\"-\\" + ` 13\\"+ \\"-`#?!ag\\";`-##1d;}`-0$`#f\\"})();`):%ah`&4%&& `&6#` **`%h&` +-`%w$`+}!` ,1`!\'\'`%:\\"C` <#`!(#` &+`!\\"&` +*` y,` /+);c.3o` s#`\'}#ai`%j*`\\"n#1S.aj(` %\\"` [!()) - 0.5;}), `)!\'.4n().3t` x%`)y!2R();`#A!f`,z\\".4o`$S!` $\\"\\"2M\\");`\\"%4p` J\\"` &&` L%`.R\'` >%` &(` >\'4q`\\"T!1`)~!`*ak`#<%|| c.4r` W#)`#V\\"`3Z&2I(\\"al\\",`2J\'b) {b = b.am;12 (!`.e(&& (b`!D!39 || ` %#7)` S$` 4$? a.1T(\\"1s\\") :` H%` 1,1I` <!`+7$4s`!3!e(b, c.4t`!h!);}});c.4u && a`\\"4#` ,&`\\"2*, g) {b.an`4L\\"();11 d = g < 0`!c5`!^/`!Z+d`!ao);` -#1U`%*\\"` &%`%\\"\'`&P\\"2T`.t#` `#aq`)}\\"a.3u`\'e*a` A\\"();}`\\">(` 5!`.k(`2C!1e()`\'{!0 < c.4v ? 2y(` D\\",` 5(`\\"Y\\"` [\\");`/A!c.ar`)t!f` %\\"();(!p || `/Z#4w`&13#1K`&\\\\$as 48\\", f.` +\\");`!C\'`\\"))c.at(a`\\"L!2s` #!`)Q!:{`#G!:`\\"W+` 7! =`-s\\"`\'@\'2P =`+%\\"2U(a.4x / a.1n`3z!` 3\\"1V`4 !` =(;`,\'%au(e + \\"a`/l!-`3z\\").1o` z&1V).1q` 65` n&4d`\\"[\'`)a!`\'-2`30!(1y), g`*%!4y();!d(c`\\"f\\"4z).1B(\\"1C`!!!r\\")`*7*!b.av`!X\\"`!S#\\"`$]!(a`,C&`\\"a(`\\"x!< g ? `(K\\" : `(>\\", `(6*g`(3-,`*O\\",`$?!,`$E!)`(S!}}, `-x&`$aw`4A+?`.C/M` >!(`+Z!` ,-ay`(\\\\\\"` &\'` y*`#V$1, g;`3C%az`#u!\\"<4B 1G=\\\\\\"\\" + `$t!` F#-2k ` -$(\\"aA\\"`-N!`aB)?` L&` C!s`#J!` +$p`!\\\\!\\") + \\"\\\\\\"></4B>\\")`/(!1 < a.` ;\\"aC) {27 (11 q = 0; q` 4,; q++) {g = `!7=<2V 2e`\\";#`&~%1o(q).2v(\\"1B`!s\\"`!]$/>`!}!<a>\\" + b + \\"</a>`%X!`#;.`4#$\\"<15` L!g` K\\"15>\\"), b++;}}` P%4D`2h$ ?`2w%` +))` i$` aD`,u\\"` %8;`%e,(` $+`(;\\"(`+\'!`!{.aE(\\"a, 2V\\", s`3f-`)aF` u(`*5#b);`)b\'`+@\'\\") ||`)a,g >`,S+`)>P`)Y\\"`0\\"!`\\"3<\\", \\"`,^! `0?!`/:!`4))a`2!\\"`\\"O,}`)G&`)y\\"`*H,`&l\'= `*W,`#}?.47(`#(~`$ &`#aG`$1+`$%\\") :` (-`$6!)`#cU`\\"I\\"`#aH`#aI(\\".`,aJ`-2!`,q>2V`&`!a`\\"A\\"`*+0` \\"0: a`!\\\\!`#f\\"`!aK`4*4`44$`2X%2P`4&2\\"`!\\"!aL` {(b, c) {`.J- && \\"1q`\\"G\\"b`!r(`,y/`-\'#`-[#a.c` ^!`-a#`-4#) : 1` i!` {*` aM(\\"15\\")`\\"T#`2]!`\\"f)1o(c).aN` =+`-#0`\\"aO` #*!`!Z!`&M(aP`!`!`#6\\"(c, b`3|-`)\\\\%}}, `\'q%4p:{`*a!`3{2d(\\"<u`3b/` X%-2k\\\\\\">`#V\\"` 6.1I\\\\\\" 1i=\\\\\\"#\\\\\\"`#z!c`( !aQ`#t*` aR` aS` S./u`4J!`\'aT(`1c:b`(5!`\\"r(`)*,`\\"L) 15 a`3Y(` h\'`+]#` :[));f` J)`$|$);` a*.2I`.*A`.@\'`-+`-U#? a.1T(`-h&` ))`-i\\";`-`*b`-\\\\.`-b\'`!].`-4W`*v-`\'*\'`#I#aU\\";c`+s$aV`aW!`*/4`!W)`,<%`(i!0` L#`,]\'` A.`-8(b).4E`${(`#2\\"` l+` g*`!!\\"aX`!@/` 13=`$H\\"` o-` aY`*l\\"`$Q!1U`*N=17`*5/aZ\\\\\\"><a>`)H\\"17`)/7` $/`(@*`!J%`(;,`!$%`(b1` b2`).!` D%`.+%.b3 ?` M\'\\" :` \'#1W`\\"H!` Q&`)*b4 (`)=2` ~\\")`($\\"4F`*S\\"b5 = 1d;} 16` B!1W` 3/1r;}`)E&`!Y+`(`b7) {`\\"k\\"`41\'`!&&`&T(`\\":(`\',&`#G\'.2f(c`\\"2!2x`\'J\\"` 4I` Q\\"` ]+` {#` e$4K` i!`\'x!`\\"P!`\'d*` $%b`\\")!j = l ? d - b.` K!b8[0].b9 :` #2X;o` Q#1S.3L(j) <` $&` @. - e) :` (ba` L!`%}!!o || bb < bc(1m bd) - k`&3K, !p`%J\\"4O && (`-be /=`-@%4x && 0 > j ||` +,`,e\'` A!< j`\\"c+/ n + 2 : 1`)f!bf(f + j, \\"4P\\"`,I!`$3%g() {12`*F!`-p-`!O,!`\'s!2D !== j`,p#i = m ? - j : j, l =`!`!i`2:bg(l)`#=!bh >`#bi && 20`$m(i) ||` \\")> n / 2`4*\\"`3Z(l`3T.`!P!` 8(`\\"Q*` @-,`+0!);}h`(Y#bj(\\"`&@!1n\\", b,`+6\\");` bk\\", g` C%f = j`4\'!= d =`#s!;}11 d, e, f, n, j, k, o`,6%h.1q` bl`, .j`,-!`%.% ? j`\'L- : 1`%I!j`(O$.18`$:!`.)%, n`)`#a.h`#F!w, k =`$J-, f = i && m`(O\\"`4?50 :` A$? a.bm - (a.4Q + c` %!1Y) * a.1n` $!` j(` `#`(bn` u&:`\'/!` ]B` a):`!a!(` j#-` /,+ a.2W) * n`3[\\"` &=,`%8!l`$9!`-c/` $-X,`%m!` <1X` =bo, `%\\\\5`\'1,` bp`\'0+`22!`\'C#}, bq`25() {!`&Q(`$<!3i(\\":4R\\"`*\\\\\\"i`-I\\"2R(), p ? f.br`\' \\"`$Q#bs.1N(a.4S`-P!`3`\\"`\'1!bt`-`*)) :`#6!(a.4X.h`! \\"a.h` ?*a.h`.1$4Y\\"` W!(c`!N) &&`!\\\\-, a.1m`%-!`!bu` y\'` 0%` ~*`#Q!` m(`#Q\'b`/M#!l || p`/ #c =`#8!a`)[!`\\"6$;b ? `1a$e({`\\"G\\":`#A%1o`0-*)`\\"g$)}, b) : c`\\"w&` 3=);}}, 2Y`!`+11 g = d(c.2Y).1B(\\"1C` q!r\\")`\'S\\"` m);1O` ^\\"1Q \\"`\\"##\\":g`/B)`/.0`&z!`/A$2B;` ^\\"1e\\":!g.1e`&w#!g.bv && ` 3\\"(` F+4F`!2!`-M#;d`-\\":;}}};`bw) =`.\\\\\'b`(Q!q, h, k`$R$`(,+(`2p)b`2E!q`(<!`(E,` Z#r && h` &#q`#R#`!{!4z`#bx.4f`4W!=== b || b`-a#bz - 1, q`#K)b`#:\\"`#@), k` k!2K`\\"?\\"` ^!`-$\\"1V < b ? \\"1s\\" : \\"1I\\", q` D+` %%, 1S.4Z((b + 1) /`\'A!`\\"R!) - 1 !`!d\\"`.%(&& 0` 3!b`2G!`!7(= b`)%!`\'-\\"`41\\"bA(e + \\"2t-` :!\\").1o(b).1q` *5, b =`!a\\"2U(b`!U);} 16 {1f`\\"a+` [n`$*!;}}`%}(=`$9!;`3e+ b;c.51(a);`.d#`\'=$a`)J!bB`(\\"!k`,m#4h(`)$%);c.bC`(<#f` %\'.`!W\\"();`/G#`!bD;`&bE;c`%|&`!R%` &(`0.$);` K(`)0!c.1R(a),`-X%bF`\\" \\"`\\"|#);12 (p`&<!`-5(`&]().3V(` 13\'52, c.1w`/s\\"` X%b` N\\"3I` 87, a.bG`&6&11 n =`2!!` g%4E(\\":53\\"`.g&`0\'!`4A%;`3A!b = c.4e > a.w ? 2 *` 1#1Y`/w!` %&`\'{\\"(a` T\\" + b) * a.1n` $!`&K\'` F\\"b` v!bH`#k!`)z$`(L#`!{!` 7\\":`1$\\"`!U!`%\\"\\"`*6.`,9- &&`$G-&&`+m$`!%\\"`+e&? m ?`.C!` [!+ a.2W) * n : 0`#*\\"`!/(`%f*`&^$`!%3`-#!`!%30 :`!4(1`!,$`!K)- 1 - b`!bI`-W!` (.`*\\"!bJ(b, \\"\\"`\'F)`&1!`\'A\\"a.4O`1E$`\'k/!`)2#`\'q!`+V(`0 #`\\"u,`4H+}a`*z!bK.bL(\\"bM`!7%bN `!D&1R`*K!` N&` .D,`3b\'`!k!`(M\\"(n);}`(N&` n(`,p#(a.bO`\\"z.`)6(` bP}c.bQ`)+!`-t#` \'\'`*,-);}};` 13$ =` t\'b) {!`&\\"!!i`,:!`\'bR`/Q+`&s)`$[,`*!`%N(bS\\"`*s#`\'J<` ~*`\'`2` o/bT\\")`/;!`%m,;`%];c.54(a);}` W%e` G!s`#$)`&m+`//!4s`$u%1T(`*p\\")` m\\"`/T!` [,bU(`!/%d`!3\\");a.1e`!|(c` c\\"1U`%3\\"` &%`1,$\\"1e`\'Q!`3W*`3W$` L!\\"`!N#1W`\\"\'4`!>$ = bV`!S.` 8\\", c`0)#2T`&F#`!j(bW`!bX`!O#`!]5`\\"/\\"};a.bY`#A*b)`1b\\"d = r`&13!bZ`,{%:`4W$1f r`&G(`%X#1V`/n(` T,`/4I`$=! :`c0&`(U+!r` :\'`(C.1d`!13!`-@!`!I/`1H+` >!`!,=` d\'`)(/` |\'`0{!` h#`!1\\"` [0`$k!};`\'\\\\\'`#t-` M(= b`#f$` p\'b`$:!`*c1`1p\\"` 1++`$[!`\\"\\\\1?` Q$` D-- 1`!g!`+#$`!]*, d, e`%o#f = (`\'{)11 e `!g\\"b`3A\\"4Q + c` %!1Y) * a.1n` $!`+I(`\\"R#-1 *` m+12 (i) {`\\"s$4P`\\"y\\"d`!+#`&d!`.@5`#!\\"m`\\"Y\\"c2 -`!2N`%[\\"` c3` q$: e;}1O (d) {1Q`!o#4Y\\":`\\"!#m ? (a.c`(E%-`$U.a.2W) *`#T$` &=;`!*\'c4`!,%` 1$`0}$`!A(b`%N\\"`!K!` Y&`c6&` @(` =\' : b;3S` }&}})() + \\"c7\\";})();a.c9`,I!(f = l ? \\"` 4!ca(0,\\" + f + \\",0)\\" :` 1*` 2\',0)\\",`&Q!2Q 0`*3!e ? e / cb + \\"s` ]!cc\\",`!o!cd.2l(\\"-\\"`#7!4m + \\"-`!U&-ce`+h!\\", e`2~\\"cf[a.4j] = f;(`\\"!*||`!=$=== e)`+;#`!#)` `\\"`.q\\"4o`*\\\\-12 (p`*p!`0@\\"` R!{1N:\\"1L%\\", \'cg\':\\"2A\\", m`\'0!ch:\\"-` >#ci`!S\\":\\"cj\\"}), \\"ck`+M%`!]!`!!#1o`&&+).55(`.O\'`1l!, c.1w)`2)!cl`1;#` \'\'();} 16`*{\\"g, h;`!4,(a.4X = d(\\"<17 1G=\\\\\\"1C-` 8$\\\\\\"></17>\\")`\\"t\\"3w:\\"2j`\\"cm.cn(a` $$`)5!`$7#)`%W!co`1u\\"= 0` )%`(n\\"` -\\"`+^!(h = d.cp(`#=$).2L(` k!` /\\"`\\".!h` {\\"`%D%4n(`!?\'` Z#));`29,&& !i`# #`!U)2`!P.1`$x%!`$w&`!,&1M(\\"` N\\"\\").49`!e#` ;&`!D+.53()` P\\"().2o(\\"` a#).cq` F*cr` 4;);a.1m`&D!`\\"|\\"c.56, a);g =`+Y)`-:@`cs` 4);l`#G#`.P#`\\"K$h`\'%\\"2s *`.g&` T%`#l!`,e!%`&P#\\"`&<$\\", \\"ct\\").`)c!(`)b\\"), 2y`2!*`\\"Q\'`\'@\\"2i:\\"3Q\\"});a.2R`-q!`\'v$`!a$a.h)`4<\'(g`1b!h`%5$);}`*:+? 1L : 0))`cu#`\\"S%`!m\\"`\\"6A`\'O!`!&*4S`!3%`\\":8`\\"(\'`\\"R+`,{\\"` c)`,v,`\\"r.`+X@`\\"cv;}i ||`-7&`((\\"`\'\\"\\"e + \\"2t-` :!\\")`-cw`\'O%` =/`/13!`\\"K\\"`/X))`-C\\"b =`!1&`(|#, d = c.cx`/O!`26\\"c.57, f` *\\"ax` +!;a.w` d!`$`\\");a.h = b`%a$);a.cy` 5!cz` I\\" - b` R%`(/#cA`!>%` D! + d, a.cB `3X$* ` D$: a.w` ;!cC = f ? f` ,0` l!`!j!` e!> a.w`!/\\"w - d * e) / e` M!` h!<` 1.f) / f :`!T)` c$a.w` ,*, a.4R = 1S.2U` l!/`\\"H$W + d)`\'[!1n = 0 < c` \'\\"&&` \\"$<` b\'?` -$:` +&, a.cD`.{$`!,!4Z(`(r%-` F&) /`!*$+ 1`!:!4g`\\"}!` \\\\(- 1` 7!cE`/`!`\'G!` 5*? 0`\\"\\\\3`\\"8\'2 * d)`)q#`!D$`#R\\"`*p!`\\"a&` 4,`+/#`$W&`$k!`\\">*` J#`!y)`/3%);`*1\'` 6!` f\\"- `&u(`(O!cF`(G)b, d`+3*`)v!(b`$.!`/e)`/T\\"`/w)= 1) : b <`!N!` 0(&& 0`3!&` J,-=`$/#`4*#cG`\\"1\\"`*Z(;12 (c`.-!cH`0!a.cI` 1\\"s) {12 (\\"1q`,&\\"d`1D#`+~!`#>(>`4\'#` g\\".18) {f` *(`\\"\\"` i\\");} 16 ` |!`,a\\"` e;`#2!` q/i &&`\\"t,>`$i$`\\"cJ`\\"q,`#/#`!cK`!V#`%\\\\$);}}c.2K`%$!`#5#f` %)` T$`.+\\"1q`!4\\"`%P+e`.0#f = d(b`&I\\"`2%!= 1;`&^0;l && m ? 2Q`%@#e`+?!`.o#`/k\\"` I#e).54(f)`*N!`37&cL` 3\\"` cM).51` Q.ap` [#`\'v%(e, `$v#` \\\\$`\\"5!c.56 + \\":cN(`4C\\")\\", a` H!cO();c.cP(a`#3\\"`#t\\"`#)/`#2#e = cQ(b)`!m(4y(d(b)`(13!`#O%-`#?5` [\'d(b,` b%)`!=#() : `#t%`#`*`%P!` <(` 3(b` 0&`3R%` &!`#(\'`&:#`\\"[W` \\\\\\"`#1#f.2M`&W!d.1C` p!r.46 = {4c:\\"1C-\\", `!&$:\\"`!>$> 15\\", `(A#cR:\\"1v\\", 1w:\\"4i\\", `\'r%:\\"cS\\", 2L:1r` ^\'cT:1d, 4w` @$cV:0, `!D\\"2T` G$` ($52:3m` m\'` /\\"3n, 4v:0, cW`!A%4t`!o\\"` u\\"` -#cY` @$4l` :#cZ` %#4k` >$`+*&` 7#`*13(` v$d0:\\"d1\\", 1s` /\\"d2\\", 4q` N#4r` /$`!*#4u`\\"$)1U` $)`!*#4K\\", 1e` +#1W\\"`!o%4D`*,$:\\"\\", `/u*` .!2Y` $!d3` C\\"`4N%:0` \'\\"1Y:0, 57` \'!ax` \\"&d4`$r!d5:`*\'&) {}, `+d\\"` &-`,^!` %-1R` 8.d6` $.`(6#` )+`(8!n`(5\'`+U)h) {h = h || {}`3*!\\"d7`1`\\"3M h) {1f 1y.2q(` |)11 a`*,!1y), c`+v!1M(h`*9&? ` \\"\': `)6*);1`!0!c`2N# ? (c.55(d8), h.`#O! &&` #$(a`-9!`/V#=== a.1B(`*M!`\\"N\\"\\") && 1m `*~(`!e!, h);});}11 k`!w&` Q/;1O`#0\\"1Q \\"1e\\":k.1e();2B;` 4#`&j!:k.` $!` .+1s\\":k`!H!A`*2!e(k.1T(` ;\\"), 1d` i+d9\\":` \\"&`(!` da` L!` \\\\+`-]#:\\"db`$~* && ` b*h` V$}};})(1J);$.dc();"))',62,819,'|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||var|if|_||li|else|div|length|||||true|play|return|html|ul|href|jj|top||new|move|eq||add|false|next|in||fade|easing|Out|this|tip||data|flex|||span|class||prev|jQuery|window|100|find|width|switch||case|end|Math|getTarget|Play|Item|lay||Margin|charAt||charCodeAt||substr|num|||for||||document|feed||src|text|||display|hidden|nav|css|gravity|main|addClass||each|height|200|active|show|attr||Text|setTimeout|extend|left|break||null||liv|||bind||dire|reverse|init|||To|void|doMath||how|floor|img|cloneOffset||sync|function||while|loophalaman||posts|max|||u1||root||ed||||style|visibility|is|flexslider|||7000|600|randomize|scroll|Top|body|tipsy|append|hover|stop|overflow||hide|||offset||enabled|LIs|||def|In|PI|G1|abs|typeof|call||inner|block||default||opacity|fadeOut|||||00|||||replace|defaults|live|focus|remov|ew||namespace|click|itemWidth|atEnd|last|ync|swing|prop|video|useCSS|pfx|empty|setup|Nav|keyboard|multipleK|flexA|pauseOnA|mousewheel|initDelay|smoothHeight|currentSlide|index|For|0z|ol||sC|filter|aus|||Q8||ause||||transitions|setTouch|itemW|visible|computedW|||||viewport|tal|ceil||before|Speed|first|after|fadeIn|selector|minItems|eval|3104|location|banyakdata|nomerkiri|parseInt|mulai|maksimal|akhir|pages|Page|of|page|ious|H1|search|label|results|ost|l6|PA|onclick|redirectpage|rP|x2|UV|current|1I1|Yr|Ug|ZD|i0|O4next|ZM|pageArea|getElementsByName|Area|blogPag|ById|blog|pager|innerHTML|pagenavi|hitungtotaldata|openS|thisUrl|indexOf|updated|substring|o3|z4|PageNo|write|script|0j|feeds|summary|alt|json||callback|1_|iG||0v|numberpage|jsonstart|nBody|g5Tag|head|ewInclude|create|type|java|setAttribute|n6|finddatepos|Body|appendChild|post|entry|timestamp1|published|923|encodeURIComponent|0D|alamat|0x|n1|Mblocation||ready|copyright|id|inline|important|position|relativ|9999|font|size|12px|color|CCCCCC|http|www|soratemplates|com|D2122|Sora|insertAfter|u9|anim|showSpeed|pauseOnHover|_control_width|z5this|bottom|15px|lick|800||ttip|tooltip|ooldown|A2e|B1|v2|t2s|VQs|menu|parent|list|fir|sub|indicator|raquo||sublist|06|auto|no|Down|Up|dK|cat|tabs|wrap|0header|L1wrap|5remove|Tab|0N6|tabbed|widget|taps|zJ|load|hedaerH|fixed|T6|Q6|createTicker|breaking|news|children|Items|Array|el|push|tml|rot|typetext|5000|isInTag|hisChar|P8|jswing||easeOutQuad||easeInQuad||Cubic|DO||ZH|Quart|TS|y4|eL|HF|A5|qP|P6Sine|SDMath|cos|XB|sin|NF|V0Expo|pow|XGe|Cir|qrt|VB|0Elast|2j9var|70158|asin|0m|lT|O2|BP|Back|T4|undefined|Nl|0X||525|0f|F7|Bounce|3636363636|5625|727272727|5454545454|909090909|o0818181818|parentNode|rue|element|options|fixTitle|prototype|get|his|className|remove|prependTo|Width|0w||7ae|HQ||m315|arrow|U2|fad|le|animate|Z0|hid|0Q|title|original|string|03|m3|fallback|pointee|2U0|validat|parentNo|enab|fals|toggleE|fn|hoverStat|delayIn|setTimeo|out|Iout|y0b|trigger|manual|mouseenter|lea|lur|Name|offse|re|metadata|autoNS|scrollTop|WE|vDleft|1Left|Bound|E8|ns|y5b|ntouchstart|Touch|instanceof|vertical|0S|anima|sNavFor|ng|currentSlid|At|containerSelector|earch|unt|syncExis|marginLeft|arg|manualPaus|transi|createE|perspectiveProperty|WebkitP|Moz|ms|toLowerCase|form|controlsC|sort|round|r1|keyup|keyCode|preventD|U0||Hov|touc|resize|start|removeClass|has|j3||Paging|NavScaffold|thumbnails|0O|Count|y0|delegate|jC|g1|MZ|f9d|1li|J6|updat|c3find|closest|01|ength|Tex|M4next|Q0next|K2|sabled|onLoop|0G|las|J7|auseplay||pI|GD|slideshow|Eif|manualPause||hb|es|pageY|EY|500|Number|Date|c0j|setProps|KcanAdvance|550|v1|EventListener|18end|k0|limit|Z6|0Y|07|resiz|smoothHeigh|slides|gingCount|R4|asNav|0p|G2a||count|Class|Exists|control|_e|x9last|ionLoop|wrapup|limi|H4|etProps|ainer|unbind|webkitT|End|args|_9|smoothH|r4|jumpEnd|Start|clearInterval|set|tru|OB|canAdvanc|pagingC|0L|P4|imit|i4|uch||0C|px||transition|late3d|1000|0s|ntainer|dur|rgs|float|Right|po|relative|ini|moothHeight|B4|appendTo|lone|makeArray|pre|la|2R0|absolute|0W|O6|M0|itemM|boxPadding|outerW|itemT|minW|axW|paging|imi|update|ngTo|rolNav|manualC|k3|Z1|prepend|Q7e|not|etup|added|isNaN|on|horizontal|Loop||startAt|randomiz||Hover|touch|revText|Previous|Next|asNavFo|ove|tart|dde|object|400|rev|O8|number|noConflict'.split('|'),0,{})) //]]></script> <script src='https://apis.google.com/js/plusone.js' type='text/javascript'></script> <script type="text/javascript" src="https://www.blogger.com/static/v1/widgets/1882756525-widgets.js"></script> <script type='text/javascript'> window['__wavt'] = 'AOuZoY5qkafVNK9F-AXMBzP4DFHBFnCKbQ:1529368751930';_WidgetManager._Init('//www.blogger.com/rearrange?blogID\x3d6347223943310836150','//i-thuthuat.blogspot.com/2012/11/html-cau-truc-co-ban-cua-moi-trang-web.html','6347223943310836150'); _WidgetManager._SetDataContext([{'name': 'blog', 'data': {'blogId': '6347223943310836150', 'title': 'Thủ thuật internet', 'url': 'http://i-thuthuat.blogspot.com/2012/11/html-cau-truc-co-ban-cua-moi-trang-web.html', 'canonicalUrl': 'http://i-thuthuat.blogspot.com/2012/11/html-cau-truc-co-ban-cua-moi-trang-web.html', 'homepageUrl': 'http://i-thuthuat.blogspot.com/', 'searchUrl': 'http://i-thuthuat.blogspot.com/search', 'canonicalHomepageUrl': 'http://i-thuthuat.blogspot.com/', 'blogspotFaviconUrl': 'http://i-thuthuat.blogspot.com/favicon.ico', 'bloggerUrl': 'https://www.blogger.com', 'hasCustomDomain': false, 'httpsEnabled': true, 'enabledCommentProfileImages': true, 'gPlusViewType': 'FILTERED_POSTMOD', 'adultContent': false, 'analyticsAccountNumber': '', 'encoding': 'UTF-8', 'locale': 'en', 'localeUnderscoreDelimited': 'en', 'languageDirection': 'ltr', 'isPrivate': false, 'isMobile': false, 'isMobileRequest': false, 'mobileClass': '', 'isPrivateBlog': false, 'feedLinks': '\x3clink rel\x3d\x22alternate\x22 type\x3d\x22application/atom+xml\x22 title\x3d\x22Thủ thuật internet - Atom\x22 href\x3d\x22http://i-thuthuat.blogspot.com/feeds/posts/default\x22 /\x3e\n\x3clink rel\x3d\x22alternate\x22 type\x3d\x22application/rss+xml\x22 title\x3d\x22Thủ thuật internet - RSS\x22 href\x3d\x22http://i-thuthuat.blogspot.com/feeds/posts/default?alt\x3drss\x22 /\x3e\n\x3clink rel\x3d\x22service.post\x22 type\x3d\x22application/atom+xml\x22 title\x3d\x22Thủ thuật internet - Atom\x22 href\x3d\x22https://www.blogger.com/feeds/6347223943310836150/posts/default\x22 /\x3e\n\n\x3clink rel\x3d\x22alternate\x22 type\x3d\x22application/atom+xml\x22 title\x3d\x22Thủ thuật internet - Atom\x22 href\x3d\x22http://i-thuthuat.blogspot.com/feeds/8908774607519645037/comments/default\x22 /\x3e\n', 'meTag': '', 'openIdOpTag': '', 'adsenseClientId': 'pub-2074780993245055', 'adsenseHostId': 'ca-host-pub-1556223355139109', 'adsenseHasAds': true, 'view': '', 'dynamicViewsCommentsSrc': '//www.blogblog.com/dynamicviews/4224c15c4e7c9321/js/comments.js', 'dynamicViewsScriptSrc': '//www.blogblog.com/dynamicviews/95819a1b212e1f29', 'plusOneApiSrc': 'https://apis.google.com/js/plusone.js', 'sharing': {'platforms': [{'name': 'Get link', 'key': 'link', 'shareMessage': 'Get link', 'target': ''}, {'name': 'Facebook', 'key': 'facebook', 'shareMessage': 'Share to Facebook', 'target': 'facebook'}, {'name': 'BlogThis!', 'key': 'blogThis', 'shareMessage': 'BlogThis!', 'target': 'blog'}, {'name': 'Twitter', 'key': 'twitter', 'shareMessage': 'Share to Twitter', 'target': 'twitter'}, {'name': 'Pinterest', 'key': 'pinterest', 'shareMessage': 'Share to Pinterest', 'target': 'pinterest'}, {'name': 'Google+', 'key': 'googlePlus', 'shareMessage': 'Share to Google+', 'target': 'googleplus'}, {'name': 'Email', 'key': 'email', 'shareMessage': 'Email', 'target': 'email'}], 'googlePlusShareButtonWidth': 300, 'googlePlusBootstrap': '\x3cscript type\x3d\x22text/javascript\x22\x3ewindow.___gcfg \x3d {\x27lang\x27: \x27en\x27};\x3c/script\x3e'}, 'hasCustomJumpLinkMessage': false, 'jumpLinkMessage': 'Read more', 'pageType': 'item', 'postId': '8908774607519645037', 'postImageThumbnailUrl': 'http://4.bp.blogspot.com/-ZsfTMjuBTWw/ULXck_TbrKI/AAAAAAAACYM/UY2512yqI7w/s72-c/html.jpg', 'postImageUrl': 'http://4.bp.blogspot.com/-ZsfTMjuBTWw/ULXck_TbrKI/AAAAAAAACYM/UY2512yqI7w/s320/html.jpg', 'pageName': 'HTML - Cấu trúc cơ bản của mọi trang Web', 'pageTitle': 'Thủ thuật internet: HTML - Cấu trúc cơ bản của mọi trang Web'}}, {'name': 'features', 'data': {'cmt_anon_warn': 'false', 'lazy_images': 'false', 'poll_static': 'true', 'sharing_get_link_dialog': 'true', 'sharing_native': 'false'}}, {'name': 'messages', 'data': {'edit': 'Edit', 'linkCopiedToClipboard': 'Link copied to clipboard!', 'ok': 'Ok', 'postLink': 'Post Link'}}, {'name': 'template', 'data': {'name': 'custom', 'localizedName': 'Custom', 'isResponsive': false, 'isAlternateRendering': false, 'isCustom': true}}, {'name': 'view', 'data': {'classic': {'name': 'classic', 'url': '?view\x3dclassic'}, 'flipcard': {'name': 'flipcard', 'url': '?view\x3dflipcard'}, 'magazine': {'name': 'magazine', 'url': '?view\x3dmagazine'}, 'mosaic': {'name': 'mosaic', 'url': '?view\x3dmosaic'}, 'sidebar': {'name': 'sidebar', 'url': '?view\x3dsidebar'}, 'snapshot': {'name': 'snapshot', 'url': '?view\x3dsnapshot'}, 'timeslide': {'name': 'timeslide', 'url': '?view\x3dtimeslide'}, 'isMobile': false, 'title': 'HTML - Cấu trúc cơ bản của mọi trang Web', 'description': 'iThuthuat - Các Website khác nhau, tẻ nhạt hay sinh động, vô nghĩa hoặc rất cần thiết, nhưng tất cả đều có cùng một cấu trúc cơ sở, nên đa s...', 'featuredImage': 'http://4.bp.blogspot.com/-ZsfTMjuBTWw/ULXck_TbrKI/AAAAAAAACYM/UY2512yqI7w/s320/html.jpg', 'url': 'http://i-thuthuat.blogspot.com/2012/11/html-cau-truc-co-ban-cua-moi-trang-web.html', 'type': 'item', 'isSingleItem': true, 'isMultipleItems': false, 'isError': false, 'isPage': false, 'isPost': true, 'isHomepage': false, 'isArchive': false, 'isLabelSearch': false, 'postId': 8908774607519645037}}]); _WidgetManager._RegisterWidget('_HeaderView', new _WidgetInfo('Header1', 'header', null, document.getElementById('Header1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_BlogView', new _WidgetInfo('Blog1', 'main', null, document.getElementById('Blog1'), {'cmtInteractionsEnabled': false, 'useNgc': false, 'lightboxEnabled': true, 'lightboxModuleUrl': 'https://www.blogger.com/static/v1/jsbin/3625544918-lbx.js', 'lightboxCssUrl': 'https://www.blogger.com/static/v1/v-css/368954415-lightbox_bundle.css'}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_PlusOneView', new _WidgetInfo('PlusOne1', 'side-mid', null, document.getElementById('PlusOne1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_AdSenseView', new _WidgetInfo('AdSense2', 'side-mid', null, document.getElementById('AdSense2'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_AdSenseView', new _WidgetInfo('AdSense1', 'side-mid', null, document.getElementById('AdSense1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_AttributionView', new _WidgetInfo('Attribution1', 'side-mid', null, document.getElementById('Attribution1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_PopularPostsView', new _WidgetInfo('PopularPosts1', 'sidebar', null, document.getElementById('PopularPosts1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_LabelView', new _WidgetInfo('Label1', 'sidebar', null, document.getElementById('Label1'), {}, 'displayModeFull')); </script> </body> </html>